โครงสร้างองค์กร
  ทีมผู้บริหารกอง
  บุคลากร
  แผนปฏิบัติงาน 2559
  สารสนเทศประกันคุณภาพ
  ตารางนัดผู้อำนวยการกอง
  ระบบลงเวลาของ สนอ.
  ติดต่อบุคลากร กจ.
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
  มอบอำนาจ/สรรหา/ประเมิน
  พ.ร.บ./ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
  สถิติบุคลากร ม.อ.  
  มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการ
  มาตรฐานตำแหน่งพนักงาน
  ตำแหน่งศาสตราจารย์
  วินัย/จรรยาบรรณ
  ชื่อตำแหน่ง ไทย-อังกฤษ
  ฟอร์มหนังสือราชการที่ถูกต้อง
ประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่
กำหนดประชุม คณบดี/ค.บ.ม.
ประชุม PSU E-meeting
วันหยุดราชการ
คู่มือคุณภาพการปฏิบัติงาน กจ.
คู่มือการขอตำแหน่งทางวิชาการ
คู่มือการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
คู่มือการขอรับ บำเหน็จ บำนาญ
คู่มือการบริหารพนักงานราชการ
ขั้นตอนการประเมินผู้บริหาร
ตำแหน่งทางวิชาการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม
งานวินัยและนิติการ
           ความรู้เรื่อง IT
       
     
     
การเปลี่ยนสถานภาพ รอบที่ 2
   การแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
จะต้องดำเนินการทางระบบ Online เท่านั้น
รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2559ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการ
มาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559 มีผลใช้บังคับ

ขั้นตอนการเปลี่ยนสถานภาพ
      แบบขอเปลี่ยนสถานภาพ Online
1
เข้าสู่ระบบด้วย psu-passport  (หากไม่มีให้ติดต่อการเจ้าหน้าที่ของคณะ)
2
หากบันทึกข้อมูลในระบบแล้ว ไม่สามารถลบได้
3
เอกสารใบสมัคร มี 2 หน้า ให้พิมพ์หน้าที่ 2
4
ระบบจะปิด (รอบ2) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.30 น.
ข้อบังคับใหม่
ขยายการทำ TOR และ
Competency
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของสายวิชาการ
สมรรถนะหลัก และ
สมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ
เงินกู้ (ยื่นระหว่างวันที่ 1 -15 ตุลาคม 2559)
มติ ค.บ.ม.
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 
                                                                    ใส่คำที่ต้องการค้นห    
 
กองการเจ้าหน้าที่  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถนนกาญจนวนิช  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110
โทร.
062 0574606, 099 3583426  ภายใน 2041-2057  โทรสาร 074 558903
E-mail : personnel@group.psu.ac.th
         
            WebMaster :  Manop  โทร.2042                                                         29 กันยายน 2559
Fastest Hard Drive