แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับผู้รับผลประโยชน์ควรทราบ
กรณีเมื่อสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. เสียชีวิต


1. ผู้จัดการศพหรือผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์ ยื่นคำร้องขอค่าจัดการศพ หรือเงินสงเคราะห์ครอบครัวที่   
    ที่สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด(สกสค. จังหวัด)
    ตั้งอยู่ที่ 173 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง ถนนสงขลา-นาทวี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา
    โทร.074-337337 (ถนนหลังมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา)

     หลักฐานที่ต้องนำไปติดต่อที่ สกสค. จังหวัดสงขลา

1.1 หนังสือรับรองจากวัด ฌาปนกิจสถาน/สถานที่ฝัง-เก็บศพ (ใช้แบบฟอร์มของ สกสค. จังหวัดสงขลา)

      หนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพ
1.2 ใบมรณบัตรของ ช.พ.ค./ช.พ.ส. และใบมรณบัตรของบิดา-มารดาของ ช.พ.ค./ช.พ.ส. (กรณี บิดามารดาของ ช.พ.ค./ช.พ.ส.
       ได้เสียชีวิตไปก่อนแล้ว)
1.3 สำเนาทะเบียนบ้าน (ประทับตรา “ตาย”)
1.4 สำเนาบัตรผู้ตาย
1.5 สำเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้าเป็นคู่สมรส)ของ ผู้รับผลประโยชน์
1.6 สำเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประชาชน ของผู้ขอรับเงินค่าจัดการศพ
1.7 กรณีผู้ขอรับเงินค่าจัดการศพเป็นบุตรที่แต่งงานแล้ว ให้แนบใบสำคัญการสมรส

2. ผลประโยชน์ทดแทนที่สมาชิกได้รับ (โดยประมาณ)
    2.1 สมาชิก ช.พ.ค. ได้รับผลประโยชน์ทดแทนประมาณ 600,000 บาท แบ่งจ่ายเป็น 2 ช่วง คือ
            ก. เงินช่วยเหลือในการจัดการศพ 100,000 บาท/ราย (สกสค. จังหวัดจ่ายทันทีที่ได้รับแจ้งการ ถึงแก่กรรมของสมาชิก)
           ข. เงินสงเคราะห์ครอบครัว 500,000 บาท (ยอดเงินเปลี่ยนแปลงตามจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้น/ลดลง)
               จะได้รับภายหลังจากข้อ ก ประมาณ 3 เดือน
    2.2 สมาชิก ช.พ.ส.
            ก. เงินช่วยเหลือในการจัดการศพ 50,000 บาท/ราย (สกสค. จังหวัดจ่ายทันทีที่ได้รับแจ้งการ ถึงแก่กรรมของสมาชิก)
           ข. เงินสงเคราะห์ครอบครัว 250,000 บาท (ยอดเงินเปลี่ยนแปลงตามจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้น/ลดลง)
               จะได้รับภายหลังจากข้อ ก ประมาณ 3 เดือน

3. ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว

     สมาชิก ช.พ.ค.
      ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว คือ บุคคลตามลำดับดังนี้
      3.1 คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย บุตรชอบด้วยกฎหมาย บุตรบุญธรรม บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้ว และบิดา มารดา
            ของสมาชิก ช.พ.ค.
     3.2 ผู้อยู่ในอุปการะอย่างบุตรของสมาชิก ช.พ.ค.
     3 .3 ผู้อุปการะสมาชิก ช.พ.ค.

ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค. มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวก่อนหลังตามลำดับ ตราบใดที่ผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์
ตามข้อ 1.1-1.3 ยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกยังไม่ขาดสายแล้วแต่กรณีในลำดับหนึ่งบุคคลที่อยู่ในลำดับถัดไปไม่มีสิทธิ
ได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว

ในกรณีที่ไม่มีบุคคลตามข้อ 3.1- 3.3 และไม่มีการระบุผู้มีสิทธิรับเงินตามข้อ 2 ให้นำเงินสงเคราะห์ครอบครัวตามระเบียบนี้ไป
บำรุงมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือเพื่อเป็นทุนการศึกษาตามมติคณะกรรมการ ช.พ.ค.

การสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก ช.พ.ค. สำหรับบุตรให้พิจารณา ให้บุตรสมาชิก ช.พ.ค.ได้รับความช่วยเหลือเป็นเงินทุน
สำหรับการศึกษาเล่าเรียนเป็นลำดับแรก

สมาชิก ช.พ.ค. อาจระบุบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
1. ไม่มีผู้มีสิทธิรับการสงเคราะห์ตามข้อ 3.1 และ
2. เป็นการระบุให้แก่บุคคลตามข้อ 3.2 และ 3.3 หรือ
3. เป็นการระบุให้นำเงินสงเคราะห์ครอบครัวไปเพื่อบำรุงมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษา
    หรือเพื่อเป็นทุนการศึกษา

สมาชิก ช.พ.ส.
ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก ช.พ.ส. ให้สงเคราะห์บุคคลก่อนหลังลำดับดังนี้
1. คู่สมรสของสมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม
2. บุตรของสมาชิก ช.พ.ส. และบุตรของคู่สมรสของสมาชิก ช.พ.ส. ได้รับเงินสงเคราะห์ ในส่วนคนละเท่า ๆ กัน
3. บิดามารดาของสมาชิก ช.พ.ส. และบิดามารดาของคู่สมรสของสมาชิก ช.พ.ส. ได้รับเงิน สงเคราะห์ในส่วนคนละเท่า ๆ กัน
4. ผู้อยู่ในอุปการะอย่างบุตรของสมาชิก ช.พ.ส.
5. ผู้อุปการะสมาชิก ช.พ.ส.

ในกรณีที่ไม่มีบุคคลตามข้อหนึ่งและไม่มีการระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ ให้นำเงินสงเคราะห์ครอบครัวตามระเบียบนี้ไปบำรุง
มูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสงเคราะห์หรือเพื่อเป็นทุนการศึกษาตามมติคณะกรรมการ ช.พ.ส.

หมายเหต   กรณีที่จะระบุบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ ครอบครัวของสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส.
                   ติดต่อขอทราบรายละเอียดโดยตรงที่ สกสค. จังหวัดสงขลา โทร. 074-337337