โครงสร้างองค์กร
  ทีมผู้บริหารกอง
  คำขวัญ HR
  บุคลากร
  ตารางนัดผู้อำนวยการกอง
  แผนปฏิบัติงาน 63
  ติดต่อบุคลากร
 
  สถิติบุคลากร ม.อ.
  กำหนดประชุม ก.บ.ม./สภา
  ประชุม PSU E-meeting
  ประชุมประสานงาน
  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกองฯ
  แผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคลปี 61-65
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 63-65

ระบบบันทึกข้อมูลบุคลากร Online
สำหรับ Admin & บุคลากรบรรจุใหม่

   
   


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ข่าวประชาสัมพันธ์


เปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับรอบประเมิน ประจำปี 2564

จุลสารฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม

หลักเกณฑ์การตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

เอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มสุด


มาตรการเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-1) ระลอกใหม่ ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฉบับที่ 3

ขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร


หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2563

การใช้งานระบบการลาในระบบMIS/DSSและการบันทึกข้อมูลสุขภาพในระบบ PSU Care

ขอความร่วมมือรายงานการเดินทางไปยังพื้นที่ควบคุมตามประกาศฯ

การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2564
- แบบฟอร์ม 3 แนวทางคัดเ ลือก (word)
- แบบฟอร์ม แบบ 2 ปี 64 (word)
การพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- แบบฟอร์มอาจารย์ตัวอย่าง (world)

- แบบฟอร์มอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่
(word)
-
แบบฟอร์มผลงานดีเด่น (word)การใช้เลขไทยในการจัดทำข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และหนังสือต่างๆ
ของส่วนงาน

การทบทวนค่าตอบแทนบุคลากรด้วยเงินรายได้ส่วนงาน


ขั้นตอนการพิจารณาการให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุอยู่ปฏิบัติงานต่อ
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

สวัสดิการเงินกู้และเงินยืมบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ

การพิจารณาต่อเวลาราชการของผู้เกษียณอายุราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564


เปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับรอบประเมิน ประจำปี 2564


เอกสารการประชุมการเรียนรู้และซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการประเมิน และเลื่อนเงินเดือน หน่วยงานใน สนอ.
ขอแจ้งรายชื่อสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่อายุสมาชิกครบที่จะปรับอัตราเงินสมทบ
- อายุสมาชิกครบ 2 หรือมากกว่า แต่ไม่ครบ 5 ปี ที่มีอัตราเงินสะสม ร้อยละ 3
- อายุสมาชิกครบ 5 ปี ที่มีอัตราเงินสะสม ร้อยละ 3
- อายุสมาชิกครบ 5 ปี ที่มีอัตราเงินสะสม ร้อยละ 4

การตรวจสอบรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสิทธิ์ในกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
และผู้รับผลประโยชน์ ในการจัดทำประกันสุขภาพ (กลุ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศการเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี

ประกาศการเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ป