โทรศัพท์ โทร. 062 0574606, 099 3583426
โทรศัพท์ภายใน 2040 - 2057
โทรสาร 074 558903
E-mail personnel@group.psu.ac.th
เว็บไซต์ http://www.personnel.psu.ac.th
Facebook
ชื่อ/ตำแหน่ง
โทรศัพท์
E-mail
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
นายสิทธิศักดิ์ สมบัติยานุชิต
074 28 2040
sithisak.s@psu.ac.th 
งานบริหารงานบุคคล
นายเริงศักดิ์ ธรานุเวชน์
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน
074 28 2046
roengsak.t@psu.ac.th
นางชุติมา มุตตาหารัช
074 28 2052
chutima.b@psu.ac.th
นางจินตนา แก้วสลับนิล
074 28 2055
jintana.k@psu.ac.th
นางนวพร หอมจันทร์
074 28 2044
nawaporn.h@psu.ac.th
นางฐิราพร รัตนะ
074 28 2055
thiraporn.r@psu.ac.th
นางสาวิตรี หอมอุทัย
074 28 2046
sawitri.d@psu.ac.th
น.ส.สุชาดา เลิศวณิชย์วัฒนา
074 28 2046
suchada.l@psu.ac.th
น.ส.นันทนา พันธ์ภัย
074 28 2052
nantana.p@psu.ac.th
นายคงพล มนวรินทรกุล
074 28 2046
kongpol.m@psu.ac.th
งานทะเบียนประวัติ
นางนิศากร ช่างสุวรรณ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน
074 28 2048
nisakorn.c@psu.ac.th
นางวัชรี ไชยศรี
074 28 2049
watcharee.s@psu.ac.th
นายภิรมย์ นิลรัตน์
074 28 2048
pirom.n@psu.ac.th
นางสาวจตุพร อมรกุล
074 28 2049
jatuporn.a@psu.ac.th
นางสาวจิระพา ตรีตรง
074 28 2049
jirapa.tr@psu.ac.th
นางสาวกนกพร อินทร์ทอง
074 28 2049
kanokporn.i@psu.ac.th
นายขจรศักดิ์ จารุพันธ์
074 28 2047
khajohnsak.j@psu.ac.th
นายเจตพล เชียงจันทร์
074 28 2047
jettapon.c@psu.ac.th
งานพัฒนาและฝึกอบรม
นางเมตตา ชุมอินทร์
หัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรม
074 28 2057
metta.s@psu.ac.th
นางรัตติยา เขียวแป้น
074 28 2045
rattiya.k@psu.ac.th
นายสัมฤทธิ์ แก้วน้อย
074 28 2057
samrit.k@psu.ac.th
นายวราวุฒิ   โประเทพ
074 28 2059
warawut.p@psu.ac.th
นางภารดี แท่นทอง
074 28 2045
pharadee.w@phuket.psu.ac.th
นางสาวมันตรินี หนูฤทธิ์
074 28 2045
montrinee.n@g.psu.ac.th
นางสาวรัชนีวรรณ ปัตตพัฒน์
074 28 2045
ratchaneewan.p@psu.ac.th
งานวินัยและนิติการ
นายสุรศักดิ์ สุวลักษณ์
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน

074 28 2051
surasak.s@psu.ac.th
นายกิตติ บริสุทธิ์
074 28 2050
kitti.b@psu.ac.th
นางกนกวรรณ พันธรัตน์
074 28 2050
kanokwan.pu@psu.ac.th
นายรัฐ เดชะรัฐ
074 28 2050
ruth.d@psu.ac.th
นางวรารัตน์ เหล่าสิงห์
074 28 2050
wararat.pa@psu.ac.th
นางจำเนียร ประทุมชาติภักดี
074 28 2050
jamneirn.p@psu.ac.th
งานสวัสดิการ
นางสุนันทา แก้วเจริญ
หัวหน้างานสวัสดิการ
074 28 2054
sununta.k@psu.ac.th
นางสาวอภิสรา อินทแก้ว
074 28 2053
abhisara.i@psu.ac.th
นางอทิตยา ทองจืด
074 28 2053
atitaya.t@psu.ac.th
นางอชิดา นิลรัตน์
074 28 2053
achida.r@psu.ac.th
งานธุรการ
นายมานพ สัมพันธ์
หัวหน้างานธุรการ
074 28 2042
manop.s@psu.ac.th
นายสมบูรณ์ บัวเทพ
074 28 2041
somboon.b@psu.ac.th
นางสาวลาวัลย์ บุญชู
074 28 2043
lawan.b@psu.ac.th
นางสาวกนกกร จันทร์มณี
074 28 2041
kanokkorn.c@psu.ac.th
นางสาวพรศรี สว่างล้ำเลิศศิริ
074 28 2041
pornsri.s@psu.ac.th