เกี่ยวกับ กจ.
  โครงสร้างองค์กร
  ทีมผู้บริหารกอง
  บุคลากร
  ตารางนัดผู้อำนวยการกอง
  แผนปฏิบัติงาน กจ.2563
  ติดต่อบุคลากร กจ.
 
  สถิติบุคลากร ม.อ.
  กำหนดประชุม ก.บ.ม./สภา
  ประชุม PSU E-meeting
  ประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่
  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกองฯ
 
ข้อบังคับและระเบียบ 

 
  

 

 

 

 

 

   ข่าวประชาสัมพันธ์

ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการลาไปต่างประเทศของบุคลากร

แนวทางการป้องกันการติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19)

ขอเชิญชวนลูกจ้างประจำของส่วนราชการสมัครเป็นสมาชิก กสจ.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ วันคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2563

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดประชุมเพื่อการถ่ายทอดความสามารถในการทำงานและสร้างคุณภาพชีวิต

ประชาสัมพันธ์โครงการบ้านเพื่อที่อยู่อาศัย

หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

ณ วันที่ 1 เมษายน 2563

การกำหนดวิทยาเขต และการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2562

แบบฟอร์มการให้ข้อมูลการจัดสวัสดิการของวิทยาเขต
ขออภัย " ผู้เกษียณอายุ ปี 2563"
เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดอย่างต่อเนื่องของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
และมีผู้ติดเชื้อ COVID-19

เป็นจำนวนมา ซึ่งเชื้อโรคดังกล่าวยังคงแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว
ไปยังหลายประเทศ
ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก

มหาวิทยาลัยขอเรียนให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้นิ่งนอนใจหรือเพิกเฉยต่อ
ประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใดซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังทบทวนรูปแบบกิจกรรม
เพื่อเป็นการตอบแทนและขอบคุณผู้เกษียณเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันโดยมหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการทบทวนรูปแบบกิจกรรมให้ผู้เกษียณ
ทราบแนวทางการดำเนินการต่อไปโดยเร็วที่สุด

...คณะกรรมการดำเนินการจัดงานเกษียณ ประจำปี 2563...
อาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล
     
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
Link น่าสนใจ
                   กองการเจ้าหน้าที่  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                 15 ถนนกาญจนวนิช  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110
             โทร.
099 3583426  ภายใน 2041-2057  โทรสาร 074 558903
                                                                                            E-mail : personnel@group.psu.ac.th