ประเมินผลการปฏิบัติงาน
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  ข้อมูลเบื้องต้น
  อัตรากำลัง
  ทีมผู้บริหารกอง
  บุคลากร
  กรรมการกอง
  แผนปฏิบัติงาน 2558
  สารสนเทศประกันคุณภาพ
  ตารางนัดผู้อำนวยการกอง
  ระบบการลงเวลา สนอ.
  ติดต่อบุคลากร กจ.
  พระราชบัญญัติ/ระเบียบ
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
  การสรรหา/ประเมินผู้บริหาร
  คำสั่งมอบหมาย/มอบอำนาจ
  มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการ
  มาตรฐานตำแหน่งพนักงาน
  สถิติบุคลากร ม.อ.  
  ตำแหน่งศาสตราจารย์
  วินัย/จรรยาบรรณ
  ประกันสังคม
  ชื่อตำแหน่ง ไทย-อังกฤษ
  ฟอร์มหนังสือราชการที่ถูกต้อง
กิจกรรม ประจำเดือน
ประสานงานการเจ้าหน้าที่
กำหนดประชุม คณบดี/ค.บ.ม.
PSU E-meeting
วันหยุดราชการ
คู่มือคุณภาพการปฏิบัติงาน
คู่มือตำแหน่งทางวิชาการ
คู่มือการเสนอขอเครื่องราชฯ
คู่มือบำเหน็จ บำนาญ
คู่มือการบริหารพนักงานราชการ
คู่มือการประเมินผู้บริหาร
ตำแหน่งทางวิชาการ
งานวินัยและนิติการ
     ความรู้เรื่อง IT
   จุลสาร กจ. มค.-กพ.2558
 
 
อาจารย์ตัวอย่าง ปี 2558

รับคำแนะนำและยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษาเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ประจำปี 2557 ทาง Internet

                                                     โดย..เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา2
วันที่ 23 -31 มีนาคม 2558 เวลา 9.30 - 15.30 น.
ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี (ตรงข้ามคลินิกผิวหนัง) รพ.มอ
.

โปแกรมทัศนศึกษา ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558
เกาหลี 5-10 มี.ค.
ปักกิ่ง 19-24 มี.ค.
ญี่ปุ่น 19-25 เม.ย.
ภูฏาน 24-28 เม.ย.
ยุโรปตะวันออก 2-10 พ.ค.
                                            ใส่คำที่ต้องการค้นห    
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  15 ถนนกาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. ภายใน 2041 - 2057     โทรสายตรง 074 558944   โทรสาร  074
558903   E-mail : personnel@group.psu.ac.th

 
WebMaster :  Manop Sumphan โทร.2042              5 มีนาคม 2558                 Fastest Hard Drive