วิทยาเขตหาดใหญ่
 
ตำแหน่ง
ชื่อ
เอกสารอ้างอิง
 อธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านงบประมาณ
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านงานก่อสร้าง
รองศาสตราจารย์ นพ.ธวัชชัย เชื้อประไพศิลป์
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านบริหารงานคลังและพัสดุ
นางสาวเรืองนิด วรรณวงศ์
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านองค์กรสัมพันธ์
นางศิริพร สิริสุวพงศ์
รองอธิการบดี
อาจารย์พิชิต  เรืองแสงวัฒนา                   
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข          
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ      
รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล       
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร     
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและบริการวิชาการ
รองศาสตราจารย์ นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์     
รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและโครงสร้างกายภาพ
รองศาสตราจารย์ ดร.เ้กริกชัย ทองหนู            
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทร อัยรักษ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราม แย้มแสงสังข์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน
รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุทธรังษี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา เดวิสัน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายหลักสูตรและคุณภาพการศึกษา
รองศาสตราจารย์ลัดดา เอกสมทราเมษฐ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา
ดร.สุขสวัสดิ์ ศิริจารุกุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์
ผู้ช่วยอธิการบดีวิเทศสัมพันธ์ฝ่ายนักศึกษาต่างชาติ
ดร.ปภาวี ธำรงศิลป์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ดร.พนิดา สุขศรีเมือง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติพร จิโรจน์กุล
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
รองศาสตราจารย์นวลจิรา ภัทรรังรอง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์
ดร.พีรภัฏ รุ่งสัทธรรม
คณบดี/ผู้อำนวยการ
 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. อุดมผล พืชน์ไพบูลย์
1 ตุลาคม 2556
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ
15 ธันวาคม 2555
 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์สุธรรม ปิ่นเจริญ   
18 มิถุนายน 2555
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ธีระพล ศรีชนะ
15 ธันวาคม 2555
 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงพิศ ศิริรัตน์
1 สิงหาคม 2554
 คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต
1 กันยายน 2556
 คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ
1 ตุลาคม 2556
 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต
1 ตุลาคม 2557
 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ไชยรัตน์  เฉลิมรัตนโรจน์
11 ตุลาคม 2554
 คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร รองศาสตราจารย์วิโรจน์ ยูรวงศ์
15 กุมภาพันธ์ 2557
 คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม รองศาสตราจารย์บรรจง วิทยวีรศักดิ์
1 ธันวาคม 2557
 คณบดีคณะศิลปศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศา แซ่เตียว
1 กันยายน 2555
 คณบดีคณะนิติศาสตร์ อาจารย์วศิน สุวรรณรัตน์
1 ตุลาคม 2556
 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์   ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อารี วิบูลย์พงศ์
1 มกราคม 2557
 คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น  ศุภธีรสกุล 
1 ธันวาคม 2555
 คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรช จิตต์สุรงค์
1 ธันวาคม 2555
 ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี กาญจนะเดชะ
1 พฤศจิกายน 2555
 ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นิยมวาส
1 พฤศจิกายน 2555
 ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ชาคริต ทองอุไร
1 มิถุนายน 2555
 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิสิตา บำรุงวงศ์
1 ตุลาคม 2556
 ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ  
1 พฤษภาคม 2558
 ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
อาจารย์เจษฎา โมกขกุล
7 กรกฎาคม 2555
 ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ โตวัฒนะ
1 พฤศจิกายน 2556
 ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
1 กันยายน 2554
 ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล อาจารย์สืบศักดิ์ กลิ่นสอน
1 กันยายน 2554
 ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราม แย้มแสงสังข์
29 มิถุนายน 2555
 
วิทยาเขตปัตตานี
รองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปอง   ทองผ่อง         
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม 
วิทยาเขตปัตตานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิฟาริด ระเด่นอาหมัด         
 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบ
วิทยาเขตปัตตานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร   เหรียญทอง       
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
วิทยาเขตปัตตานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพดี ชัยสุขสันต์         
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
วิทยาเขตปัตตานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำเนียร ฉุ้นประดับ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม
วิทยาเขตปัตตานี
อาจารย์อัฏฐพล คงพัฒน์    
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
วิทยาเขตปัตตานี
ดร.นุวรรณ ทับเที่ยง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
วิทยาเขตปัตตานี
อาจารย์สนั่น เพ็งเหมือน
คณบดี/ผู้อำนวยการ
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   รองศาสตราจารย์ ดร.ซุกรี หะยีสาแม
1 พฤศจิกายน 2555
 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  รองศาสตราจารย์ปริศวร์ ยิ้นเสน
1 มกราคม 2557
 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวิทย์ พจนตันติ
1 กันยายน 2554
 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล ทิพยรัตน์
1 พฤษภาคม 2558
 คณบดีคณะรัฐศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลา
1 ธันวาคม 2555
 คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลักษณ์กมล จ่างกมล
1 พฤศจิกายน 2555
 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรียา ไชยลังกา [รักษาการในตำแหน่ง] 
8 พฤศจิกายน 2556
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา อาจารย์ยูโซะ ตาเละ
17 สิงหาคม 2557
 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสถียร แป้นเหลือ
11 มิถุนายน 2555
 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
1 พฤศจิกายน 2555
 ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา   ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล  คงทอง 
7 กรกฎาคม 2555
 
วิทยาเขตภูเก็ต
รองอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต
รองศาสตราจารย์ ภูวดล บุตรรัตน์   
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
วิทยาเขตภูเก็ต
อาจารย์อาคม วังเมือง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาเขตภูเก็ต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เวทย์ประสิทธิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
วิทยาเขตภูเก็ต
อาจารย์เจริญ พรหมฤทธิ์
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
วิทยาเขตภูเก็ต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนธยา อนรรฆศิริ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
วิทยาเขตภูเก็ต
อาจารย์ตติยาพร จารุมณีรัตน์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและความร่วมมือ
วิทยาเขตภูเก็ต
อาจารย์จันทินี บุญชัย
คณบดี/ผู้อำนวยการ
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เวทย์ประสิทธิ์
1 มกราคม 2558
 คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม
15 กันยายน 2555
 คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล  
22 ธันวาคม 2557
 คณบดีคณะวิเทศศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนธยา อนรรฆศิริ  
1 สิงหาคม 2555
 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
รองอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์   
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
รองศาสตราจารย์ปริญญา อรุณวิสุทธิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ดร.สุวลักษณ์ วิสุนทร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ พิมพา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาองค์กร
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
อาจารย์สุวิต ศรีไหม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและจัดการทรัพย์สิน
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ดร.สุชาติ เชิงทอง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ดร.บดี คำสีเขียว
คณบดี/ผู้อำนวยการ
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์  เหล่าดี
 1 มิถุนายน 2554               
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองศาสตราจารย์เจริญ นาคะสรรค์  [รักษาการในตำแหน่ง]
 คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ นางสุทธิจิตต์ เชิงทอง
 
วิทยาเขตตรัง
รองอธิการบดี วิทยาเขตตรัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พักตรา คูบุรัตถ์   
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตตรัง
อาจารย์พฤฒ ยวนแหล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและการประกันคุณภาพ
วิทยาเขตตรัง
ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม
วิทยาเขตตรัง
อาจารย์สัคคยศ สังขพันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่
วิทยาเขตตรัง
อาจารย์ภวัต รอดเข็ม
คณบดี/ผู้อำนวยการ
 คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ดร.นิพัฒน์   โพธิ์วิจิตร                          [วาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี]
15 มกราคม 2556       
 คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พักตรา      คูบุรัตถ์     [รักษาการในตำแหน่ง]          
1 กันยายน 2556    1837/2556