ประกาศ การจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2560          ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล [กทพ.01 ] 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ
การขยายสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลแก่บุคลากร ม.อ. ตลอดจนญาติสายตรง
ประกาศ เรื่อง การบริการสุขภาพอนามัยและการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล(กลุ่ม)
เงินกู้ภายในมหาวิทยาลัย [บุคลากรวิทยาเขตหาดใหญ่]
                       ประกาศ สวัสดิการเงินกู้บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เงินกู้เพื่อซื้อหรือซ่อมแซมยานพาหนะ
รอบที่ 1 ยื่นคำขอกู้ วันที่ 1-15 ตุลาคม
รอบที่ 3 ยื่นคำขอกู้ วันที่ 1-15 เมษายน
รอบที่ 2 ยื่นคำขอกู้ วันที่ 1-15 มกราคม
รอบที่ 4 ยื่นคำขอกู้ วันที่ 1-15 กรกฎาคม
            แบบคำขอกู้
            รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเงินกู้ รอบที่ 3
            สัญญาเงินกู้
เงินกู้เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย 
รอบที่ 1 ยื่นคำขอกู้ วันที่ 1-15 ตุลาคม
รอบที่ 3 ยื่นคำขอกู้ วันที่ 1-15 เมษายน
รอบที่ 2 ยื่นคำขอกู้ วันที่ 1-15 มกราคม
รอบที่ 4 ยื่นคำขอกู้ วันที่ 1-15 กรกฎาคม
    แบบคำขอกู้
    รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเงินกู้ รอบที่ 3
 เงินกู้เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ Smart Phone และอุปกรณ์ประกอบ  [ยื่นคำขอกู้ วันที่ 1-15 ตุลาคม]
    รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเงินกู้
 เงินกู้เพื่อทัศนศึกษาต่างประเทศ [ยื่นคำขอกู้ ได้ตลอด]
 เงินกู้ค่าเล่าเรียนบุตรในส่วนที่เกินสิทธิ [ยื่นคำขอกู้ ได้ตลอด]
 เงินกู้เพื่อการศึกษาของตนเอง [ยื่นคำขอกู้ ได้ตลอด]
 เงินกู้เพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษาของบุตรบุคลากร [ยื่นคำขอกู้ วันที่ 1-15 มีนาคม]
   รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติ
ประกาศ สวัสดิการเงินยืมเพื่อประกอบกิจกรรมด้านวัฒนธรรมของบุคลากร วิทยาเขตหาดใหญ่
เงินกู้จากภายนอก
     หนังสือรับรองสำหรับการกู้ยืมเงินของธนาคาร
แบบขอหนังสือรับรอง  (สำหรับกู้ยืมเงินจากธนาคารอาคารสงเคราะห์)
แบบหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการและเป็นสมาชิก กบข. (สำหรับกู้ยืมเงินจากธนาคารออมสิน)

  การนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดมาเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน  [ไม่กำหนดเวลา 
การให้กู้เงินแก่ข้าราชการบำนาญ โดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดมาเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน
แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด
รายชื่อสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ  โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.
ปรับปรุง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.
ขยายวงเงินกู้ ช.พ.ค. รายละไม่เกิน 3 ล้านบาท [ศธ 520757/ว 0857 ลว 4 ต.ค.54]
คู่มือการปฏิบัติงานการกู้เงิน
แบบการตรวจสอบคำขอกู้
เอกสารหมายเลข 1
เอกสารหมายเลข 5
เอกสารหมายเลข 9
เอกสารหมายเลข 2
เอกสารหมายเลข 6
เอกสารหมายเลข 10
เอกสารหมายเลข 3
เอกสารหมายเลข 7
เอกสารหมายเลข 11
เอกสารหมายเลข 4
เอกสารหมายเลข 8
เอกสารหมายเลข 12
การคงสิทธิสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการที่ลาออกในโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด
      ช.พ.ค./ ช.พ.ส.
2
ระเบียบ ช.พ.ค.                          ระเบียบ ช.พ.ส. 
3
หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการ ระบุผู้มีสิทธิรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์
4
แนวทาง/ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส.เสียชีวิต
        แบบฟอร์ม ช.พ.ค./ช.พ.ส.
1
ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ค.
2
ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ส.1
3
ใบสมัครสมาชิก พ.ส.ธ. (พ.ส.ธ.1)  
4
แบบระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. (ช.พ.ค.1/1)  
5
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. (ช.พ.ค.1/2)  
6
แบบระบุให้มูลนิธิสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. (ช.พ.ค.1/3)
7
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงให้มูลนิธิมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. (ช.พ.ค.1/4)
8
ใบรับรองแพทย์ 
9
หนังสือรับรอง สำหรับ ช.พ.ค.และ ช.พ.ส.
10

    การหักเงิน ช.พ.ค./ช.พ.ส (หนังสือจากกองคลัง)
   แบบฟอร์มการหักเงิน ช.พ.ค./ช.พ.ส.
11
หนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพ
12
แบบขอชำระเงินสงเคราะห์รายศพของการฌาปนกิจสงเคราะห์
     กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย
1
ข้อบังคับ คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัย..เรื่องการนำเงินรายได้ของกองทุนสวัสดิการฝากไว้กับสถาบันการเงิน 2551
2
ระเบียบ กองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2551
 
เงินสงเคราะห์
ประกาศ การจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์ครอบครัวและเงินบำเพ็ญกุศลศพบุคลากร
แบบขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวและเงินบำเพ็ญกุศลศพบุคลากร ม.อ.