งานบริหารงานบุคคล

ชื่อ/ตำแหน่ง
โทร
E-mail
นายเริงศักดิ์ ธรานุเวชน์
บุคลากรชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน
074 28 2046
roengsak.t@psu.ac.th
นางชุติมา มุตตาหารัช
บุคลากรชำนาญการพิเศษ
074 28 2052
chutima.b@psu.ac.th
นางจินตนา แก้วสลับนิล
บุคลากรชำนาญการ
074 28 2055
jintana.k@psu.ac.th
นางนวพร หอมจันทร์
บุคลากรชำนาญการพิเศษ
074 28 2044
nawaporn.h@psu.ac.th
นางฐิราพร รัตนะ
นักวิชาการอุดมศึกษา
074 28 2055
thiraporn.r@psu.ac.th
นางสาวิตรี หอมอุทัย
นักวิชาการอุดมศึกษา
074 28 2046
sawitri.d@psu.ac.th
น.ส.สุชาดา เลิศวณิชย์วัฒนา
นักวิชาการอุดมศึกษา
074 28 2046
suchada.l@psu.ac.th
นางสาวนันทนา พันธ์ภัย
นักวิชาการอุดมศึกษา
074 28 2052
nantana.p@psu.ac.th
นายคงพล มนวรินทรกุล
นักวิชาการอุดมศึกษา
074 28 2046
kongpol.m@psu.ac.th