โครงสร้างองค์กร
  ทีมผู้บริหารกอง
  บุคลากร
  แผนปฏิบัติงาน 2558
  สารสนเทศประกันคุณภาพ
  ตารางนัดผู้อำนวยการกอง
  ระบบลงเวลา สนอ.
  ติดต่อบุคลากร กจ.
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
  มอบอำนาจ/มอบหมาย ผู้บริหาร
  สรรหา/ประเมินผู้บริหาร
  พระราชบัญญัติ/ระเบียบ
  สถิติบุคลากร ม.อ.  
  มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการ
  มาตรฐานตำแหน่งพนักงาน
  ตำแหน่งศาสตราจารย์
  วินัย/จรรยาบรรณ
  ชื่อตำแหน่ง ไทย-อังกฤษ
  ฟอร์มหนังสือราชการที่ถูกต้อง
ประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่
กำหนดประชุม คณบดี/ค.บ.ม.
PSU E-meeting
วันหยุดราชการ
คู่มือคุณภาพการปฏิบัติงาน
คู่มือตำแหน่งทางวิชาการ
คู่มือการเสนอขอเครื่องราชฯ
คู่มือบำเหน็จ บำนาญ
คู่มือการบริหารพนักงานราชการ
คู่มือการประเมินผู้บริหาร
ตำแหน่งทางวิชาการ
งานวินัยและนิติการ
     ความรู้เรื่อง IT
       
 
 
เลื่อนเงินเดือน 1 ตค.58
หลักเกณฑ์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้า
หลักเกณฑ์ ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
มอบอำนาจผู้ช่วยอธิการบดี
การติดตามภาระงาน
 

                                            ใส่คำที่ต้องการค้นห    
 
กองการเจ้าหน้าที่  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถนนกาญจนวนิช  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110
โทร ภายใน 2041-2057   สายตรง 074 558944   มือถือ 062 0574606   โทรสาร 074 558903
E-mail : personnel@group.psu.ac.th

            WebMaster :  Manop  โทร.2042                                                        27 กรกฎาคม 2558
Fastest Hard Drive