เปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  รายชื่อการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม เดือนเมษายน 62
  กรณียื่นคำขอ
 กรณีอัตโนมัติ
ประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาบุคลากรเดือนพฤษภาคม 2562
   ข่าวใหม่...
อนุมัติเงินกู้
happinometer
ประเมิน happinometer Online
ระหว่างวันที่ 18 เมย.-31 พ.ค.62
มติ ก.บ.ม.
ทัศนศึกษาผู้เกษียณอายุราชการ ปี 62
27 พค.-3 มิย.
3-10 มิย.
10-17 มิย.
21-28 มิย.
     
ระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล
     
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
Link น่าสนใจ
                   กองการเจ้าหน้าที่  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                 15 ถนนกาญจนวนิช  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110
             โทร.
099 3583426  ภายใน 2041-2057  โทรสาร 074 558903
                                                 E-mail : personnel@group.psu.ac.th
                                    
                                                                                                    WebMaster :  Manop  โทร.2051