นายสิทธิศักดิ์ สมบัติยานุชิต
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

sithisak.s@psu.ac.th 
โทร. 074 28 2040
นายเริงศักดิ์  ธรานุเวชน์
บุคลากรชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล

 roengsak.t@psu.ac.th
  โทร. 074 28 2046

นางนิศากร ช่างสุวรรณ
บุคลากรชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้างานบริหารภาระงานและค่าตอบแทน

nisakorn.c@psu.ac.th  โทร. 074 28 2048


นางเมตตา  ชุมอินทร์
บุคลากรชำนาญการ

หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
metta.s@psu.ac.th  โทร. 074 28 2057
 
นางสุนันทา แก้วเจริญ
บุคลากรชำนาญการ

หัวหน้างานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
sununta.k@psu.ac.th   โทร.074 28 2054