รายงานการประชุม
เลขานุการประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่
งานบริหารงานบุคคล
งานทะเบียนประวัติ
งานวินัยและนิติการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม
งานธุรการ
งานสวัสดิการ *
 * เลขานุการปัจจุบัน
   เลขานุการประชุมประสานงาน
โทร. 2053

1
คุณอทิตยา ทองจืด
E-mail : atitaya.t@psu.ac.th
2
คุณอชิดา นิลรัตน์
  E-mail : achida.r@psu.ac.th
3
คุณอภิสรา อินทแก้ว
E-mail : abhisara.i@psu.ac.th
 
 
 
 
ระเบียบวาระการประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่
ครั้งที่ 6/2560
วันที่
ณ ห้องประชุม
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560
วาระที่ 2
 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
   2.1
   2.2
วาระที่ 3
เรื่องอื่น ๆ