โครงสร้าง / อัตรากำลัง / แต่งตั้ง
1
การบริหารอัตรากำลัง ลูกจ้างประจำ (2553)
2
การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (หน้าที่โดยย่อ) (2553)
3
การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ  (2554)
4
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ พ.ศ.2554  
5
การปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ เข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหม่ (2553)
6
ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ ปรับระดับชั้นงานและเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) ลูกจ้างประจำ (2554)
7
ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ ปรับระดับชั้นงานและเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) ลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555   
8
 ค่าจ้าง / ค่าตอบแทน
1
บัญชีอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ พ.ศ.2559 [ ใหม่ ]
2
อัตราค่าจ้าง ขั้นต่ำ-ขั้นสูง ลูกจ้างประจำ พ.ศ.2559 [ ใหม่ ]
3
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำณ วันที่ 1 เมษายน 2558
4
การกำหนดอัตราค่าจ้างและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของลูกจ้างประจำที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือนข้าราชการ (พ.ศ.2549)
5
การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ที่ กค.0428/ว31 22 มี.ค.56)
6
การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้่างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2555 (ว 73 ลว. 19 ก.ค.55)
7

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555
        ตัวอย่างการคำนวณเงินเพิ่มการครองชีพ  
8
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2551
9
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ 2550
10
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้างถึงขั้นสูง
หรือใกล้ถึงขั้นสูง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
11
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ/ลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง ถึงขั้นสูง
หรือใกล้ถึงขั้นสูง พ.ศ.2550
12
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ พ.ศ.2547
13
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2544
14
15
16
17
 การประเมิน
1
2
ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ พ.ศ.2557 (ฉบับที่ 3)  
3
ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ พ.ศ.2556 (ฉบับที่ 2)  
4
ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ พ.ศ.2554
 เลื่อนขั้น
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (2551)
 อื่น ๆ
1
2
เครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนู (ลูกจ้างประจำ)
3
4
แนวทางและขั้นตอนการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม