โครงสร้างองค์กร
  ทีมผู้บริหารกอง
  บุคลากร
  แผนปฏิบัติงาน 2560
  สารสนเทศประกันคุณภาพ
  ตารางนัดผู้อำนวยการกอง
  ระบบลงเวลาของ สนอ.
  ติดต่อบุคลากร กจ.
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
  มอบอำนาจ/สรรหา/ประเมิน ผู้บริหาร
  พ.ร.บ./ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
  สถิติบุคลากร ม.อ.  
  มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการ
  มาตรฐานตำแหน่งพนักงาน
  ตำแหน่งศาสตราจารย์
  ชื่อตำแหน่ง ไทย-อังกฤษ
  ฟอร์มหนังสือที่ถูกต้อง
ประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่
การดำเนินการประเมินผู้บริหาร
กำหนดประชุม ก.บ.ม./สภา
ประชุม PSU E-meeting
วันหยุดราชการประจำปี
คู่มือคุณภาพการปฏิบัติงาน กจ.

คู่มือสาขาวิชาลาศึกษาเพื่อเพิ่มค่าจ้าง
คู่มือการขอตำแหน่งทางวิชาการ
คู่มือการบริหารพนักงานราชการ
คู่มือการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
คู่มือการขอรับ บำเหน็จ บำนาญ
ระบบยื่นบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง
ระบบการจ่ายค่าตอบแทน ต.วิชาการ
บลจ.ไทยพาณิชย์(กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
  ตำแหน่งทางวิชาการ
  งานพัฒนาและฝึกอบรม
    ความรู้เรื่อง IT
     
     
     
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น
ข้อบังคับ
รับสมัครพนักงานเป็นสมาชิกกองทุนฯ
มอบอำนาจเกี่ยวกับพัสดุ 
                                                     กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
                                                                 15 ถนนกาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

                                      โทร.062 0574606, 099 3583426   ภายใน 2041-2057   โทรสาร 074 558903
                                                                         E-mail : personnel@group.psu.ac.th
   
 
               WebMaster :  Manop  โทร.2042                            20 กันยายน 2560                         Fastest Hard Drive
 
                           ค้นหาในเว็บนี้