โครงสร้างองค์กร
  ทีมผู้บริหารกอง
  บุคลากร
  แผนปฏิบัติงาน 2559
  สารสนเทศประกันคุณภาพ
  ตารางนัดผู้อำนวยการกอง
  ระบบลงเวลาของ สนอ.
  ติดต่อบุคลากร กจ.
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
  มอบอำนาจ/สรรหา/ประเมิน
  พ.ร.บ./ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
  สถิติบุคลากร ม.อ.  
  มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการ
  มาตรฐานตำแหน่งพนักงาน
  ตำแหน่งศาสตราจารย์
  วินัย/จรรยาบรรณ
  ชื่อตำแหน่ง ไทย-อังกฤษ
  ฟอร์มหนังสือราชการที่ถูกต้อง
ประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่
กำหนดประชุม คณบดี/ค.บ.ม.
ประชุม PSU E-meeting
วันหยุดราชการ
คู่มือคุณภาพการปฏิบัติงาน กจ.
คู่มือการขอตำแหน่งทางวิชาการ
คู่มือการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
คู่มือการขอรับ บำเหน็จ บำนาญ
คู่มือการบริหารพนักงานราชการ
ขั้นตอนการประเมินผู้บริหาร
ตำแหน่งทางวิชาการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม
งานวินัยและนิติการ
           ความรู้เรื่อง IT
   
 
 การเปลี่ยนสถานภาพ
  การแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ จะต้องดำเนินการทางระบบ Online เท่านั้น

ข้อบังคับ ว่าด้วย การเปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2559


ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการมาเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีผลใช้บังคับ

ขั้นตอนการเปลี่ยนสถานภาพ
1
ควรใช้งานด้วย  Chrome
2
เข้าสู่ระบบด้วย psu-passport  (หากไม่มีให้ติดต่อการเจ้าหน้าที่ของแต่ละคณะ) 
3
หากบันทึกข้อมูลในระบบแล้ว ไม่สามารถ ลบ ได้
4
เอกสารใบสมัคร มี 2 หน้า ให้พิมพ์หน้าที่ 2 ส่งการเจ้าหน้าที่ของคณะ
5
ระบบจะปิด (รอบแรก) วันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 16.30 น.
มติ ค.บ.ม.
มติ ค.บ.ม.
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น
การเลื่อนเงินเดือน
สวัสดิการเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์บุคลากร ม.อ.
บริษัทออกบูธแสดงสินค้า 29-31 สค.59 เวลา 11.00-20.00 น.
ณ บริเวณทางเท้าหน้าลานเอนกประสงค์ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559
คุณสมบัติ/ขั้นตอนการเข้าร่วม ----->
ดูรายละเอียด
เงื่อนไขของบริษัทในอัตราพิเศษ คลิกที่รูป
HONDA

SUZUKI
YAMAHA

 
                                                                    ใส่คำที่ต้องการค้นห    
 
กองการเจ้าหน้าที่  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถนนกาญจนวนิช  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110
โทร.
062 0574606, 099 3583426  ภายใน 2041-2057  โทรสาร 074 558903
E-mail : personnel@group.psu.ac.th
         
            WebMaster :  Manop  โทร.2042                                                         26 สิงหาคม 2559
Fastest Hard Drive