โครงสร้างองค์กร
  ทีมผู้บริหารกอง
  บุคลากร
  ตารางนัดผู้อำนวยการกอง
  แผนปฏิบัติงาน 2561
  สารสนเทศประกันคุณภาพ
  การประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัย
  ติดต่อบุคลากร กจ.
 
  แต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย
 
  สถิติบุคลากร ม.อ.
 
  ตำแหน่งศาสตราจารย์
 
  ชื่อตำแหน่ง ไทย-อังกฤษ
 
  ฟอร์มหนังสือราชการที่ถูกต้อง
ประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่
กำหนดประชุม ก.บ.ม./สภา
ประชุม PSU E-meeting
วันหยุดราชการ
ระบบลงเวลา สนอ.
ระบบจ่ายค่าตอบแทน ต.วิชาการ
ระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ[บลจ.SCB]
     
     
     
     
ขยายเวลาการทำ TOR Online
เปลี่ยนแปลงการนำส่งเงิน
การเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง
   
                                                กองการเจ้าหน้าที่  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                                                             15 ถนนกาญจนวนิช  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110
                                    โทร.
062 0574606, 099 3583426  ภายใน 2041-2057  โทรสาร 074 558903
                                                                       E-mail : personnel@group.psu.ac.th
                                    
  
  WebMaster :  Manop  โทร.2042                                                                          Update    10 สิงหาคม 2561