ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2557
การขยายสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลแก่บุคลากร ม.อ. ตลอดจนญาติสายตรง
เงินยืมภายในมหาวิทยาลัย [บุคลากรวิทยาเขตหาดใหญ่]
  
 

งดเงินกู้ภายในมหาวิทยาลัย ชั่วคราว
กำลังปรับปรุง ระเบียบ และหลักเกณฑ์

 
เงินกู้ยืมจากภายนอก
 
     หนังสือรับรองสำหรับการกู้ยืมเงินของธนาคาร
แบบขอหนังสือรับรอง   (สำหรับกู้ยืมเงินจากธนาคารอาคารสงเคราะห์)
แบบขอหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ และสมาชิก ก.บ.ข.   (สำหรับกู้ยืมเงินจากธนาคารออมสิน)    โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.
ปรับปรุง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.
ขยายวงเงินกู้ ช.พ.ค. รายละไม่เกิน 3 ล้านบาท [ศธ 520757/ว 0857 ลว 4 ต.ค.54]
คู่มือการปฏิบัติงานการกู้เงิน
แบบการตรวจสอบคำขอกู้
เอกสารหมายเลข 1
เอกสารหมายเลข 7
เอกสารหมายเลข 2
เอกสารหมายเลข 8
เอกสารหมายเลข3
เอกสารหมายเลข 9
เอกสารหมายเลข 4
เอกสารหมายเลข 10
เอกสารหมายเลข 5
เอกสารหมายเลข 11
เอกสารหมายเลข 6
เอกสารหมายเลข 12

  การนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดมาเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน  [ไม่กำหนดเวลา 
การให้กู้เงินแก่ข้าราชการบำนาญ โดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดมาเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน
แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด
รายชื่อสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ
การคงสิทธิสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการที่ลาออกในโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด
 
      ช.พ.ค./ ช.พ.ส.
1
เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส.เป็นกรณีพิเศษ
2
ระเบียบ ช.พ.ค.                          ระเบียบ ช.พ.ส. 
3
หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการ ระบุผู้มีสิทธิรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์
4
แนวทาง/ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส.เสียชีวิต
        แบบฟอร์ม ช.พ.ค./ช.พ.ส.
1
ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ค.
2
ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ส.1
3
ใบสมัครสมาชิก พ.ส.ธ. (พ.ส.ธ.1)  
4
แบบระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. (ช.พ.ค.1/1)  
5
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. (ช.พ.ค.1/2)  
6
แบบระบุให้มูลนิธิสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. (ช.พ.ค.1/3)
7
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงให้มูลนิธิมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. (ช.พ.ค.1/4)
8
ใบรับรองแพทย์ 
9
หนังสือรับรอง สำหรับ ช.พ.ค.และ ช.พ.ส.
10

    การหักเงิน ช.พ.ค./ช.พ.ส (หนังสือจากกองคลัง)
   แบบฟอร์มการหักเงิน ช.พ.ค./ช.พ.ส.
11
หนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพ
12
แบบขอชำระเงินสงเคราะห์รายศพของการฌาปนกิจสงเคราะห์
 
     กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย
1
ข้อบังคับ คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัย..เรื่องการนำเงินรายได้ของกองทุนสวัสดิการฝากไว้กับสถาบันการเงิน 2551
2
ระเบียบ กองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2551

  เงินสงเคราะห์
ประกาศ การจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์ครอบครัวและเงินบำเพ็ญกุศลศพบุคลากร
แบบขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวและเงินบำเำพ็ญกุศลศพบุคลากร ม.อ.
 
     กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
 
     กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 
     ประกันสังคม