ประเมินผลการปฏิบัติงาน
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  ข้อมูลเบื้องต้น
  อัตรากำลัง
  ทีมผู้บริหารกอง
  บุคลากร
  กรรมการกอง
  แผนปฏิบัติงาน 2558
  สารสนเทศประกันคุณภาพ
  ตารางนัดผู้อำนวยการกอง
  ระบบการลงเวลา สนอ.
  ติดต่อบุคลากร กจ.
  พระราชบัญญัติ/ระเบียบ
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
  การสรรหา/ประเมินผู้บริหาร
  คำสั่งมอบหมาย/มอบอำนาจ
  มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการ
  มาตรฐานตำแหน่งพนักงาน
  สถิติบุคลากร ม.อ.  
  ตำแหน่งศาสตราจารย์
  วินัย/จรรยาบรรณ
  ประกันสังคม
  ชื่อตำแหน่ง ไทย-อังกฤษ
  ฟอร์มหนังสือราชการที่ถูกต้อง
กิจกรรม ประจำเดือน
ประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่
กำหนดประชุม คณบดี/ค.บ.ม.
PSU E-meeting
วันหยุดราชการ
คู่มือคุณภาพการปฏิบัติงาน
คู่มือตำแหน่งทางวิชาการ
คู่มือการเสนอขอเครื่องราชฯ
คู่มือการบริหารพนักงานราชการ
คู่มือการประเมินผู้บริหาร
งานวินัยและนิติการ
ตำแหน่งทางวิชาการ
     ความรู้เรื่อง IT
   จุลสาร กจ.ฉบับที่ 1 ปี2557
 
 
Do หรือ Undoหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิใน
บำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 2494
และหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิฯ
และการรับเงินคืน และการจ่ายเงินส่วนเพิ่ม....แนวปฏิบัติสำหรับข้าราชการที่บรรจุก่อน 27 มี.ค.2540
และเป็นสมาชิก กบข.โดยสมัครใจ หากประสงค์จะกลับไป
ใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ พ.ศ.2494

โปรแกรมคำนวณ Undo

ตรวจสอบข้อมูลยอดเงิน กบข.[GPF Web Service]
เอกสารการบรรยาย
มติ ค.บ.ม.
เอกสารการบรรยาย
  
เรื่อง อัตลักษณ์และจริยธรรม
ในประชาคมอาเซียน
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
เอกสารการบรรยาย
เรื่อง สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกัน
พึงจะได้รับจากกองทุนประกันสังคม
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
 ผู้ประกันตนตามมาตรา 33
 ผู้ประกันตนตามมาตรา 40
                                            ใส่คำที่ต้องการค้นห    
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  15 ถนนกาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. ภายใน 2041 - 2057     โทรสายตรง 074 558944   โทรสาร  074
558903   E-mail : personnel@group.psu.ac.th

 
WebMaster :  Manop Sumphan โทร.2042              19 ธันวาคม 2557            Fastest Hard Drive
เริ่มนับ 25 ก.ค.57