โครงสร้างองค์กร
  ทีมผู้บริหารกอง
  บุคลากร
  แผนปฏิบัติงาน 2559
  สารสนเทศประกันคุณภาพ
  ตารางนัดผู้อำนวยการกอง
  ระบบลงเวลาของ สนอ.
  ติดต่อบุคลากร กจ.
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
  มอบอำนาจ/สรรหา/ประเมิน
  พระราชบัญญัติ/ระเบียบ
  สถิติบุคลากร ม.อ.  
  มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการ
  มาตรฐานตำแหน่งพนักงาน
  ตำแหน่งศาสตราจารย์
  วินัย/จรรยาบรรณ
  ชื่อตำแหน่ง ไทย-อังกฤษ
  ฟอร์มหนังสือราชการที่ถูกต้อง
ประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่
กำหนดประชุม คณบดี/ค.บ.ม.
ประชุม PSU E-meeting
วันหยุดราชการ
คู่มือคุณภาพการปฏิบัติงาน กจ.
คู่มือการขอตำแหน่งทางวิชาการ
คู่มือการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
คู่มือการขอรับ บำเหน็จ บำนาญ
คู่มือการบริหารพนักงานราชการ
ขั้นตอนการประเมินผู้บริหาร
ตำแหน่งทางวิชาการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม
งานวินัยและนิติการ
           ความรู้เรื่อง IT
   
 
 
ประกาศ


การคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2559
        แบบฟอร์มอาจารย์ตัวอย่าง


การคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ ประจำปี 2559
       แบบฟอร์มอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่การคัดเลือกรางวัลผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2559
แบบฟอร์มผลงานดีเด่น
รูปแบบผลงานวิชาการเพิ่มเติม สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาระงานตำแหน่งวิชาการ
ค่าตอบแทนพนักงาน ต.วิชาการ
มติ ค.บ.ม. ต่อเวลาราชการ
ระเบียบพนักงานเงินรายได้
การเลื่อนเงินเดือน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
โครงการทัศนศึกษาผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559


 
                                            ใส่คำที่ต้องการค้นห    
 
กองการเจ้าหน้าที่  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถนนกาญจนวนิช  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110
โทร ภายใน 2041-2057   สายตรง 074 558944   มือถือ 062 0574606   โทรสาร 074 558903
E-mail : personnel@group.psu.ac.th

            WebMaster :  Manop  โทร.2042                                                         4 กุมภาพันธ์ 2559
Fastest Hard Drive