นายสิทธิศักดิ์ สมบัติยานุชิต
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

sithisak.s@psu.ac.th 
โทร. 074 28 2040
นายเริงศักดิ์  ธรานุเวชน์
บุคลากรชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

 roengsak.t@psu.ac.th
  โทร. 074 28 2046

นางนิศากร ช่างสุวรรณ
บุคลากรชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้างานทะเบียนประวัติ

nisakorn.c@psu.ac.th  โทร. 074 28 2048


นายสุรศักดิ์ สุวลักษณ์
นิติกรชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้างานวินัยและนิติการ
surasak.s@psu.ac.th โทร.074 28 2050
นางเมตตา  ชุมอินทร์
บุคลากรชำนาญการ

หัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรม
metta.s@psu.ac.th  โทร. 074 28 2057
นางสุนันทา แก้วเจริญ
บุคลากรชำนาญการ

หัวหน้างานสวัสดิการ
sununta.k@psu.ac.th   โทร.074 28 2054
นายมานพ  สัมพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้างานธุรการ
manop.s@psu.ac.th โทร.074 28 2042