โครงสร้างองค์กร
  ทีมผู้บริหารกอง
  บุคลากร
  แผนปฏิบัติงาน 2561
  สารสนเทศประกันคุณภาพ
  ตารางนัดผู้อำนวยการกอง
  ระบบลงเวลาของ สนอ.
  ขั้นตอนประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัย
  ติดต่อบุคลากร กจ.
แต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย
มอบอำนาจ/สรรหา ผู้บริหาร
พ.ร.บ./ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
สถิติบุคลากร ม.อ.  
มาตรฐาน ต.ข้าราชการ
มาตรฐาน ต.พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งศาสตราจารย์
ชื่อตำแหน่ง ไทย-อังกฤษ
ฟอร์มหนังสือราชการที่ถูกต้อง
ประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่
กำหนดประชุม ก.บ.ม./สภา
ประชุม PSU E-meeting
วันหยุดราชการ
   คู่มือคุณภาพการปฏิบัติงาน กจ.
   คู่มือสาขาวิชาลาศึกษาเพื่อเพิ่มค่าจ้าง
   คู่มือการขอตำแหน่งทางวิชาการ
   คู่มือการบริหารพนักงานราชการ
   คู่มือการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
   คู่มือการขอรับ บำเหน็จ บำนาญ
   ระบบยื่นบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง
   ระบบการจ่ายค่าตอบแทน ต.วิชาการ
   บลจ.ไทยพาณิชย์ (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
ตำแหน่งทางวิชาการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม
            ความรู้เรื่อง IT
     
     
     
เครื่องแบบ เครื่องหมาย
การสรรหาอธิการบดี
แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการ
ทัศนศึกษาผู้เกษียณ ปี 2561
ญี่ปุ่น (ฮอกไกโด)
จีน (ฉางชา จางเจียเจี้ย)
ไต้หวัน
รัสเซีย(มอสโคว์ ซากอร์ส)
จีน
(คุนหมิง ต้าหลี่ ลีเจียง)

 
                                                                    ใส่คำที่ต้องการค้นห    
 
กองการเจ้าหน้าที่  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถนนกาญจนวนิช  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110
โทร.
062 0574606, 099 3583426  ภายใน 2041-2057  โทรสาร 074 558903
E-mail : personnel@group.psu.ac.th 
            
   WebMaster :  Manop  โทร.2042              Update   24 พฤศจิกายน 2560 
          Fastest Hard Drive