ประเมินผลการปฏิบัติงาน
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  ข้อมูลเบื้องต้น
  อัตรากำลัง
  ทีมผู้บริหารกอง
  บุคลากร
  กรรมการกอง
  แผนปฏิบัติงาน 2558
  สารสนเทศประกันคุณภาพ
  ตารางนัดผู้อำนวยการกอง
  ระบบการลงเวลา สนอ.
  ติดต่อบุคลากร กจ.
  พระราชบัญญัติ/ระเบียบ
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
  การสรรหา/ประเมินผู้บริหาร
  คำสั่งมอบหมาย/มอบอำนาจ
  มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการ
  มาตรฐานตำแหน่งพนักงาน
  สถิติบุคลากร ม.อ.  
  ตำแหน่งศาสตราจารย์
  วินัย/จรรยาบรรณ
  ประกันสังคม
  ชื่อตำแหน่ง ไทย-อังกฤษ
  ฟอร์มหนังสือราชการที่ถูกต้อง
กิจกรรม ประจำเดือน
ประสานงานการเจ้าหน้าที่
กำหนดประชุม คณบดี/ค.บ.ม.
PSU E-meeting
วันหยุดราชการ
คู่มือคุณภาพการปฏิบัติงาน
คู่มือตำแหน่งทางวิชาการ
คู่มือการเสนอขอเครื่องราชฯ
คู่มือการบริหารพนักงานราชการ
คู่มือการประเมินผู้บริหาร
ตำแหน่งทางวิชาการ
งานวินัยและนิติการ
     ความรู้เรื่อง IT
   จุลสาร กจ.ฉบับที่ 1 ปี2557
 
 
เงินประจำตำแหน่ง
พ.ร.บ. ม.อ.
เอกสารบรรยาย
เลื่อนเงินเดือน
           โปรแกรมคำนวณ Undo
เอกสารบรรยายเรื่อง กบข.ออกหรือไม่ออกดี วันนี้มีคำตอบ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557
กฎหมาย Undo
การคิดคำนวณเงินบำนาญ
หลักการคิด Undo
โปแกรมทัศนศึกษา ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558
เกาหลี 5-10 มี.ค.
ปักกิ่ง 19-24 มี.ค.
ญี่ปุ่น 19-25 เม.ย.
ภูฏาน 24-28 เม.ย.
ยุโรปตะวันออก 2-10 พ.ค.                                            ใส่คำที่ต้องการค้นห    
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  15 ถนนกาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. ภายใน 2041 - 2057     โทรสายตรง 074 558944   โทรสาร  074
558903   E-mail : personnel@group.psu.ac.th

 
WebMaster :  Manop Sumphan โทร.2042              28 มกราคม 2558                 Fastest Hard Drive