งานสวัสดิการ

ชื่อ/ตำแหน่ง
โทร
E-mail
นางสุนันทา แก้วเจริญ
บุคลากรชำนาญการ
หัวหน้างานสวัสดิการ
074 28 2054
sununta.k@psu.ac.th
นางสาวอภิสรา อินทแก้ว
บุคลากรชำนาญการ
074 28 2053
abhisara.i@psu.ac.th
นางอทิตยา ทองจืด
นักวิชาการอุดมศึกษา
074 28 2053
atitaya.t@psu.ac.th
นางอชิดา นิลรัตน์
นักวิชาการอุดมศึกษา
074 28 2053
achida.r@psu.ac.th