วิทยาเขตหาดใหญ่
 
ตำแหน่ง
ชื่อ
เอกสารอ้างอิง
 อธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน
อาจารย์พิชิต  เรืองแสงวัฒนา
[รักษาการแทน]

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ
[รักษาการแทน]
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข
[รักษาการแทน]

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ
นายแพทย์บุญประสิทธิ์  กฤตย์ประชา
[รักษาการแทน]

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร วงษ์ศิริ
[รักษาการแทน]

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา
[รักษาการแทน]

รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ
[รักษาการแทน]

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เถกิง วงศ์ศิริโชติ
[รักษาการแทน]

รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน  สุวรรณรัตน
[รักษาการแทน]
ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านบริหารงานคลังและพัสดุ
นางสาวเรืองนิด  วรรณวงศ์               
คณบดี/ผู้อำนวยการ
 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์
1 ตุลาคม 2560
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ
19 ธันวาคม 2559
 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์
18 มิถุนายน 2559
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ศาสตราจารย์ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง
1 ตุลาคม 2560
 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ
1 กันยายน 2558
 คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต
1 กันยายน 2560
 คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์นิมิตร วรกุล
1 ตุลาคม 2560
 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต
1 ตุลาคม 2557
 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์  เฉลิมรัตนโรจน์
11 ตุลาคม 2558
 คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์
1 มีนาคม 2561
 คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจง วิทยวีรศักดิ์
1 ธันวาคม 2557
 คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา จันทร์แย้ม
3 ตุลาคม 2559
 คณบดีคณะนิติศาสตร์ อาจารย์ศุภวัชร์ มาลานนท์
1 ธันวาคม 2558
 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์   ดร.สินาด ตรีวรรณไชย
1 มกราคม 2561
 คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น  ศุภธีรสกุล 
18 กันยายน 2560
 คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา
1 ตุลาคม 2560
 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์อุษา เชษฐานนท์
1 กรกฎาคม 2560
 ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี กาญจนะเดชะ
1 พฤศจิกายน 2559
 ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ
1 เมษายน 2560
 ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาลักษณ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ  
1 พฤศจิกายน 2559
 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิสิตา บำรุงวงศ์   
1 มีนาคม 2560
 ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา  รองศาสตราจารย์วิชัย กาญจนสุวรรณ
1 ตุลาคม 2558
 ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง
 อรรถกระวีสุนทร
รองศาสตราจารย์ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล

1 เมษายน 2560
 ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์[รักษาการแทน] 
1 มิถุนายน 2561
 ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ พิทักษ์
1 ตุลาคม 2560
 ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคใต้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ พิทักษ์  
1 มกราคม 2560
 ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล นายธวัช นุ้ยผอม
21 มีนาคม 2559
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์
1 กันยายน 2558
 ผู้อำนวยการหอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายมนัส กันตวิรุฒ
1 มิถุนายน 2561
 
วิทยาเขตปัตตานี

รองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี
รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
[รักษาการแทน]
 รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร   เหรียญทอง
[รักษาการแทน]

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์
[รักษาการแทน]

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ดร.บดินทร์  แวลาเตะ
[รักษาการแทน]
คณบดี/ผู้อำนวยการ
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   รองศาสตราจารย์ ดร.ซุกรี หะยีสาแม
1 พฤศจิกายน 2559
 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  รองศาสตราจารย์ปริศวร์ ยิ้นเสน
1 มกราคม 2561
 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ สังข์ทอง
1 กันยายน 2558
 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล ทิพยรัตน์
1 พฤษภาคม 2558
 คณบดีคณะรัฐศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลา
1 เมษายน 2560
 คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร 
นายมูอัสซัล บิลแสละ
1 มีนาคม 2560
 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี อาจารย์รอฮานิ เจะอาแซ
15 เมษายน 2559
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา ดร.ยูโซะ ตาเละ
17 สิงหาคม 2557
 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรีรัตน์ รวมเจริญ
1 กรกฎาคม 2559
 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
นางสาวเล็ก แซ่จิว [รักษาการแทน] 
1 มิถุนายน 2561
 ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา   อาจารย์พรปวีณ์ ศรีงาม
7 กรกฎาคม 2559
 
วิทยาเขตภูเก็ต
รองอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต
รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม
[รักษาการแทน]
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล
[รักษาการแทน]
 
คณบดี/ผู้อำนวยการ
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ [รักษาการในตำแหน่ง] 
17 มิถุนายน 2560
 คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม   
1พฤศจิกายน 2559
 คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล  
22 ธันวาคม 2557
 คณบดีคณะวิเทศศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุวรรณ ทับเที่ยง
1 มิถุนายน 2560
 คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ รองศาสตราจารย์สินชัย กมลภิวงศ์ [รักษาการในตำแหน่ง] 
5 ตุลาคม 2560
 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
รองอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์  
[รักษาการแทน]  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี  
[รักษาการแทน]  
คณบดี/ผู้อำนวยการ
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี อาจารย์นิทัศน์  เพราแก้ว
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดร.ยุทธพงศ์  เพียรโรจน์ [รักษาการแทน] 
 คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี  [รักษาการแทน]
 
วิทยาเขตตรัง

รองอธิการบดี วิทยาเขตตรัง
รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์
[รักษาการแทน]
คณบดี/ผู้อำนวยการ
 คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา หลีกภัย                  
1 กรกฎาคม 2559       คำสั่ง
 คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์  [รักษาการแทน] 
1 มิถุนายน 2561    คำสั่ง