โครงสร้างองค์กร
  ทีมผู้บริหารกอง
  บุคลากร
  แผนปฏิบัติงาน 2558
  สารสนเทศประกันคุณภาพ
  ตารางนัดผู้อำนวยการกอง
  ระบบลงเวลาของ สนอ.
  ติดต่อบุคลากร กจ.
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
  มอบอำนาจผู้บริหาร
  สรรหา/ประเมินผู้บริหาร
  พระราชบัญญัติ/ระเบียบ
  สถิติบุคลากร ม.อ.  
  มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการ
  มาตรฐานตำแหน่งพนักงาน
  ตำแหน่งศาสตราจารย์
  วินัย/จรรยาบรรณ
  ชื่อตำแหน่ง ไทย-อังกฤษ
  ฟอร์มหนังสือราชการที่ถูกต้อง
ประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่
กำหนดประชุม คณบดี/ค.บ.ม.
ประชุม PSU E-meeting
วันหยุดราชการ
คู่มือคุณภาพการปฏิบัติงาน กจ.
คู่มือการขอตำแหน่งทางวิชาการ
คู่มือการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
คู่มือการขอรับ บำเหน็จ บำนาญ
คู่มือการบริหารพนักงานราชการ
ขั้นตอนการประเมินผู้บริหาร
ตำแหน่งทางวิชาการ
งานวินัยและนิติการ
           ความรู้เรื่อง IT
   
 
 
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายงานผลการดำเนินงาน ณ สิงหาคม 2558
คู่มือการเปลี่ยนแผนการลงทุน
 
วันที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 - 12.00 น. ที่วิทยาเขตภูเก็ต
วันที่ 6 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 - 12.00 น.ที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
วันที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 - 12.00 น. ที่วิทยาเขตตรัง

วันที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 - 12.00 น. ที่วิทยาเขตปัตตานี

วันที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 - 16.30 น. ที่วิทยาเขตหาดใหญ่
 ณ ห้องประชุมพันธ์ทิพย์ สงวนเชื้อ คณะแพทยศาสตร์
ขอเชิญร่วมฟังเสวนา
“ผ่าชีวิตและการบริหารงานบุคคล ม.ในกำกับของรัฐ”

สภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
กำหนดจัดโครงการเสวนา “ผ่าชีวิตและการบริหารงานบุคคล ม.ในกำกับของรัฐ”

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.30 น.
ณ ห้องประชุมทองจันทร์ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์

โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์จาก ม.ในกำกับของรัฐ
@ อ.พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
@ ผอ.จริยา ปัญญา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล


“ท่านรู้ ท่านเข้าใจ และพร้อมหรือยัง กับการเป็น ม.ในกำกับ”
...ผ่าชีวิตการทำงาน สัญญาจ้าง การประเมิน ความก้าวหน้า ค่าตอบแทน

และทุกแง่มุมที่ท่านอยากรู้.....

สำรองที่นั่งได้ที่ http://gg.gg/psu-gone-autonomous

ประชาสัมพันธ์/กำหนดการ


 
                                            ใส่คำที่ต้องการค้นห    
 
กองการเจ้าหน้าที่  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถนนกาญจนวนิช  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110
โทร ภายใน 2041-2057   สายตรง 074 558944   มือถือ 062 0574606   โทรสาร 074 558903
E-mail : personnel@group.psu.ac.th

            WebMaster :  Manop  โทร.2042                                                         2 ตุลาคม 2558
Fastest Hard Drive