รวม มติ ก.บ.ม.
ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานเงินรายได้
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งชำนาญการ
อื่นๆ