โครงสร้างองค์กร
  ทีมผู้บริหารกอง
  บุคลากร
  ตารางนัดผู้อำนวยการกอง
  แผนปฏิบัติงาน 2561
  สารสนเทศประกันคุณภาพ
  การประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัย
  ติดต่อบุคลากร กจ.
 
  แต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย
 
  สถิติบุคลากร ม.อ.
 
  ตำแหน่งศาสตราจารย์
 
  ชื่อตำแหน่ง ไทย-อังกฤษ
 
  ฟอร์มหนังสือราชการที่ถูกต้อง
ประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่
กำหนดประชุม ก.บ.ม./สภา
ประชุม PSU E-meeting
วันหยุดราชการ
ระบบลงเวลา สนอ.
ระบบจ่ายค่าตอบแทน ต.วิชาการ
ระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ[บลจ.SCB]
ระบบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
     
     
     
     
แต่งตั้งอธิการบดี
ช.พ.ค.
วัน เวลาปฏิบัติงาน การลา
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กรณียื่นคำขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม
กรณีปรับอัตโนมัติ
  รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย   รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย
  รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้   รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
  รายชื่อพนักงานเงินรายได้   รายชื่อพนักงานเงินรายได้
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น สนอ.                                                กองการเจ้าหน้าที่  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                                                             15 ถนนกาญจนวนิช  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110
                                    โทร.
062 0574606, 099 3583426  ภายใน 2041-2057  โทรสาร 074 558903
                                                                       E-mail : personnel@group.psu.ac.th
                                    
  
  WebMaster :  Manop  โทร.2042                                                            Update    17 ตุลาคม 2561 
                 Free Counters