เกี่ยวกับ HR
  โครงสร้างองค์กร
  ทีมผู้บริหารกอง
  บุคลากร
  ตารางนัดผู้อำนวยการกอง
  แผนปฏิบัติงาน 63
  ติดต่อบุคลากร
 
  สถิติบุคลากร ม.อ.
  กำหนดประชุม ก.บ.ม./สภา
  ประชุม PSU E-meeting
  ประชุมประสานงาน
  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกองฯ
  แผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคลปี 61-65
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 63-65

ระบบบันทึกข้อมูลบุคลากร Online
สำหรับ Admin & บุคลากรบรรจุใหม่
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศ รับสมัครทุนพัฒนาอาจารย์ฯ เพื่อศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ

ประจำปีการศึกษา 2563 [ใบสมัคร]

ประกาศ รับสมัครทุนพัฒนาอาจารย์ฯ เพื่อศึกษาระดับปริญญาเอกหรือระดับวุฒิบัตร

ภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 [ใบสมัคร]

ประกาศ การบริหารโครงสร้างภายในกองบริหารทรัพยากรบุคคล

จุลสารกองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2563

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ/รศ/ศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

บัญชีค่าตอบแทนของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และเลื่อนขั้นค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์ใหม่ของ ก.พ.อ. 2563

ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563

ประกาศ การทำงานข้ามสายงาน พ.ศ.2563

ประกาศ การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2563

การประเมินผลการปฏิบัติงานสายสนับสนุน (สนอ.)

ประกาศ การกำหนดวิทยาเขต และการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

การขอแก้ไขข้อมูลในระบบผลงานทางวิชาการ

แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ของบุคลากรสายสนับสนุน

แบบรายงานการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรตามที่ส่วนงานกำหนด

การรับสมัครผู้อำนวยการสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ *ใบสมัคร *ขั้นตอน

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019

การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.และสมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี

การพิจารณาการให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุอยู่ปฏิบัติงานต่อ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

เปลี่ยนแปลง
การทำข้อตกลง (TOR) รอบประเมินปี 2564
เดิม "27 ก.ค.63 - 9 ส.ค.63"
เปลี่ยนเป็น "17 - 31 สิงหาคม 2563"

(เนื่องจากอยู่ระหว่างเปลี่ยนถ่ายบุคลากรตามโครงสร้างใหม่)

ประเมินผลการปฏิบัติงาน