วิทยาเขตหาดใหญ่
 
ตำแหน่ง
ชื่อ
เอกสารอ้างอิง
 อธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ 
ที่ปรึกษาอธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล         
ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านบริหารงานคลังและพัสดุ
นางสาวเรืองนิด  วรรณวงศ์               
ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านยุทธศาสตร์ แผน และการดำเนินงานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง
พลเอก ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช
ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านยุทธศาสตร์ แผน และการดำเนินงานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง
รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย
ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านยุทธศาสตร์ แผน และการดำเนินงานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง
นายภูรี เจริญพงศ์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน
อาจารย์พิชิต  เรืองแสงวัฒนา

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ
นายแพทย์บุญประสิทธิ์  กฤตย์ประชา

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สุนทร วงษ์ศิริ

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา

รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ

รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน  สุวรรณรัตน
       

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบโครงสร้างวิจัยและนวัตกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุณา เจริญปัญญาศักดิ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคุณภาพหลักสูตร
ดร.กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ

ผู้ช่วยอธิการบดีพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี สมบูรณกุล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
ดร.ธเนศ ปานรัตน์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ บางโชคดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา เดวิสัน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา
นายเจษฎา โมกขกุล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล มาลยารม

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ดร.วงศ์กฏ ภู่ภูมิรัตน์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ดร.พนิดา สุขศรีเมือง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติพร จิโรจน์กุล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมจิตสาธารณะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และการกีฬา
รองศาสตราจารย์สมชาย ชูโฉม

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการโยธา วิทยาเขตหาดใหญ่
รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ ประชาเสรี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์กายภาพ วิทยาเขตหาดใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล
ดร.ใกล้รุ่ง สามารถ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบทรัพยากรบุคคล
รองศาสตราจารย์ ดร.วรายุ บุญปกครอง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการต่างประเทศ
นางสาวสุพิชชา เอกอุรุ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
ดร.อิศรัฏฐ์ รินไธสง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมสุขภาพบุคลากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธารทิพย์ แสงสุวรรณ์
คณบดี/ผู้อำนวยการ
 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์
1 ตุลาคม 2560
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ
17 มิถุนายน 2562
 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์
18 มิถุนายน 2559
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง
1 ตุลาคม 2560
 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์
1 กันยายน 2562
 คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต
1 กันยายน 2560
 คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.นิมิตร วรกุล
1 ตุลาคม 2560
 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช บุญยัง
1 ธันวาคม 2561
 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก ลีธนะกุล
2 ธันวาคม 2562
 คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์
1 มีนาคม 2561
 คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกื้ออนันต์ เตชะโต
1 ธันวาคม 2561
 คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา จันทร์แย้ม
3 ตุลาคม 2559
 คณบดีคณะนิติศาสตร์ อาจารย์สุทธิชัย งามชื่น
1 ธันวาคม 2562
 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์   ดร.สินาด ตรีวรรณไชย
1 มกราคม 2561
 คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น  ศุภธีรสกุล 
18 กันยายน 2560
 คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา
1 ตุลาคม 2560
 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์อุษา เชษฐานนท์
1 กรกฎาคม 2560
 ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี กาญจนะเดชะ
1 พฤศจิกายน 2559
 ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ
1 เมษายน 2560
 ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาลักษณ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ  
1 พฤศจิกายน 2559
 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิสิตา บำรุงวงศ์   
1 มีนาคม 2560
 ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา  รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ
1 ตุลาคม 2561
 ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง
 อรรถกระวีสุนทร
รองศาสตราจารย์ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล

1 เมษายน 2560
 ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์[รักษาการแทน] 
1 มิถุนายน 2561
 ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ พิทักษ์
1 ตุลาคม 2560
 ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคใต้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ พิทักษ์  
1 มกราคม 2560
 ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล ดร.ธวัช นุ้ยผอม
21 มีนาคม 2559
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ดร.สุมนา ลาภาโรจน์กิจ
1 กันยายน 2562
 ผู้อำนวยการหอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายมนัส กันตวิรุฒ
1 มิถุนายน 2561
 
วิทยาเขตปัตตานี

รองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี
รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ดร.บดินทร์  แวลาเตะ
รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและวางแผน
ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์
 

 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
นางสาวนุรซาร์ฮิดาห์ อุเซ็ง

 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
นางสาวเล็ก แซ่จิว

 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว

 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ดร.เอกนรินทร์ เรืองรักษ์

 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
นางนวมน จันทร์กลิ่น
คณบดี/ผู้อำนวยการ
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   รองศาสตราจารย์ ดร.ซุกรี หะยีสาแม
1 พฤศจิกายน 2559
 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน
1 มีนาคม 2561
 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
1 ตุลาคม 2562
 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์   รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ [รักษาการแทน]
1 สิงหาคม 2562
 คณบดีคณะรัฐศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลา
1 เมษายน 2560
 คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร 
ดร.มูอัสซัล บิลแสละ
1 มีนาคม 2560
 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ดร.รอฮานิ เจะอาแซ
15 เมษายน 2559
คณบดีวิทยาลัยอิสลามศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ
17 สิงหาคม 2561
 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์ รวมเจริญ
1 กรกฎาคม 2559
 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
อาจารย์เล็ก แซ่จิว [รักษาการแทน] 
1 มิถุนายน 2561
 ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด
7 กรกฎาคม 2559
 
วิทยาเขตภูเก็ต
รองอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต
รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล
       
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ หีดนาคราม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ เกิดสิน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ
ดร.วรวิกา วัฒนสุนทร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ดร.ฉกาจกิจ แท่นชัยกุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
นายอาคม วังเมือง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์กายภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม วีระพันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศิริ เอกจิตต์
 
คณบดี/ผู้อำนวยการ
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ิ์ [รักษาการในตำแหน่ง] 
17 มิถุนายน 2560
 คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ เกิดสิน  
12 มิถุนายน 2562
 คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภ
24 ธันวาคม 2561
 คณบดีคณะวิเทศศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุวรรณ ทับเที่ยง
1 มิถุนายน 2560
 คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สินชัย กมลภิวงศ์์ [รักษาการในตำแหน่ง] 
5 ตุลาคม 2560
 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
รองอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี  
       
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษราภรณ์ สุตตาพงค์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์สหกิจศึกษาและกิจการพิเศษ
ดร.ตุลย์ ศิริกิจพุทธิศักดิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ดร.นิตยา อัมรัตน์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และการจัดการทรัพย์สิน
ดร.อัจฉริยะ โชติขันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและการเรียนรู้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิรดา ธาดาเดช
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ดร.ระพีพันธ์ เผ่าชู
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
นายจิรยุทธ์ จันทนพันธ์
คณบดี/ผู้อำนวยการ
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว [รักษาการแทน] 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์์ [รักษาการแทน] 
 คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ดร.ชูศักดิ์ ชูศรี  [รักษาการแทน]
 
วิทยาเขตตรัง

รองอธิการบดี วิทยาเขตตรัง
รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์

 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และโครงสร้างกายภาพ
ดร.ธวัทชัย สุวรรณพงค์

 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
นายจิรวัฒน์ สินไชย

 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาวัฒนธรรม และองค์กรสัมพันธ์
ดร.สิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์

 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย

 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้
นายศุภโชค สุขเกษม
คณบดี/ผู้อำนวยการ
 คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร         
1 สิงหาคม 2562      คำสั่ง
 คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์  [รักษาการแทน] 
1 มิถุนายน 2561    คำสั่ง