ระบบสวัสดิการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,สวัสดิการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์        

สวัสดิการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (แยกตามประเภทบุคลากร)        

ประกาศ การจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2560        
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ
การขยายสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลแก่บุคลากร ม.อ. ตลอดจนญาติสายตรง
ประกาศ เรื่อง การบริการสุขภาพอนามัยและการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล(กลุ่ม)
  กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย
1
ข้อบังคับ คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัย..เรื่องการนำเงินรายได้ของกองทุนสวัสดิการฝากไว้กับสถาบันการเงิน 2551  
2
ระเบียบ กองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2551  
    เงินสงเคราะห์    
    ประกาศ การจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์ครอบครัวและเงินบำเพ็ญกุศลศพบุคลากร  
    แบบขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวและเงินบำเพ็ญกุศลศพบุคลากร ม.อ.