โครงสร้างองค์กร
  ทีมผู้บริหารกอง
  บุคลากร
  แผนปฏิบัติงาน 2559
  สารสนเทศประกันคุณภาพ
  ตารางนัดผู้อำนวยการกอง
  ระบบลงเวลาของ สนอ.
  ติดต่อบุคลากร กจ.
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
  มอบอำนาจ/สรรหา/ประเมิน
  พ.ร.บ./ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
  สถิติบุคลากร ม.อ.  
  มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการ
  มาตรฐานตำแหน่งพนักงาน
  ตำแหน่งศาสตราจารย์
  วินัย/จรรยาบรรณ
  ชื่อตำแหน่ง ไทย-อังกฤษ
  ฟอร์มหนังสือที่ถูกต้อง
ประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่
กำหนดประชุม คณบดี/ก.บ.ม.
ประชุม PSU E-meeting
วันหยุดราชการ
คู่มือคุณภาพการปฏิบัติงาน กจ.
คู่มือการขอตำแหน่งทางวิชาการ
คู่มือการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
คู่มือการขอรับ บำเหน็จ บำนาญ
คู่มือการบริหารพนักงานราชการ
ขั้นตอนการประเมินผู้บริหาร
ตำแหน่งทางวิชาการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม
งานวินัยและนิติการ
           ความรู้เรื่อง IT
     
     
     
การเปลี่ยนสถานภาพ รอบที่ 3
   การแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
จะต้องดำเนินการทางระบบ Online เท่านั้น
รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม - 16 มีนาคม 2560

ขั้นตอนการเปลี่ยนสถานภาพ
ระบบจะปิด (รอบที่ 3) วันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 16.30 น.
โปรแกรมทัศนศึกษาผู้เกษียณ ปี 2560
แบบสำรวจ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
                                                                    ใส่คำที่ต้องการค้นห    
 กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
15 ถนนกาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร.062 0574606, 099 3583426    ภายใน 2041-2057     โทรสาร 074 558903
                                          E-mail : personnel@group.psu.ac.th                                         
                                      WebMaster :  Manop  โทร.2042                                            1 ธันวาคม 2559
      Fastest Hard Drive