โครงสร้างองค์กร
  ทีมผู้บริหารกอง
  บุคลากร
  แผนปฏิบัติงาน 2559
  สารสนเทศประกันคุณภาพ
  ตารางนัดผู้อำนวยการกอง
  ระบบลงเวลาของ สนอ.
  ติดต่อบุคลากร กจ.
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
  มอบอำนาจ/สรรหา/ประเมิน
  พระราชบัญญัติ/ระเบียบ
  สถิติบุคลากร ม.อ.  
  มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการ
  มาตรฐานตำแหน่งพนักงาน
  ตำแหน่งศาสตราจารย์
  วินัย/จรรยาบรรณ
  ชื่อตำแหน่ง ไทย-อังกฤษ
  ฟอร์มหนังสือราชการที่ถูกต้อง
ประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่
กำหนดประชุม คณบดี/ค.บ.ม.
ประชุม PSU E-meeting
วันหยุดราชการ
คู่มือคุณภาพการปฏิบัติงาน กจ.
คู่มือการขอตำแหน่งทางวิชาการ
คู่มือการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
คู่มือการขอรับ บำเหน็จ บำนาญ
คู่มือการบริหารพนักงานราชการ
ขั้นตอนการประเมินผู้บริหาร
ตำแหน่งทางวิชาการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม
งานวินัยและนิติการ
           ความรู้เรื่อง IT
   
 
 
อนุมัติเงินกู้
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน


ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2559


ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559


ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559
การเลื่อนเงินเดือน
มติ ค.บ.ม.
ประเมินความผูกพัน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กำหนดวันเดินสายเพื่อทำความเข้าใจ
ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559
ครั้งที่ 1 วิทยาเขตหาดใหญ่ วันที่ 8 กรกฎาคม 2559เวลา 9.30-13.30 น.
ครั้งที่ 2 วิทยาเขตตรัง     วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.30-13.30 น.
ครั้งที่ 3 วิทยาเขตภูเก็ต    วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.30-13.30 น.
ครั้งที่ 4 วิทยาเขตปัตตานี  วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.30-13.30 น.
ครั้งที่ 5 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 9.30-13.30 น.

 
                                                                    ใส่คำที่ต้องการค้นห    
 
กองการเจ้าหน้าที่  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถนนกาญจนวนิช  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110
โทร.
062 0574606, 099 3583426  ภายใน 2041-2057  โทรสาร 074 558903
E-mail : personnel@group.psu.ac.th
         
            WebMaster :  Manop  โทร.2042                                                         22 กรกฎาคม 2559
Fastest Hard Drive