รายงานการประชุม
เลขานุการประชุมประสานงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
งานบริหารภาระงานและค่าตอบแทน*
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานสารสนเทศและการจัดการข้อมูล
งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 * เลขานุการปัจจุบัน
   เลขานุการประชุมประสานงาน
นายขจรศักดิ์ จารุพันธ์
โทร. 2047 E-mail : khajohnsak.j@psu.ac.th
 
 
 
ระเบียบวาระการประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่
ครั้งที่ 1/2563 ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563
เวลา 09.30 - 15.30 น.
ณ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่
และห้องประชุมทางไกล (Tele Conference) ของแต่ละวิทยาเขต

วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุม
 
วาระที่ 2
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
 
 วาระที่ 3
แลกเปลี่ยนเรียนรู้-เล่าสู่กันฟัง
 
3.1 เรื่อง “การเข้าสู่ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับชำนาญการพิเศษ”
  โดย - คุณสมศักดิ์ บัวทิพย์ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วาระที่ 4
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
 
4.1

ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการกำหนดอัตรารองรับพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ
ตำแหน่งคณาจารย์ประจำที่เกษียณอายุอยู่ปฏิบัติงานต่อ (กองแผนงาน)
4.2

ติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
(งานวินัยและนิติการ)
4.3

สมัครงาน Online และการใช้ระบบบันทึกข้อมูลบุคลากร Online กรณีบรรจุใหม่ (งานทะเบียนประวัติ)
4.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและ Competency ใหม่ (งานทะเบียนประวัติ)
4.5

ซักซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบและปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูล
บุคลากรภาครัฐ
(งานทะเบียนประวัติ) อ่านต่อ
4.6

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 (งานพัฒนาและฝึกอบรม)
4.7 บัตร PSU Staff Card (งานทะเบียนประวัติ)
วาระที่ 5
เรื่องพิจารณา
 
5.1
แนวปฏิบัติกรณีตำแหน่งนักวิจัยหลังปริญญาเอกกรณีสิ้นสุดการจ้าง (กองแผนงาน)
วาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ ถ้ามี
 
6.1 ขอประวัติและข้อเขียนของผู้เกษียณฯ เพื่อลงพิมพ์ในสูจิบัตรงานวันเกษียณอายุ (งานสวัสดิการ)ุ