แบบลงทะเบียน
ศาสตราจารย์ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย ได้รับพระราชทาน
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2561
โดยเข้าเผ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทาน
เหรียญดุษฎีมาลาในวันที่ 21 มีนาคม 2562   ข่าวใหม่...
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น สนอ.
 
ต่อเวลาราชการ
ต่อเวลาราชการ
TOR
การเลื่อนเงินเดือน
ทัศนศึกษาผู้เกษียณอายุราชการ ปี 62
การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น/รางวัลผลงานดีเด่น
  
บันทึก การพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัย
  

การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562
          แบบประวัติ(แบบ 2)             แบบ 3 (ใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือก)
  

การคัดเลือกรางวัลผลงานดีเด่นสาขานวัตกรรมหรือพัฒนางานของสายสนับสนุนฯ
          แบบฟอร์มการสมัคร/เสนอผลงาน
การคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่น
การพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัย


การคัดเลือกรางวัลผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
          แบบฟอร์มการสมัคร/เสนอผลงาน


การคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562
          แบบข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์ตัวอย่าง


การคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ ประจำปี 2562
          แบบข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่
ระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
Link น่าสนใจ
                   กองการเจ้าหน้าที่  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                 15 ถนนกาญจนวนิช  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110
           โทร.
099 3583426  ภายใน 2041-2057  โทรสาร 074 558903
                                          E-mail : personnel@group.psu.ac.th
                                    
  WebMaster :  Manop  โทร.2042                                                                                                                                                                         
           Free Counters