ภายนอกมหาวิทยาลัย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ
กรมสรรพากร
กระทรวงการคลัง
สำนักงาน ก.พ.
กรมบัญชีกลาง
กบข.
กสจ.
การรับรองคุณวุฒิ ( ก.พ.)
สำนักงานประกันสังคม

ระบบการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง

บลจ.ไทยพาณิชย์ (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)

ตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ ร.พ.มอ.
การบริการตรวจรักษา รพ.ม.อ.

ภายในมหาวิทยาลัย
สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.
ระบบสืบค้นเงินเดือน (กองคลัง)
ระบบขออนุมัติยืมเงิน (กองคลัง)
ระบบเบิกจ่าย PSU FMIS BUDGET (กองคลัง)
ระบบการจองห้องประชุม สนอ. (กองอาคารสถานที่)
แจ้งซ่อม Online (กองอาคารสถานที่) 
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์บุคลากร ม.อ.
ค้นหาเรื่องสำคัญ
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา
ค้นหาเครื่องราชอิสริยาภรณ์
Downloads โปรแกรม
ป้องกันไวรัส SuperAntiSpyware
Internet Google Chrome