1
รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตำแหน่งทางวิชาการ   (เว็บไซต์ตำแหน่งทางวิชาการ)  
2
การดำเนินการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ [มติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 12/2558]
3
ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์   
4
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
5
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
6
ตารางการเทียบตำแหน่งเพื่อการรับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ... ตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
1
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  [ก.พ.อ.03 .pdf]    /   [ ก.พ.อ.03 ไฟล์ .doc ]
2
แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา [ก.พ.อ.04]
3
แบบประเมินคุณภาพ บทความ/ตำรา/หนังสือ
4
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
5
แบบหนังสือแจ้งความประสงค์ เรื่องการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
6
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
 ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ของ ม.อ.
1
ประกาศ เรื่อง ภาระงานที่เป็นผลงานทางวิชาการของผู้บริหาร 2559
2

ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ สำหรับภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

3
ประกาศ เรื่อง วารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม)  
4
ประกาศ เรื่อง วารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม)
5
ประกาศ เรื่อง วารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม)
6
ประกาศ เรื่อง วารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2558
7
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานภาระงานในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
8
ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ สำหรับมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ พ.ศ.2554     
9
ประกาศ เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่ ซึ่งเป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2554
10
ประกาศ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2552 [พนักงานมหาวิทยาลัย] 
11
ประกาศ เรื่อง การประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2550
12
ประกาศ เรื่อง อัตราการจ่ายเงินสมนาคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2550
13
ประกาศ เรื่อง อัตราการจ่ายเงินสมนาคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประเมินเอกสาร...ของผู้ยื่นขอตำแหน่งศาสตราจารย์ พ.ศ.2550
14
ประกาศ เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง ผ.ศ./ร.ศ./ศ พ.ศ.2550
15
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานภาระงานข้าราชการสาย ก และพนักงานสายวิชาการ พ.ศ.2546 [ข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย]
16

ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ
             ของพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.2545
[พนักงานมหาวิทยาลัย]
17
ข้อบังคับ ว่าด้วยภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2558
18
ข้อบังคับ สภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์  ผศ. รศ. ศ  พ.ศ.2554
19
ข้อบังคับ สภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2558 [พนักงานมหาวิทยาลัย]
20
ข้อบังคับ สภามหาวิทยาลัย เรื่อง การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556
21
ข้อบังคับ สภามหาวิทยาลัย เรื่อง การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552  
22
ข้อบังคับ สภามหาวิทยาลัย เรื่อง การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 1)พ.ศ.2550
23
ข้อบังคับ สภามหาวิทยาลัย เรื่อง การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2549
24
ข้อบังคับ เรื่อง การแต่งตั้ง ผ.ศ.พิเศษ/ ร.ศ.พิเศษ และ ศ.พิเศษ พ.ศ.2551
25
ข้อบังคับ ว่าด้วยมาตรการป้องกันและลงโทษผู้ที่กระทำผิดจริยธารรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ พ.ศ.2557
26
ระเบียบ เรื่อง การจ่ายเงินรางวัลให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ พ.ศ.2550
27
ระเบียบ เรื่อง การจ่ายเงินสมนาคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2550
28
ระเบียบ เรื่อง การจ่ายเงินสมนาคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ประเมิน...ของผู้ยื่นขอตำแหน่งศาสตราจารย์ 2550
29
บันทึก การจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ
หนังสือจาก ก.พ.อ.
1
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.2561
2
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561   (ราชกิจจานุเบกษา) 
3
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. พ.ศ.2560   (ราชกิจจานุเบกษา) 
4
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ./รศ./ศ. พ.ศ.2558 (ราชกิจจานุเบกษา) 
5
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. (ฉบับรวม 2 - 10)
6
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
7
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2551
8
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2552
9
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2555
10
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2555
11
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2555
12
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556
13
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556
14
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ดำรง ต.ศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 2553
15
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท.11 พ.ศ.2550
16
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2552
17
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ)
1
แนวปฏิบัติในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ [ศธ 0509(2)/ว108 ลว 6 ก.พ.57]
2
แนวปฏิบัติในการแต่งตั้งผุ้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ [ศธ 0509(2)/ว 127 ลว 31 ม.ค.56]
3
การเสนอกลั่นกรองการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2558  (ที่ ศธ 0509(2)/ว 1284) 
4
การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  (ที่ ศธ 0509(2)/ว 1263 ลว. 18 ต.ค.54) 
5
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการเสนอผลงานประเภทตำราและหนังสือเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  
6
การเสนอขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ.กำหนด เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ  
7
หนังสือจากทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง ผ.ศ./ร.ศ./ศ (พ.ศ.2542)
8
หนังสือจาก ส.ก.อ. เรื่อง การพิจารณาผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
9
ตอบข้อหารือ เรื่องการประเมินผลการสอน
10
ตอบข้อหารือ เกี่ยวกับการใช้ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ครั้งใหม่
11
ตอบข้อหารือ เกี่ยวกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่ีงตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ (ฉบับที่ 6) และ (ฉบับที่ 7)
12
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ใช้ในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  [ศธ 0509(2)/ว644]
 คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 
ทบทวนหลักเกณฑ์การนับภาระงานในส่วนของผลงานวิชาการและการเป็นที่ปรึกษาร่วมคุมวิทยานิพนธ์ พ.ศ.2561

การส่งผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัย ในสายสังคมศาสตร์ [ครั้งที่ 50 (1/2560)]

ประกาศ เรื่อง การประเมินผลการสอน เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน พ.ศ.2558
การเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับงานวิจัยในคน (ครั้งที่ 36 (3/2557))
การเขียนผลงานทางวิชาการในแบบ ก.พ.อ.03 (ครั้งที่ 27(3/2555))
ประกาศ เรื่อง ปกในของผลงานประเภทตำรา หนังสือ 2555  
ประกาศ แบบเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน


ประกาศ เรื่อง การประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2551
แบบประเมินคุณภาพ บทความ/ตำรา/หนังสือ
ประกาศ เกณฑ์การขอและพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ครั้งที่ 6(4/2550)) 
ประกาศ เกณฑ์การขอและพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) (ครั้งที่ 2(2/2549))
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและวันแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ   22(2/2554)
การเสนอผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยที่มีส่วนร่วมน้อยกว่าร้อยละ 50   22(2/2554)
การเสนอผลงานประเภทตำรา และหนังสือ เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ   22(2/2554)
การเสนอผลงานทางวิชาการประเภทรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์   21(1/2554)
การประเมินผลงานทางวิชาการ  17(2/2553)
การคัดลอกและอ้างอิงผลงาน 
การประเมินผลงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในระดับตำแหน่งและสาขาวิชาที่ต่างกัน 
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  16(1/2553)
การขอขยายเวลาในการส่งผลงานทางวิชาการที่ให้แก้ไข  16(1/2553)  
การเสนอผลงานทางวิชาการประเภทตำราหรือหนังสือที่มีลักษณะเป็นบทหนึ่งของตำราหรือหนังสือ 16(1/2553) 
การส่งงานวิจัยในรูปของบทความวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  15(4/2552)  
การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ   14(3/2552)  
การมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ    12 (1/2552)  
ผลงานที่ใช้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ    12 (1/2552)  
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ    11(4/2551)  
ผลงานที่ใช้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ    11(4/2551)
การส่งผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ...  10(3/2551)  
การพิจารณาดำเนินการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  10 (3/2551)  
การส่งผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ...... (ครั้งที่10(3/2551)) 
ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ครั้งที่9(2/2551)) 
การขอผลงานทางวิชาการเพิ่มเติม (ครั้งที่9(2/2551)) 
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   6(4/2550) 
ผลงานที่เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ   6(4/2550)
เกณฑ์การขอและพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และการกรอกแบบ ก.พ.อ.03    5(3/2550)
การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ  5(3/2550)
การประเมินผลการสอน    4(2/2550) 
การประเมินผลการสอน 3(1/2550)
การพิจารณาผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  3(1/2550)
การเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ   3(1/2550)
การประเมินผลงานทางวิชาการโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   3(1/2550)
ลักษณะการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ   2(2/2549)
การส่งงานวิจัยในรูปของบทความวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ   15(4/2552)  
อื่น ๆ
1
ขอหารือการเสนอเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน
2
ซักซ้อมความเข้าใจ เรื่องการเสนอผลงานในลักษณะอื่น เพื่อขอกำหนดตำแหน่งผลงานที่ใช้เสนอขอกำหนดตำแหน่งระดับ
3
ขอหารือกรณีขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ
4
ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม พ.ศ.2536
คณะทำงานฝ่ายเลขานุการตำแหน่งทางวิชาการ
วาระการประชุมคณะทำงานฝ่ายเลขานุการ
0


รายชื่อข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
1
หนังสือประทับตราส่งผลงานทางวิชาการ
2
แบบเอกสารส่งคืนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3
แบบสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ตำแหน่ง ผศ.รศ.
4
แบบสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ตำแหน่ง ศาสตราจารย์
5
แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย
6
แบบประเมินคุณภาพ บทความ/ตำรา/หนังสือ
7
แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
8
แบบฟอร์มแปลผลการประิเมิน กรณีเอกฉันท์
9
แบบฟอร์มแปลผลการประเมิน กรณีไม่เอกฉันท์
10
ลำดับเอกสารสำหรับการส่งผลงานทางวิชาการให้ผู้ทรงคุณวุฒิฯ