ระบบสวัสดิการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,สวัสดิการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์        

ประกาศ การจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2560        
ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล [กทพ.01 ] 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ
การขยายสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลแก่บุคลากร ม.อ. ตลอดจนญาติสายตรง
ประกาศ เรื่อง การบริการสุขภาพอนามัยและการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล(กลุ่ม)
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม)
เงินกู้ภายในมหาวิทยาลัย [บุคลากรวิทยาเขตหาดใหญ่]
เงินกู้จากภายนอก
 หนังสือรับรองสำหรับการกู้ยืมเงินของธนาคาร
สินเชื่อธนาคารกรุงเทพ
สินเชื่อบ้านพิเศษสุด MOU !!
สินเชื่อธนาคารกรุงเทพ, PSU&BBL (MOU)
สินเชื่อข้าราชการบำนาญ
สินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้ารีไฟแนนซ์ กรณีหลักทรัพย์เป็นที่อยู่อาศัยทั่วไป
สินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้ารีไฟแนนซ์ กรณีหลักทรัพย์เป็นที่อยู่อาศัยในกลุ่มโครงการที่มีข้อตกลงกับธนาคาร
สินเชื่อธนาคาร ธอส
การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 14
สินเชื่อธนาคารอิสลาม
PSU&iBank (MOU) 
สินเชื่อธนาคารกรุงไทย
PSU&KTB (MOU)
การนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดมาเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน  [ไม่กำหนดเวลา 
การให้กู้เงินแก่ข้าราชการบำนาญ โดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดมาเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน
แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด
รายชื่อสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ
การคงสิทธิสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการที่ลาออกในโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด
กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย
1
ข้อบังคับ คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัย..เรื่องการนำเงินรายได้ของกองทุนสวัสดิการฝากไว้กับสถาบันการเงิน 2551  
2
ระเบียบ กองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2551  
    เงินสงเคราะห์    
    ประกาศ การจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์ครอบครัวและเงินบำเพ็ญกุศลศพบุคลากร  
    แบบขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวและเงินบำเพ็ญกุศลศพบุคลากร ม.อ.