โครงสร้างองค์กร
  ทีมผู้บริหารกอง
  บุคลากร
  แผนปฏิบัติงาน 2560
  สารสนเทศประกันคุณภาพ
  ตารางนัดผู้อำนวยการกอง
  ระบบลงเวลาของ สนอ.
  ติดต่อบุคลากร กจ.
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
  มอบอำนาจ/สรรหา/ประเมิน ผู้บริหาร
  พ.ร.บ./ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
  สถิติบุคลากร ม.อ.  
  มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการ
  มาตรฐานตำแหน่งพนักงาน
  ตำแหน่งศาสตราจารย์
  ชื่อตำแหน่ง ไทย-อังกฤษ
  ฟอร์มหนังสือที่ถูกต้อง
ประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่
กำหนดประชุม ก.บ.ม./สภา
ประชุม PSU E-meeting
วันหยุดราชการประจำปี
คู่มือคุณภาพการปฏิบัติงาน กจ.

คู่มือสาขาวิชาลาศึกษาเพื่อเพิ่มค่าจ้าง
คู่มือการขอตำแหน่งทางวิชาการ
คู่มือการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
คู่มือการขอรับ บำเหน็จ บำนาญ
คู่มือการบริหารพนักงานราชการ
ขั้นตอนการประเมินผู้บริหาร
ยื่นรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง
บลจ.ไทยพาณิชย์(กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
ระบบการจ่ายค่าตอบแทน ต.วิชาการ
  ตำแหน่งทางวิชาการ
  งานพัฒนาและฝึกอบรม
    ความรู้เรื่อง IT
     
     
     
อนุมัติเงินกู้
ประกาศ
ระบบ TOR Online และ Competency Online
การรายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ 2/2560
ระบบ TOR Online และ Competency Online ได้เปิดให้เข้าไปรายงานผล และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานได้แล้ว และจะดำเนินการปิดระบบในวันที่ 15 สิงหาคม 2560

ในรอบรายงานผลการปฏิบัติงาน ให้การเจ้าหน้าที่ของคณะทำการปรับสถานะใบประเมิน
เป็น 05 เพื่อให้ผู้ถูกประเมินผลได้เข้าใช้งานที่เมนู "ปรับ สถานะแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานค้นหาใบประเมินตามสถานะปัจจุบันคือ 04 หัวหน้าเห็นชอบกับแผนที่เสนอ
กดปุ่ม แสดง แล้วปรับเป็น 05 ให้กรอกผลการปฏิบัติงาน แล้วกดปุ่ม ตกลง
หากพบปัญหาในการรายงานผลการปฏิบัติงาน ขอให้บุคลากรประสานงานกับ
การเจ้าหน้าที่ของคณะ/หน่วยงาน เพื่อตรวจสอบในเบื้องต้นก่อน
ประกาศ
เปลี่ยนแปลงรอบประเมิน 2/2560
แบบประเมินความผูกพัน

 
                                                     กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
                                                                 15 ถนนกาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

                                      โทร.062 0574606, 099 3583426   ภายใน 2041-2057   โทรสาร 074 558903
                                                                         E-mail : personnel@group.psu.ac.th
   
 
               WebMaster :  Manop  โทร.2042                            21 กรกฎาคม 2560                         Fastest Hard Drive
 
                           ค้นหาในเว็บนี้