โครงสร้างองค์กร
  ทีมผู้บริหารกอง
  บุคลากร
  ตารางนัดผู้อำนวยการกอง
  แผนปฏิบัติงาน 2561
  สารสนเทศประกันคุณภาพ
  การประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัย
  ติดต่อบุคลากร กจ.
 
  แต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย
 
  มอบอำนาจ/สรรหาผู้บริหาร
 
  กฎระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
 
  สถิติบุคลากร ม.อ.
 
  ภาระงานบุคลากรตำแหน่งวิชาการ
 
  ตำแหน่งศาสตราจารย์
 
  ชื่อตำแหน่ง ไทย-อังกฤษ
 
  ฟอร์มหนังสือราชการที่ถูกต้อง
ประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่
กำหนดประชุม ก.บ.ม./สภา
ประชุม PSU E-meeting
วันหยุดราชการ
ระบบลงเวลา สนอ.
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ระบบจ่ายค่าตอบแทน ต.วิชาการ
ระบบตรวจสอบการเบิกเงินสวัสดิการ
     คู่มือคุณภาพการปฏิบัติงาน กจ.
     คู่มือสาขาวิชาลาศึกษาเพื่อเพิ่มค่าจ้าง
     คู่มือการขอตำแหน่งทางวิชาการ
     คู่มือการบริหารพนักงานราชการ
     คู่มือการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
     คู่มือการขอรับ บำเหน็จ บำนาญ
  จุลสารกองการเจ้าหน้าที่
  ความรู้เรื่อง IT
     
     
อนุมัติเงินกู้
ประกาศ
ระบบ TOR Online เปิดให้บุคลากรจัดทำแผนรอบ 2/2561 อีกครั้ง
สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จัดทำข้อตกลงรอบ 2/2561
ไม่เสร็จสิ้น หรือผู้ที่ต้องการดึงรายงานผลการปฏิบัติงาน
ในรอบที่ผ่านมาสามารถดำเนินการต่อได้แล้ว โดยจะมีการปิด
ระบบอีกครั้งในวันที่ 16 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2561
เพื่อปรับปรุงโปรแกรมสำหรับการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อไป

ทัศนศึกษาผู้เกษียณ ปี 2561

ไต้หวัน รอบที่ 2
[28 เม.ย.-3 พ.ค.61]


ญี่ปุ่น (ฮอกไกโด)
[22-27 พ.ค.61]
 

 
                                                     กองการเจ้าหน้าที่  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                                                                15 ถนนกาญจนวนิช  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110
                                           โทร.
062 0574606, 099 3583426  ภายใน 2041-2057  โทรสาร 074 558903
                                                                        E-mail : personnel@group.psu.ac.th                                                                          
            
   WebMaster :  Manop  โทร.2042                              Update   20 เมษายน 2561 
                     Free Counters