โทรศัพท์ โทร.099 3583426  โทรศัพท์ภายใน 2059
โทรสาร 074 558903
E-mail : personnel@group.psu.ac.th
เว็บไซต์ http://www.personnel.psu.ac.th  Facebook :
ชื่อ/ตำแหน่ง
โทรศัพท์
E-mail
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
นายสิทธิศักดิ์ สมบัติยานุชิต
074 28 2040
sithisak.s@psu.ac.th 
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
นายสิทธิศักดิ์ สมบัติยานุชิต
รักษาการแทนหัวหน้างาน
074 28 2040
sithisak.s@psu.ac.th
นางชุติมา มุตตาหารัช
074 28 2043
chutima.b@psu.ac.th
นางจินตนา แก้วสลับนิล
074 28 2052
jintana.k@psu.ac.th
นางนวพร หอมจันทร์
074 28 2046
nawaporn.h@psu.ac.th
นางฐิราพร รัตนะ
074 28 2043
thiraporn.r@psu.ac.th
นางสาวิตรี หอมอุทัย
074 28 2055
sawitri.d@psu.ac.th
น.ส.สุชาดา เลิศวณิชย์วัฒนา
074 28 2052
suchada.l@psu.ac.th
น.ส.นันทนา พันธ์ภัย
074 28 2055
nantana.p@psu.ac.th
นายคงพล มนวรินทรกุล
074 28 2046
kongpol.m@psu.ac.th
งานบริหารภาระงานและค่าตอบแทน
นางนิศากร ช่างสุวรรณ
รักษาการแทนหัวหน้างาน
074 28 2050
nisakorn.c@psu.ac.th
นางวัชรี ไชยศรี
074 28 2049
watcharee.s@psu.ac.th
นางสาวจตุพร อมรกุล
074 28 2044
jatuporn.a@psu.ac.th
นางสาวจิระพา ตรีตรง
074 28 2049
jirapa.tr@psu.ac.th
นางสาวกนกพร อินทร์ทอง
074 28 2049
kanokporn.i@psu.ac.th
นายขจรศักดิ์ จารุพันธ์
074 28 2047
khajohnsak.j@psu.ac.th
นายเจตพล เชียงจันทร์
074 28 2044
jettapon.c@psu.ac.th
นางสาวกนกกร จันทร์มณี
074 28 2041
kanokkorn.c@psu.ac.th
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นางเมตตา ชุมอินทร์
หัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรม
074 28 2057
metta.s@psu.ac.th
นางรัตติยา เขียวแป้น
074 28 2059
rattiya.k@psu.ac.th
นายวราวุฒิ   โประเทพ
074 28 2059
warawut.p@psu.ac.th
นางสาวมันตรินี หนูฤทธิ์
074 28 2059
montrinee.n@psu.ac.th
นางสาวรัชนีวรรณ ปัตตพัฒน์
074 28 2056
ratchaneewan.p@psu.ac.th
นางสาวลาวัลย์ บุญชู
074 28 2056
lawan.b@psu.ac.th
นางสาววีรมลล์ แก้วน้อย
074 28 2045
weeramon.k@psu.ac.th
งานวินัยและนิติการ
นายสุรศักดิ์ สุวลักษณ์
รักษาการแทนหัวหน้างาน

074 28 2051
surasak.s@psu.ac.th
นายกิตติ บริสุทธิ์
074 28 2048
kitti.b@psu.ac.th
นางกนกวรรณ พันธรัตน์
074 28 2048
kanokwan.pu@psu.ac.th
นายรัฐ เดชะรัฐ
074 28 2048
ruth.d@psu.ac.th
นางวรารัตน์ เหล่าสิงห์
074 28 0248
wararat.pa@psu.ac.th
นายปวโรตน์ แสงตะวัน
074 28 0248
pavarot.s@psu.ac.th
งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
นางสุนันทา แก้วเจริญ
หัวหน้างานสวัสดิการ
074 28 2053
sununta.k@psu.ac.th
นางอทิตยา ทองจืด
074 28 2054
atitaya.t@psu.ac.th
นางสาวอภิสรา อินทแก้ว
074 28 2053
abhisara.i@psu.ac.th
นางภารดี แท่นทอง
074 28 2053
pharadee.w@phuket.psu.ac.th
นางอชิดา นิลรัตน์
074 28 2054
achida.r@psu.ac.th
นายสมบูรณ์ บัวเทพ
074 28 2041
somboon.b@psu.ac.th
งานสารสนเทศและการจัดการข้อมูล
นางสาวจตุพร อมรกุล
074 28 2044
jatuporn.a@psu.ac.th
นางสาวพรศรี สว่างล้ำเลิศศิริ
074 28 2041
pornsri.s@psu.ac.th
นายเจตพล เชียงจันทร์
074 28 2044
jettapon.c@psu.ac.th
นางสาวกนกพร อินทร์ทอง
074 28 2049
kanokporn.i@psu.ac.th
นางภารดี แท่นทอง
074 28 2053
pharadee.w@phuket.psu.ac.th
นางสาวรัชนีวรรณ ปัตตพัฒน์
074 28 2056
ratchaneewan.p@psu.ac.th
นายคงพล มนวรินทรกุล
074 28 2046
kongpol.m@psu.ac.th
นายรัฐ เดชะรัฐ
074 28 2048
ruth.d@psu.ac.th
นางจำเนียร ประทุมชาติภักดี
074 28 2041
jamneirn.p@psu.ac.th