โครงสร้างองค์กร
  ทีมผู้บริหารกอง
  บุคลากร
  แผนปฏิบัติงาน 2560
  สารสนเทศประกันคุณภาพ
  ตารางนัดผู้อำนวยการกอง
  ระบบลงเวลาของ สนอ.
  ติดต่อบุคลากร กจ.
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
  มอบอำนาจ/สรรหา/ประเมิน
  พ.ร.บ./ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
  สถิติบุคลากร ม.อ.  
  มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการ
  มาตรฐานตำแหน่งพนักงาน
  ตำแหน่งศาสตราจารย์
  ชื่อตำแหน่ง ไทย-อังกฤษ
  ฟอร์มหนังสือที่ถูกต้อง
ประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่
กำหนดประชุม ก.บ.ม./สภา
ประชุม PSU E-meeting
วันหยุดราชการ
คู่มือคุณภาพการปฏิบัติงาน กจ.

คู่มือสาขาวิชาลาศึกษาเพื่อเพิ่มค่าจ้าง
คู่มือการขอตำแหน่งทางวิชาการ
คู่มือการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
คู่มือการขอรับ บำเหน็จ บำนาญ
คู่มือการบริหารพนักงานราชการ
ขั้นตอนการประเมินผู้บริหาร
ระบบยื่นรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง
บลจ.ไทยพาณิชย์(กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
ระบบการจ่ายค่าตอบแทน ต.วิชาการ
  ตำแหน่งทางวิชาการ
  งานพัฒนาและฝึกอบรม
    ความรู้เรื่อง IT
     
     
     
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ค่านวดแแพทย์แผนไทย เบิกได้
คัดเลือกกรรมการสภา
แบบประเมินความผูกพัน
การเปลี่ยนสถานภาพ รอบที่ 4
รอบที่ 4 ระหว่างวันที่ 3 เมษายน - 20 กรกฎาคม 2560

  ขั้นตอนการเปลี่ยนสถานภาพ
ระบบจะปิด (รอบ4) วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.30 น.

 
                                                     กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
                                                                 15 ถนนกาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

                                      โทร.062 0574606, 099 3583426   ภายใน 2041-2057   โทรสาร 074 558903
                                                                         E-mail : personnel@group.psu.ac.th
   
 
               WebMaster :  Manop  โทร.2042                            25 พฤษภาคม 2560                         Fastest Hard Drive
 
                           ค้นหาในเว็บนี้