หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
หลักเกณฑ์และการแต่งตั้ง
 
TOR (ภาระงานที่ส่วนงานกำหนด)
บุคลากรตำแหน่งวิชาการสามารถเข้าไป
ตรวจสอบหลักเกณฑ์ภาระงานที่ส่วนงานกำหนด
ได้ที่หัวข้อ
ภาระงานตำแหน่งวิชาการ
TOR
ระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล
     
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
Link น่าสนใจ
                   กองการเจ้าหน้าที่  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                 15 ถนนกาญจนวนิช  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110
             โทร.
099 3583426  ภายใน 2041-2057  โทรสาร 074 558903
                                                                                            E-mail : personnel@group.psu.ac.th