งานบริหารทรัพยากรบุคคล
นายสิทธิศักดิ์ สมบัติยานุชิต
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
รักษาการแทนหัวหน้างาน

sithisak.s@psu.ac.th  โทร. 2040

นางชุติมา มุตตาหารัช
บุคลากรชำนาญการพิเศษ

chutima.b@psu.ac.th
โทร.2043
นางจินตนา แก้วสลับนิล
บุคลากรชำนาญการ
jintana.k@psu.ac.th
โทร.2052
นางนวพร หอมจันทร์
บุคลากรชำนาญการพิเศษ
nawaporn.h@psu.ac.th
โทร.2046
นางฐิราพร รัตนะ
นักวิชาการอุดมศึกษา
thiraporn.r@psu.ac.th
โทร.2043
นางสาวิตรี หอมอุทัย
นักวิชาการอุดมศึกษา
sawitri.d@psu.ac.th
โทร.2055
นางสาวนันทนา พันธ์ภัย
นักวิชาการอุดมศึกษา
nantana.p@psu.ac.th
โทร.2055
น.ส.สุชาดา เลิศวณิชย์วัฒนา
นักวิชาการอุดมศึกษา
suchada.l@psu.ac.th
โทร.2052
นายคงพล มนวรินทรกุล
นักวิชาการอุดมศึกษา
kongpol.m@psu.ac.th
โทร.2046