วิทยาเขตหาดใหญ่
 
ตำแหน่ง
ชื่อ
เอกสารอ้างอิง
 อธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านบริหารงานคลังและพัสดุ
นางสาวเรืองนิด  วรรณวงศ์               
ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านองค์กรสัมพันธ์
นางศิริพร  สิริสุวพงศ์           
ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านการศึกษา
รองศาสตราจารย์อานุภาพ เลขะกุล     
รองอธิการบดี
อาจารย์พิชิต  เรืองแสงวัฒนา                   
รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล       
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข          
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ      

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา
รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร อัยรักษ์

รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและประกันคุณภาพ
นายแพทย์บุญประสิทธิ์  กฤตย์ประชา

รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน  สุวรรณรัตน์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์ ชูโต
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกวลิน ธรรมสิทธิ์บูรณ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์
อาจารย์สุมนา ลาภาโรจน์กิจ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุทธรังษี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
อาจารย์พนิดา สุขศรีเมือง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติพร  จิโรจน์กุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และการกีฬา
รองศาสตราจารย์สมชาย  ชูโฉม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี  สมบูรณกุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสื่อและการเรียนการสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เถกิง  วงศ์ศิริโชติ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร
อาจารย์กวินพัฒน์  สิริกานติโสภณ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซี่ยนศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา  เดวิสัน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา
อาจารย์สุขสวัสดิ์  ศิริจารุกุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล
ดร.ใกล้รุ่ง   สามารถ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์อาคารสถานที่
วิทยาเขตหาดใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กร ศรเลิศล้ำวาณิช
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบตรวจสอบ
รองศาสตราจารย์บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
ดร.อิศรัฏฐ์ รินไธสง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมจิตสาธารณะ
ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์
คณบดี/ผู้อำนวยการ
 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์
1 ตุลาคม 2560
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ
19 ธันวาคม 2559
 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์
18 มิถุนายน 2559
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ศาสตราจารย์ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง
1 ตุลาคม 2560
 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ
1 กันยายน 2558
 คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต
1 กันยายน 2560
 คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์นิมิตร วรกุล
1 ตุลาคม 2560
 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต
1 ตุลาคม 2557
 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์  เฉลิมรัตนโรจน์
11 ตุลาคม 2558
 คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์
15 กุมภาพันธ์ 2561
 คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจง วิทยวีรศักดิ์
1 ธันวาคม 2557
 คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา จันทร์แย้ม
3 ตุลาคม 2559
 คณบดีคณะนิติศาสตร์ อาจารย์ศุภวัชร์ มาลานนท์
1 ธันวาคม 2558
 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์   ดร.สินาด ตรีวรรณไชย
1 มกราคม 2561
 คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น  ศุภธีรสกุล 
18 กันยายน 2560
 คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา
1 ตุลาคม 2560
 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์อุษา เชษฐานนท์
1 กรกฎาคม 2560
 ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี กาญจนะเดชะ
1 พฤศจิกายน 2559
 ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ
1 เมษายน 2560
 ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาลักษณ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ  
1 พฤศจิกายน 2559
 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิสิตา บำรุงวงศ์   
1 มีนาคม 2560
 ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา  รองศาสตราจารย์วิชัย กาญจนสุวรรณ
1 ตุลาคม 2558
 ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง
 อรรถกระวีสุนทร
รองศาสตราจารย์ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล

1 เมษายน 2560
 ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์[รักษาการในตำแหน่ง] 
1 ตุลาคม 2560
 ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ พิทักษ์
1 ตุลาคม 2560
 ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคใต้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ พิทักษ์  
1 มกราคม 2560
 ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล นายธวัช นุ้ยผอม
21 มีนาคม 2559
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์
1 กันยายน 2558
 ผู้อำนวยการหอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายมนัส กันตวิรุฒ
1 มิถุนายน 2560
 
วิทยาเขตปัตตานี

รองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี
รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
 รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร   เหรียญทอง       

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรียา ไชยลังกา      

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
อาจารย์บดินทร์  แวลาเตะ       
คณบดี/ผู้อำนวยการ
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   รองศาสตราจารย์ ดร.ซุกรี หะยีสาแม
1 พฤศจิกายน 2559
 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  รองศาสตราจารย์ปริศวร์ ยิ้นเสน
1 มกราคม 2561
 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ สังข์ทอง
1 กันยายน 2558
 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล ทิพยรัตน์
1 พฤษภาคม 2558
 คณบดีคณะรัฐศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลา
1 เมษายน 2560
 คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร 
นายมูอัสซัล บิลแสละ
1 มีนาคม 2560
 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี อาจารย์รอฮานิ เจะอาแซ
15 เมษายน 2559
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา ดร.ยูโซะ ตาเละ
17 สิงหาคม 2557
 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรีรัตน์ รวมเจริญ
1 กรกฎาคม 2559
 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
นางสาวเล็ก แซ่จิว [รักษาการในตำแหน่ง] 
1 กันยายน 2560
 ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา   อาจารย์พรปวีณ์ ศรีงาม
7 กรกฎาคม 2559
 
วิทยาเขตภูเก็ต
รองอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต
รองศาสตราจารย์วรวุธ   วิสุทธิ์เมธางกูร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์
 
คณบดี/ผู้อำนวยการ
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ [รักษาการในตำแหน่ง] 
17 มิถุนายน 2560
 คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม   
1พฤศจิกายน 2559
 คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล  
22 ธันวาคม 2557
 คณบดีคณะวิเทศศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุวรรณ ทับเที่ยง
1 มิถุนายน 2560
 คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ รองศาสตราจารย์สินชัย กมลภิวงศ์ [รักษาการในตำแหน่ง] 
5 ตุลาคม 2560
 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
รองอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์   
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวลักษณ์ วิสุนทร
คณบดี/ผู้อำนวยการ
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี อาจารย์นิทัศน์  เพราแก้ว
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดร.ยุทธพงศ์  เพียรโรจน์
 คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี  
 
วิทยาเขตตรัง

รองอธิการบดี วิทยาเขตตรัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวิทย์  พจนตันติ
คณบดี/ผู้อำนวยการ
 คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา หลีกภัย                  
1 กรกฎาคม 2559       คำสั่ง
 คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวิทย์  พจนตันติ   [รักษาการในตำแหน่ง] 
1 มิถุนายน 2558    1003/2558