รายงานการประชุม
เลขานุการประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่
งานบริหารงานบุคคล *
งานทะเบียนประวัติ
งานวินัยและนิติการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม
งานธุรการ
งานสวัสดิการ
 * เลขานุการปัจจุบัน
   เลขานุการประชุมประสานงาน
โทร.

 
 
 
 
พริ้น ระเบียบวาระการประชุม

 

ระเบียบวาระการประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่
ครั้งที่
วันที่                                        เวลา                    น.

Telemeeting
ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่
ห้องประชุม 1 วิทยาเขตปัตตานี
ห้องประชุมภูเก็ต วิทยาเขตภูเก็ต
ห้องประชุม 213 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ห้องประชุมตรัง วิทยาเขตตรัง
วาระที่ 1
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่
วาระที่ 2
 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
   2.1
   2.2
   2.3
วาระที่ 3
เรื่องอื่น ๆ