โครงสร้างองค์กร
  ทีมผู้บริหารกอง
  บุคลากร
  แผนปฏิบัติงาน 2560
  สารสนเทศประกันคุณภาพ
  ตารางนัดผู้อำนวยการกอง
  ระบบลงเวลาของ สนอ.
  ติดต่อบุคลากร กจ.
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
  มอบอำนาจ/สรรหา/ประเมิน
  พ.ร.บ./ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
  สถิติบุคลากร ม.อ.  
  มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการ
  มาตรฐานตำแหน่งพนักงาน
  ตำแหน่งศาสตราจารย์
  วินัย/จรรยาบรรณ
  ชื่อตำแหน่ง ไทย-อังกฤษ
  ฟอร์มหนังสือที่ถูกต้อง
ประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่
กำหนดประชุม ก.บ.ม./สภา
ประชุม PSU E-meeting
วันหยุดราชการ
คู่มือคุณภาพการปฏิบัติงาน กจ.


คู่มือสาขาวิชาในการลาศึกษาฯ
เพื่อเลื่อนเพิ่มค่าจ้าง
คู่มือการขอตำแหน่งทางวิชาการ
คู่มือการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
คู่มือการขอรับ บำเหน็จ บำนาญ
คู่มือการบริหารพนักงานราชการ
ขั้นตอนการประเมินผู้บริหาร
ตำแหน่งทางวิชาการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม
งานวินัยและนิติการ
           ความรู้เรื่อง IT
     
     
     
ประกาศ การจ่ายค่าตอบแทน
 
ค่าตอบแทนตำแหน่งวิชาการ
เงินกู้ซื้ออุปกรณ์การศึกษาบุตร
ประกาศ TOR & Competency Online
ประกาศ TOR & Competency Online
จะดำเนินการปิดระบบในวันที่ 31 มีนาคม 2560
1
บุคลากรสายวิชาการ (กรณีอาจารย์ใหม่ อาจารย์กลับจากลาศึกษา /เพิ่มพูน ลาคลอด)
การทำข้อตกลงให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ/หน่วยงานว่าจะทำในระบบ หรือ กระดาษ
** หากทำในระบบให้ทำข้อตกลงตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่ ม. กำหนด และให้คณะ/หน่วยงาน
แจ้งกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ดำเนินการปรับลดเกณฑ์ขั้นต่ำให้
หลังวันที่ 31 มีนาคม 2560**
2
คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
และคณะการแพทย์แผนไทย กรณีไม่ได้เลือก TRACK เน้นวิชาชีพสุขภาพ
ให้ทำข้อตกลงตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่ ม.กำหนด และให้คณะ/หน่วยงาน
แจ้งกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ดำเนินการปรับลดเกณฑ์ขั้นต่ำให้
หลังวันที่ 31 มีนาคม 2560

3
ผู้บริหารขอให้ทำข้อตกลงภาระงานในกระดาษ
การเปลี่ยนสถานภาพ รอบที่ 4
รอบที่ 4 ระหว่างวันที่ 3 เมษายน - 20 กรกฎาคม 2560

  ขั้นตอนการเปลี่ยนสถานภาพ
 แบบแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ Online
ระบบจะปิด (รอบ4) วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.30 น. 
                                                                    ใส่คำที่ต้องการค้นห    
 กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
15 ถนนกาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร.062 0574606, 099 3583426    ภายใน 2041-2057     โทรสาร 074 558903
                                          E-mail : personnel@group.psu.ac.th                                         
                                      WebMaster :  Manop  โทร.2042                                            28 มีนาคม 2560
      Fastest Hard Drive