เกี่ยวกับ กจ.
  โครงสร้างองค์กร
  ทีมผู้บริหารกอง
  บุคลากร
  ตารางนัดผู้อำนวยการกอง
  แผนปฏิบัติงาน กจ.2563
  ติดต่อบุคลากร กจ.
 
  สถิติบุคลากร ม.อ.
  กำหนดประชุม ก.บ.ม./สภา
  ประชุม PSU E-meeting
  ประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่
  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกองฯ
 
ข้อบังคับและระเบียบ

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ วันคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2563

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดประชุมเพื่อการถ่ายทอดความสามารถในการทำงานและสร้างคุณภาพชีวิต

ประชาสัมพันธ์โครงการบ้านเพื่อที่อยู่อาศัย

หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

ณ วันที่ 1 เมษายน 2563

การกำหนดวิทยาเขต และการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2562

แบบฟอร์มการให้ข้อมูลการจัดสวัสดิการของวิทยาเขต
การประเมินภาระงานที่ส่วนงานกำหนดสำหรับสายสนับสนุน
เปลี่ยนแปลงรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินระบบ TOR Online (ศูนย์คอม)
- ประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ ของข้าราชการ ฉบับที่ 3
- ประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับที่ 3
- ประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ฯ ของลูกจ้างประจำ ฉบับที่ 3
อาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่น


ระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล
     
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
Link น่าสนใจ
                   กองการเจ้าหน้าที่  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                 15 ถนนกาญจนวนิช  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110
             โทร.
099 3583426  ภายใน 2041-2057  โทรสาร 074 558903
                                                                                            E-mail : personnel@group.psu.ac.th