เกี่ยวกับ กจ.
  โครงสร้างองค์กร
  ทีมผู้บริหารกอง
  บุคลากร
  ตารางนัดผู้อำนวยการกอง
  แผนปฏิบัติงาน กจ.63
  ติดต่อบุคลากร กจ.
 
  สถิติบุคลากร ม.อ.
  กำหนดประชุม ก.บ.ม./สภา
  ประชุม PSU E-meeting
  ประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่
  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกองฯ
  แผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคลปี 61-65
  ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 63-65

ระบบบันทึกข้อมูลบุคลากร Online
สำหรับ Admin & บุคลากรบรรจุใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  ข่าวประชาสัมพันธ์

การขอแก้ไขข้อมูลในระบบผลงานทางวิชาการ

แบบฟอร์มสมัครประกันอุบัติเหตุ 63

แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ของบุคลากรสายสนับสนุน  

แบบรายงานการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรตามที่ส่วนงานกำหนด

การรับสมัครผู้อำนวยการสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ *ใบสมัคร

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019

การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและการบริการวิชาการ * ใบสมัคร

บันทึก ทบทวนการจัดทัศนศึกษาผู้เกษียณอายุประจำปี 2563

บันทึก การประชุมอนุกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัย (สำนักงานอธิการบดี,วิทยาเขตหาดใหญ่)

ประกาศ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2563

แนวปฏิบัติ หลักการ วิธีปฏิบัติ แนวทางการดำเนินการในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน
สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ ประจำปี 2563
**แบบรายงาน 1 -3** 

การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.และสมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี

การพิจารณาการให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุอยู่ปฏิบัติงานต่อ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยืนยันข้อมูลสำหรับพิมพ์บัตร PSU Staff Card
สำหรับบุคลากรที่ไม่มีรายชื่อยืนยันข้อมูลท่านสามารถติดต่อขอทำบัตร
ได้ด้วยตนเอง โดยมหาวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้ง

ระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล
     
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
Link น่าสนใจ
                   กองการเจ้าหน้าที่  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                 15 ถนนกาญจนวณิชย์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110
             โทร.
099 3583426  ภายใน 2041-2057  โทรสาร 074 558903
                                                                                            E-mail : personnel@group.psu.ac.th