1
สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.
2
บลจ.ไทยพาณิชย์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
4
ระบบจ่ายค่าตอบแทน ต.วิชาการ
5
ระบบเบิกเงินสวัสดิการ-กองทุนพนักงาน [สถานะเบิกจ่าย]
6
ความคืบหน้าการดำเนินการ ต.ทางวิชาการ
7
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา
8
ตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ ร.พ.มอ.

ภายนอกมหาวิทยาลัย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
การรับรองคุณวุฒิ ( ก.พ.)
สำนักงานประกันสังคม
ภายในมหาวิทยาลัย
1
ระบบสืบค้นเงินเดือน  (กองคลัง)
2
ระบบขออนุมัติยืมเงิน  (กองคลัง)
3
ระบบเบิกจ่าย PSU FMIS BUDGET   (กองคลัง)
4
ระบบการจองห้องประชุม สนอ. 
5
แจ้งซ่อม Online (กองอาคารสถานที่) 
6
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์บุคลากร ม.อ.

Downloads โปรแกรม
ป้องกันไวรัส SuperAntiSpyware
Internet Google Chrome