โครงสร้างองค์กร
  ทีมผู้บริหารกอง
  บุคลากร
  ตารางนัดผู้อำนวยการกอง
  แผนปฏิบัติงาน 2561
  สารสนเทศประกันคุณภาพ
  การประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัย
  ติดต่อบุคลากร กจ.
 
  แต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย
 
  มอบอำนาจ/สรรหา ผู้บริหาร
 
  พ.ร.บ./ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
 
  สถิติบุคลากร ม.อ.
 
  ภาระงานบุคลากรตำแหน่งวิชาการ
 
  ตำแหน่งศาสตราจารย์
 
  ชื่อตำแหน่ง ไทย-อังกฤษ
 
  ฟอร์มหนังสือราชการที่ถูกต้อง
ประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่
กำหนดประชุม ก.บ.ม./สภา
ประชุม PSU E-meeting
วันหยุดราชการ
ระบบลงเวลา สนอ.
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ระบบจ่ายค่าตอบแทน ต.วิชาการ
ระบบตรวจสอบการเบิกเงินสวัสดิการ
     คู่มือคุณภาพการปฏิบัติงาน กจ.
     คู่มือสาขาวิชาลาศึกษาเพื่อเพิ่มค่าจ้าง
     คู่มือการขอตำแหน่งทางวิชาการ
     คู่มือการบริหารพนักงานราชการ
     คู่มือการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
     คู่มือการขอรับ บำเหน็จ บำนาญ
  จุลสารกองการเจ้าหน้าที่ (ธค.60-มีค.61)
  ความรู้เรื่อง IT
     
     
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้อบังคับ
หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน
การสรรหาอธิการบดี

กำหนดแนวนโยบายในการดำเนินการของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

รายชื่อส่วนงานที่จะให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

กำหนดวัน เวลา และข้อกำหนดการปฏิบัติในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี


การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
        
ใบสมัครเข้ารับการสรรหา
สำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุขของบุคลากร ม.อ.
         ความสุขวัดเองได้
ทัศนศึกษาผู้เกษียณ ปี 2561

ญี่ปุ่น (ฮอกไกโด)

จีน (ฉางชา จางเจียเจี้ย)
                                                          


รัสเซีย(มอสโคว์ ซากอร์ส)
 
                                                                    ใส่คำที่ต้องการค้นห    
 
                                                     กองการเจ้าหน้าที่  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                                                                15 ถนนกาญจนวนิช  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110
                                           โทร.
062 0574606, 099 3583426  ภายใน 2041-2057  โทรสาร 074 558903
                                                                        E-mail : personnel@group.psu.ac.th                                                                          
            
   WebMaster :  Manop  โทร.2042                              Update   15 กุมภาพันธ์ 2561 
                     Free Counters