สถานภาพบุคคล
1
คำขอมีบัตรประจำตัวบุคลากร
2
ใบรายงานตัวเข้ารับราชการ
3
แบบแจ้งเปลี่ยนสถานภาพ และชื่อ - สกุล
4
แบบการแจ้งขอแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด
5
แบบประวัติบุคคล (ประวัติการแต่งตั้งผู้บริหาร)
6
แบบฟอร์มรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
7
แบบแจ้งเพิ่มข้อมูลบุคคลในครอบครัว
8
แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคคลในครอบครัว
9
เครื่องแบบ เครื่องหมาย พนักงานมหาวิทยาลัย
10
รูปอินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของข้าราชการ
 ขอหนังสือรับรอง
1
 แบบขอหนังสือรับรอง การเป็นข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจ้าง/ข้าราชการบำเหน็จบำนาญ
2
แบบหนังสือรับรองการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย  (สำหรับกู้ยืมเงินจากธนาคาร)
3
แบบหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการและเป็นสมาชิก กบข.    (สำหรับกู้ยืมเงินจากธนาคารออมสิน)
4
แบบฟอร์มหนังสือรับรองความประพฤติเกี่ยวกับการขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ
1
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ [ ข้าราชการ ]
2
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ  [ ลูกจ้างประจำ ] 
3
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ  [ พนักงานมหาวิทยาลัย /พนักงานเงินรายได้]
4
แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีถึงแก่ความตาย  [ พนักงานมหาวิทยาลัย / พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ / พนักงานเงินรายได้]
     4.1 บันทึกการสอบสวนของเจ้าหน้าที่
5
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย 
6
ใบมอบฉันทะ  [ ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานมหาวิทยาลัย ]
แบบฟอร์มการลา
1
แบบฟอร์มการลาออกจากราชการ / พนักงานเงินรายได้ และอื่น ๆ
2
แบบฟอร์มการลาออกจากงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
3
แบบตรวจสอบหนี้สิน สัญญารับทุนและอื่น ๆ สำหรับผู้ที่ขอลาออกและโอน
4
แบบใบลาอุปสมบท
5
แบบฟอร์มการลากิจ/พักผ่อน ไปต่างประเทศ
6
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
7
แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
8
แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
9
แบบใบลาติดตามคู่สมรส
10
แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
11
แบบใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร
12
แบบใบลาพักผ่อน
13
แบบใบขอยกเลิกวันลา
14
แบบใบลาไปปฏิบัติงานตามความประสงค์ของทางราชการ (ลาออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน)
15
แบบใบลาสำหรับชาวต่างประเทศ [Application for Annual Vacation Leave]
16
แบบยกเลิกใบลาสำหรับชาวต่างประเทศ [Application for Amendment/Cancellation of Leave Request]
แบบสัญญาต่าง ๆ
1
สัญญาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
2
สัญญาปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
3
สัญญาจ้างพนักงานราชการ
4
สัญญาจ้างพนักงานเงินรายได้/ลูกจ้างชั่วคราว 
5
สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
6
สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
7
การแจ้งผู้ค้ำประกันเมื่อจ้างต่อพนักงานมหาวิทยาลัย
8
สัญญาจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
9
สัญญาจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ (ฉบับภาษาไทย)
10
สัญญาจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ (ฉบับภาษาอังกฤษ)
11
สัญญาจ้างบุคคลภายนอกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหาร
12
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ  
13
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ  
14
สัญญาอนุญาตให้ พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน
15
สัญญาของข้าราชการที่ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
16
สัญญาข้าราชการไปปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ ณ ต่างประเทศ
17
สัญญาจ้างอาจารย์ประจำตามสัญญาเพื่อปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
18
สัญญารับทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก [ฉบับภาษาไทย]

19

สัญญารับทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก [ฉบับภาษาอังกฤษ]
แบบฟอร์มการลาศึกษา/ฝึกอบรม ภายใน/ต่างประเทศ
1
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ  
2
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ  
3
สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัย ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน
4
สัญญาของข้าราชการที่ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
5
สัญญาข้าราชการไปปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ ณ ต่างประเทศ
6
หนังสือการตรวจสุขภาพผู้ที่ลาไปศึกษา ณ ต่างประเทศ
7
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
8
แบบใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
9
แบบรายงานตัวไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ แบบฟอร์มที่ 1
10
แบบรายงานตัวไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ แบบฟอร์มที่ 2
11
แบบรายงานตัวไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ แบบฟอร์มที่ 3
12
แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการกรณีกลับจากต่างประเทศ
13
แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการกรณีในประเทศ
14
ใบแสดงความจำนงขอศึกษาภายในประเทศ (ลาศึกษาต่อนอกเวลาราชการ)
15
แบบคำขอการไปปฏิบัติงานภายในประเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของอาจารย์
16
แบบฟอร์มโครงการหรือแนวทางการศึกษา หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
17
แบบฟอร์มขออนุญาตกลับประเทศไทยชั่วคราว
18
ใบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ (สำหรับข้าราชการที่กลับชั่วคราว)
19
แบบฟอร์ม บันทึก พนักงานมหาวิทยาลัย ขออนุญาตเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ
20
แบบฟอร์ม บันทึก พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติไปศึกษาต่อ ภายในประเทศ
21
แบบฟอร์ม บันทึก พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ
22
แบบฟอร์ม บันทึก พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ    
23
แบบฟอร์ม บันทึก พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติไปฝึกอบรม/ดูงาน ณ ต่างประเทศ    
24
แบบฟอร์มโครงการหรือแนวทางการศึกษา หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
25
ขั้นตอน การตรวจสภาพจิตอาจารย์ใหม่ /ผู้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศ (หลักเกณฑ์ใหม่) พร้อมแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์
 
แบบการขอเปลี่ยนตำแหน่ง
1
แบบชี้แจงสำหรับขอเปลี่ยนตำแหน่ง
2
แบบชี้แจงสำหรับขอปรับระดับชั้นงาน /เปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ 
3
แบบคำขอรับการแต่งตั้ง ประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญ เฉพาะกรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน  
4
แบบประเมินผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
การเพิ่มวุฒิ/ปรับวุฒิ
1
แบบบันทึกขอเพิ่มวุฒิการศึกษา
2
แบบฟอร์มขอปรับวุฒิการศึกษา  [ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย] 
3
 แบบฟอร์มประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษาของบุคลากรซึ่งสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เพื่อประกอบการพิจารณาคุณวุฒิ[ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย]
4
หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบคุณวุฒิสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
5
ตรวจสอบหลักฐานการสำเร็จการศึกษาของผู้มีคุณวุฒิจากประเทศฝรั่งเศส
6
ตรวจสอบหลักฐานการสำเร็จการศึกษาของผู้มีคุณวุฒิจากประเทศเยอรมัน
7
หนังสือยินยอมชดใช้เงินคืน [พนักงานมหาวิทยาลัย]
     เงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัย
1
แบบคำขอรับเงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัยกรณีลาออกจากงานอายุ 55 ปีขึ้นไป / กรณีเสียชีวิต
2
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับค่าชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัยกรณีเสียชีวิต
      สวัสดิการการรักษาพยาบาล/ค่าเลาเรียนบุตร
     เงินทำขวัญ
คำขอรับเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง 
    บำเหน็จบำนาญ
    แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน
         กรณีปกติ
  ข้าราชการ
1
แบบขอรับ บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ   บำเหน็จดำรงชีพ [5300] [สำหรับวิทยาเขตหาดใหญ่]
2
แบบขอรับ บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ   บำเหน็จดำรงชีพ [5300]
3
แบบขอรับเงินเพิ่ม   [5316] [สำหรับวิทยาเขตหาดใหญ่]
4
แบบขอรับเงินเพิ่ม   [5316]
5
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด [สำหรับวิทยาเขตหาดใหญ่]
6
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด [แบบ1 และแบบ2]
7
แบบรายการลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญปกติ  [แบบ สรจ.1]
8
หนังสือแสดงเจตนาขอให้โอนเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลอื่น [แบบ สรจ.2]
9
หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ [แบบ สรจ.3] [สำหรับวิทยาเขตหาดใหญ่]
10
หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ [แบบ สรจ.3]
11
หนังสือรับรองการได้รับอันตรายหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุปฏิบัิติราชการในหน้าที่ของข้าราชการเพื่อขอรับบำนาญพิเศษ [แบบ สรจ.4]
12
ใบปะหน้า สิ่งที่ส่งมาด้วย ในการส่งเรื่องการขอรับบำเหน็จ บำนาญ
13
หนังสือสัญญาการใช้เงินคืนการขอรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
14
แบบแสดงความเห็นแพทย์  [5303]
    บำเหน็จดำรงชีพกรณีผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่ 70 ปี ขึ้นไป
1
หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ แบบไม่มีหนี้บำเหน็จค้ำประกัน [แบบ สรจ.3.1] [สำหรับวิทยาเขตหาดใหญ่]
2
หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ แบบมีหนี้บำเหน็จค้ำประกัน [แบบ สรจ.3.2] [สำหรับวิทยาเขตหาดใหญ่]
  ลูกจ้างประจำ
1
แบบขอรับบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน บำเหน็จพิเศษ และหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน ลูกจ้าง  [5313] [ใช้ทั้งกรณีลาออกและเสียชีวิต]
2
หนังสือแสดงเจตนาขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์เพื่อขอรับเงินบำเหน็จรายเดือนหรือเงินบำเหน็จพิเศษรายเดือน [แบบ สจป.1]
3
หนังสือแสดงเจตนาขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์เพื่อขอรับเงินบำเหน็จปกติหรือเงินบำเหน็จพิเศษ                [แบบ สจป.2]
4
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ กรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย
5
หนังสือรับรองการได้รับอันตรายหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุปฏิบัิติราชการในหน้าที่ของลูกจ้างเพื่อขอรับบำเหน็จพิเศษ [แบบ สรจ.5]  
6
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ [แบบ 1]  
7
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ [แบบ 2]  กรณีที่ต้องการยกเลิก แบบ 1
8
ใบมอบฉันทะ เพื่อยื่นหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้่างประจำ
  ข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ (เฉพาะวิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตภูเก็ต/วิทยาเขตตรัง/วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)
1
แบบขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ ของข้าราชการ [5300]
2
แบบขอรับบำเหน็จปกติ ของลูกจ้างประจำ [ ปัตตานี 5313] 
  กรณีถึงแก่ความตาย [ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจ้างประจำ] 
1
แบบขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวและเงินบำเพ็ญกุศลศพบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ [ ข้าราชการ ]
3
แบบขอรับบำเหน็จตกทอด [5309]  [ข้าราชการ] [สำหรับวิทยาเขตหาดใหญ่]
4
แบบขอรับบำเหน็จตกทอด [5309]  [ข้าราชการ]
5
แบบขอรับบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน บำเหน็จพิเศษ และหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน ลูกจ้าง [5313] [กรณีลาออกและเสียชีวิต] [หาดใหญ่]
6
แบบขอรับบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน บำเหน็จพิเศษ และหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน ลูกจ้าง  [5313] [กรณีลาออกและเสียชีวิต]
7
แบบขอรับบำเหน็จตกทอด [ลูกจ้างประจำ] [เฉพาะผู้รับบำเหน็จรายเดือนเสียชีวิต] [สำหรับวิทยาเขตหาดใหญ่]
8
แบบขอรับบำเหน็จตกทอด [ลูกจ้างประจำ] [เฉพาะผู้รับบำเหน็จรายเดือนเสียชีวิต]   
9
หนังสือแจ้งรายการหักเงินบำเหน็จเพื่อชำระหนี้ของส่วนราชการผู้ขอ   [แบบ สรจ.9]
10
แบบบันทึกการสอบสวนของเจ้าหน้าที่  
11
แบบรายงานการสอบสวนบำเหน็จตกทอด หรือบำนาญพิเศษ
12
แบบรายงานขอรับบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ [แบบ บ.1]
13
แบบส่งเรื่องขอเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ  [แบบ บ.2]
        บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
1
แบบรายงานขอรับบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ [แบบ บ.1]
2
แบบส่งเรื่องขอเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ  [แบบ บ.2]

      สวัสดิการการรักษาพยาบาล/ค่าเลาเรียนบุตร
     เงินทำขวัญ
คำขอรับเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง 
     กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  [กบข.] 1
แบบขอรับเงินจากกองทุน (กรณีสมาชิกเป็นผู้ขอรับเงิน) แบบ กบข.รง008/1/2555
2
แบบขอรับเงินจากกองทุน (กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย) แบบ กบข.รง008/2/2562
3
ใบขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก กบข. แบบ กบข.005/2/2550
4
ใบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวสมาชิก กบข. แบบ กบข.020
5
ใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. (บรรจุใหม่) แบบ กบข.001/2/2550
6
แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้แจ้งความประสงค์ให้กองทุนบริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน แบบกบข.บต 002/2562
7
แบบแจ้งข้อมูลการกลับเข้ารับราชการใหม่  แบบ กบข.จก 001/2562
8
แบบบันทึกสอบปากคำทายาทโดยธรรม ป.พ.พ.   แบบ ป.ค.14
    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ  [กสจ.]
1
แบบใบสมัครและแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์สมาชิก
2
แบบคำขอรับเงินกองทุน "กสจ" (แบบ กสจ.004/1)
3
แบบคำขอรับเงินกองทุน "กสจ"  (กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย)  (แบบ กสจ.004/2)
4
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก กสจ.
    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน  [กสพ.]
1


ใบสมัคร
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Online
แบบแจ้งการสิ้นสุดสมาชิกภาพ
2
Application for Provident Fund Membership (ใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
3
Notification of Membership Termination (แบบแจ้งการสิ้นสุดสมาชิกภาพ)
4
หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์
     ช.พ.ค./ช.พ.ส.
1
ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ค.
2
ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ส.1
3
ใบสมัครสมาชิก พ.ส.ธ. (พ.ส.ธ.1)  
4
แบบระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. (ช.พ.ค.1/1)  
5
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. (ช.พ.ค.1/2)  
6
แบบระบุให้มูลนิธิสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. (ช.พ.ค.1/3)
7
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงให้มูลนิธิมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. (ช.พ.ค.1/4)
8
ใบรับรองแพทย์ 
9
หนังสือรับรอง สำหรับ ช.พ.ค.และ ช.พ.ส.
10
แบบฟอร์มการหักเงิน ช.พ.ค./ช.พ.ส.
11
หนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพ
12
แบบขอชำระเงินสงเคราะห์รายศพของการฌาปนกิจสงเคราะห์
สวัสดิการเงินกู้และเงินยืมบุคลากร
1
สวัสดิการเงินกู้และเงินยืมบุคลากรต่างๆ วิทยาเขตหาดใหญ่
2
แบบคำขอกู้ต่างๆ
อื่น ๆ
1
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ได้รับการต่อเวลาราชการของผู้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2560
2
แบบตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจทางจิตวิทยาของพนักงานมหาวิทยาลัย
3
ใบนำส่งผลการตรวจสุขภาพทางจิตวิทยาและผลคะแนนภาษาอังกฤษ
4
แบบกรอกข้อมูลเพื่อรับเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยวุฒิปริญญาเอก 
5
รายละเอียดประกอบการขออนุมัติจ้างชาวต่างประเทศที่มีอายุเกิน 60 ปี