โครงสร้างองค์กร
  ทีมผู้บริหารกอง
  บุคลากร
  ตารางนัดผู้อำนวยการกอง
  แผนปฏิบัติงาน 63
  ติดต่อบุคลากร
 
  สถิติบุคลากร ม.อ.
  กำหนดประชุม ก.บ.ม./สภา
  ประชุม PSU E-meeting
  ประชุมประสานงาน
  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกองฯ
  แผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคลปี 61-65
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 63-65

ระบบบันทึกข้อมูลบุคลากร Online
สำหรับ Admin & บุคลากรบรรจุใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจสอบรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสิทธิ์ในกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
และผู้รับผลประโยชน์ ในการจัดทำประกันสุขภาพ (กลุ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2564

การประกันสุขภาพกลุ่ม

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติประจำปีของราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย

ลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ประกาศการเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี

ประกาศการเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ป