ประกาศ การจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2560          ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล [กทพ.01 ] 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ
การขยายสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลแก่บุคลากร ม.อ. ตลอดจนญาติสายตรง
ประกาศ เรื่อง การบริการสุขภาพอนามัยและการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล(กลุ่ม)
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม)
 
เงินกู้ภายในมหาวิทยาลัย [บุคลากรวิทยาเขตหาดใหญ่]
                       ประกาศ สวัสดิการเงินกู้บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เงินกู้เพื่อซื้อหรือซ่อมแซมยานพาหนะ
รอบที่ 1 ยื่นคำขอกู้ วันที่ 1-15 ตุลาคม
รอบที่ 3 ยื่นคำขอกู้ วันที่ 1-15 เมษายน
รอบที่ 2 ยื่นคำขอกู้ วันที่ 1-15 มกราคม
รอบที่ 4 ยื่นคำขอกู้ วันที่ 1-15 กรกฎาคม
            แบบคำขอกู้
            รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเงินกู้
            สัญญาเงินกู้
เงินกู้เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย 
รอบที่ 1 ยื่นคำขอกู้ วันที่ 1-15 ตุลาคม
รอบที่ 3 ยื่นคำขอกู้ วันที่ 1-15 เมษายน
รอบที่ 2 ยื่นคำขอกู้ วันที่ 1-15 มกราคม
รอบที่ 4 ยื่นคำขอกู้ วันที่ 1-15 กรกฎาคม
    แบบคำขอกู้
    รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเงินกู้
 เงินกู้เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ Smart Phone และอุปกรณ์ประกอบ  [ยื่นคำขอกู้ วันที่ 1-15 ตุลาคม]
    รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเงินกู้
 เงินกู้เพื่อทัศนศึกษาต่างประเทศ [ยื่นคำขอกู้ ได้ตลอด]
 เงินกู้ค่าเล่าเรียนบุตรในส่วนที่เกินสิทธิ [ยื่นคำขอกู้ ได้ตลอด]
 เงินกู้เพื่อการศึกษาของตนเอง [ยื่นคำขอกู้ ได้ตลอด]
 เงินกู้เพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษาของบุตรบุคลากร [ยื่นคำขอกู้ วันที่ 1-15 มีนาคม]
   รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติ
ประกาศ สวัสดิการเงินยืมเพื่อประกอบกิจกรรมด้านวัฒนธรรมของบุคลากร วิทยาเขตหาดใหญ่
เงินกู้จากภายนอก
     หนังสือรับรองสำหรับการกู้ยืมเงินของธนาคาร
แบบขอหนังสือรับรอง  (สำหรับกู้ยืมเงินจากธนาคารอาคารสงเคราะห์)
แบบหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการและเป็นสมาชิก กบข. (สำหรับกู้ยืมเงินจากธนาคารออมสิน)

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย...สำหรับบุคลากร
สินเชื่อข้าราชการบำนาญ
สินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้ารีไฟแนนซ์ กรณีหลักทรัพย์เป็นที่อยู่อาศัยทั่วไป
สินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้ารีไฟแนนซ์ กรณีหลักทรัพย์เป็นที่อยู่อาศัยในกลุ่มโครงการที่มีข้อตกลงกับธนาคาร

การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 14
 

  การนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดมาเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน  [ไม่กำหนดเวลา 
การให้กู้เงินแก่ข้าราชการบำนาญ โดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดมาเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน
แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด
รายชื่อสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ
การคงสิทธิสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการที่ลาออกในโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด
      ช.พ.ค./ ช.พ.ส.
เว็บไซต์ สกสค. (รายละเอียด การสมัคร แบบฟอร์ม)
     กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย
1
ข้อบังคับ คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัย..เรื่องการนำเงินรายได้ของกองทุนสวัสดิการฝากไว้กับสถาบันการเงิน 2551
2
ระเบียบ กองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2551
 
เงินสงเคราะห์
ประกาศ การจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์ครอบครัวและเงินบำเพ็ญกุศลศพบุคลากร
แบบขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวและเงินบำเพ็ญกุศลศพบุคลากร ม.อ.