ประเมินผลการปฏิบัติงาน
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  ข้อมูลเบื้องต้น
  อัตรากำลัง
  ทีมผู้บริหารกอง
  บุคลากร
  กรรมการกอง
  แผนปฏิบัติงาน2557
  สารสนเทศประกันคุณภาพ
  ตารางนัดผู้อำนวยการกอง
  ระบบการลงเวลา สนอ.
  ติดต่อบุคลากร กจ.
  พระราชบัญญัติ/ระเบียบ
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
  การสรรหา/ประเมินผู้บริหาร
  คำสั่งมอบหมาย/มอบอำนาจ
  มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการ
  มาตรฐานตำแหน่งพนักงาน
  สถิติบุคลากร ม.อ.  
  ตำแหน่งศาสตราจารย์
  วินัย/จรรยาบรรณ
  ประกันสังคม
  ชื่อตำแหน่ง ไทย-อังกฤษ
  ฟอร์มหนังสือราชการที่ถูกต้อง
กิจกรรม ประจำเดือน
ประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่
กำหนดประชุม คณบดี/ค.บ.ม.
PSU E-meeting
วันหยุดราชการ
คู่มือคุณภาพการปฏิบัติงาน
คู่มือตำแหน่งทางวิชาการ
คู่มือการเสนอขอเครื่องราชฯ
คู่มือการบริหารพนักงานราชการ
คู่มือการประเมินผู้บริหาร
งานวินัยและนิติการ
ตำแหน่งทางวิชาการ
     ความรู้เรื่อง IT
   จุลสาร กจ.ฉบับที่ 1 ปี2557
 
 
มติ ค.บ.ม.
มติ ค.บ.ม.
กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้
ที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 - 16.30 น.วิทยาเขตหาดใหญ่
ห้องประชุมทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์


วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตภูเก็ต/วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี/วิทยาเขตตรัง
ใช้ห้องประชุมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละวิทยาเขต

     วาระการประชุม
บรรยายพิเศษ
  
ประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนพึงจะได้รับจากกองทุนประกันสังคม

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.30 - 12.00 น.
ณ ห้องบรรยาย 302 REG
(ระหว่างคณะนิติศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์)
           สำรองที่นั่งทางโทรศัพท์หมายเลข 074 282053
                                            ใส่คำที่ต้องการค้นห    
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  15 ถนนกาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. ภายใน 2041 - 2057     โทรสายตรง 074 558944   โทรสาร  074
558903   E-mail : personnel@group.psu.ac.th


 
WebMaster :  Manop Sumphan โทร.2042              19 พฤศจิกายน 2557            Fastest Hard Drive
เริ่มนับ 25 ก.ค.57