โครงสร้างองค์กร
  ทีมผู้บริหารกอง
  บุคลากร
  แผนปฏิบัติงาน 2559
  สารสนเทศประกันคุณภาพ
  ตารางนัดผู้อำนวยการกอง
  ระบบลงเวลาของ สนอ.
  ติดต่อบุคลากร กจ.
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
  มอบอำนาจ/สรรหา/ประเมิน
  พ.ร.บ./ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
  สถิติบุคลากร ม.อ.  
  มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการ
  มาตรฐานตำแหน่งพนักงาน
  ตำแหน่งศาสตราจารย์
  วินัย/จรรยาบรรณ
  ชื่อตำแหน่ง ไทย-อังกฤษ
  ฟอร์มหนังสือที่ถูกต้อง
ประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่
กำหนดประชุม คณบดี/ค.บ.ม.
ประชุม PSU E-meeting
วันหยุดราชการ
คู่มือคุณภาพการปฏิบัติงาน กจ.
คู่มือการขอตำแหน่งทางวิชาการ
คู่มือการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
คู่มือการขอรับ บำเหน็จ บำนาญ
คู่มือการบริหารพนักงานราชการ
ขั้นตอนการประเมินผู้บริหาร
ตำแหน่งทางวิชาการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม
งานวินัยและนิติการ
           ความรู้เรื่อง IT
     
     
     
แบบสัญญาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
การเปลี่ยนสถานภาพ รอบที่ 2
   การแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
จะต้องดำเนินการทางระบบ Online เท่านั้น
รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2559

  ขั้นตอนการเปลี่ยนสถานภาพ
ระบบจะปิด (รอบ2) วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.30 น.
เงินเดือนขั้นสูง
ข้อบังคับใหม
คู่มือการเปลี่ยนแผนลงทุน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
แก้ไขใบสมัครกองทุน
รายชื่อข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ
ที่สมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
มีความประสงค์จะแก้ไข ให้ติดต่อ
คุณมะลิวัลย์ ปันเจริญ กองคลัง โทร2135-6
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559

(หากท่านใดไม่มีรายชื่อ แสดงว่า
กองคลังได้ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว)
 
รายชื่อ
  
                                                                    ใส่คำที่ต้องการค้นห    
 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   15 ถนนกาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร.062 0574606, 099 3583426 ภายใน 2041-2057 โทรสาร 074 558903 E-mail : personnel@group.psu.ac.th
    
 
           WebMaster :  Manop  โทร.2042                                                    25 ตุลาคม 2559
Fastest Hard Drive