โครงสร้างองค์กร
  ทีมผู้บริหารกอง
  บุคลากร
  แผนปฏิบัติงาน 2560
  สารสนเทศประกันคุณภาพ
  ตารางนัดผู้อำนวยการกอง
  ระบบลงเวลาของ สนอ.
  ติดต่อบุคลากร กจ.
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
  มอบอำนาจ/สรรหา/ประเมิน
  พ.ร.บ./ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
  สถิติบุคลากร ม.อ.  
  มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการ
  มาตรฐานตำแหน่งพนักงาน
  ตำแหน่งศาสตราจารย์
  วินัย/จรรยาบรรณ
  ชื่อตำแหน่ง ไทย-อังกฤษ
  ฟอร์มหนังสือที่ถูกต้อง
ประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่
กำหนดประชุม ก.บ.ม./สภา
ประชุม PSU E-meeting
วันหยุดราชการ
คู่มือคุณภาพการปฏิบัติงาน กจ.


คู่มือสาขาวิชาในการลาศึกษาฯ
เพื่อเลื่อนเพิ่มค่าจ้าง
คู่มือการขอตำแหน่งทางวิชาการ
คู่มือการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
คู่มือการขอรับ บำเหน็จ บำนาญ
คู่มือการบริหารพนักงานราชการ
ขั้นตอนการประเมินผู้บริหาร
ตำแหน่งทางวิชาการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม
งานวินัยและนิติการ
           ความรู้เรื่อง IT
     
     
     
มติ ก.บ.ม.
 
โครงการ กยศ. กรอ.เพื่อชาติ
โครงการ กยศ.กรอ.เพื่อชาติ เพื่อสร้างจิตสำนึก ความรับผิดชอบและวินัยทางการเงินให้กับ
บุคลากรที่เป็นผู้กู้ยืมให้ชำระเงินคืนกองทุน และป้องกันความเสี่ยงให้กับบุคลากรไม่ให้ถูกฟ้องร้อง
ดำเนินคดีหรือถูกยึดทรัพย์ โดยได้รับสิทธิมาตรการจูงใจอันเป็นประโยชน์ กับบุคลากรโดยตรง
เช่น การได้รับเงินตอบแทน การลดเบี้ยปรับตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด
อนุมัติเงินกู้ (รอบที่ 3)
การเปลี่ยนสถานภาพ รอบที่ 4
รอบที่ 4 ระหว่างวันที่ 3 เมษายน - 20 กรกฎาคม 2560

  ขั้นตอนการเปลี่ยนสถานภาพ
ระบบจะปิด (รอบ4) วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.30 น. 
                                                                    ใส่คำที่ต้องการค้นห    
 กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
15 ถนนกาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร.062 0574606, 099 3583426    ภายใน 2041-2057     โทรสาร 074 558903
                                          E-mail : personnel@group.psu.ac.th                                         
                                      WebMaster :  Manop  โทร.2042                                            24 เมษายน 2560
      Fastest Hard Drive