ประเมินผลการปฏิบัติงาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 ข้อมูลเบื้องต้น
 อัตรากำลัง
 ทีมผู้บริหารกอง
 บุคลากร
 กรรมการกอง
 แผนปฏิบัติงาน2557
 สารสนเทศประกันคุณภาพ
 คู่มือคุณภาพการปฏิบัติงาน
 คู่มือการประเมินผู้บริหาร
 ตารางนัดผู้อำนวยการกอง
 ระบบการลงเวลา สนอ.
 ติดต่อบุคลากร กจ.
   ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย
การสรรหา/ประเมินผู้บริหาร
คำสั่งมอบหมาย/มอบอำนาจ
  มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการ
  มาตรฐานตำแหน่งพนักงาน
  สถิติบุคลากร ม.อ.  
  ตำแหน่งศาสตราจารย์
  วินัย/จรรยาบรรณ
  ประกันสังคม
  ผู้รับผิดชอบสิทธิฯ [จ่ายตรง]
  ชื่อตำแหน่ง ไทย-อังกฤษ
  ฟอร์มหนังสือราชการที่ถูกต้อง
ประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่
กำหนดประชุม คณบดี/ค.บ.ม.
PSU E-meeting
วันหยุดราชการ
งานวินัยและนิติการ
ตำแหน่งทางวิชาการ
คู่มือตำแหน่งทางวิชาการ
   ความรู้เรื่อง IT
 
 
โครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข
รายชื่อคณะ/หน่วยงาน ที่แจ้งเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข
รายชื่อผู้ประสานงานโครงการ และนักสร้างสุของค์กร
ขั้นตอนการดำเนินการของหน่วยงานนำร่องมหาวิทยาลัยแห่งความสุข
ขั้นตอนการใช้โปรแกรมวัดความสุขบุคลากรด้วยเครื่องมือ HAPPINOMETER
ตัวอย่างผลการวัดความสุขรายบุคคล


                                            ใส่คำที่ต้องการค้นห    

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  15 ถนนกาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. ภายใน 2041 - 2057     โทรสายตรง 074 558944   โทรสาร  074
558903   E-mail : personnel@group.psu.ac.th


 
WebMaster :  มานพ สัมพันธ์  โทร.2042               17 เมษายน 2557