รายงานการประชุม
เลขานุการประชุมประสานงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
งานบริหารภาระงานและค่าตอบแทน*
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานสารสนเทศและการจัดการข้อมูล
งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 * เลขานุการปัจจุบัน
   เลขานุการประชุมประสานงาน
นายขจรศักดิ์ จารุพันธ์
โทร. 2047 E-mail : khajohnsak.j@psu.ac.th
 


 

 

ระเบียบวาระการประชุมประสานงานทรัพยากรบุคคล
ครั้งที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564
เวลา 09.00 - 15.00 น.
ณ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่
และห้องประชุมทางไกล (Tele Conference) ของแต่ละวิทยาเขต

วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุม
 
 วาระที่ 2
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 
2.1

2.2

การบริหารจัดการมีประสิทธิผลโดยใช้ Kaizen 09.00 - 09.30 น.
โดย คุณรุ่งทิพย์ อุดมวิเศษสันต์ พยาบาลชำนาญการพิเศษ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
แบ่งปันประสบการณ์
การได้รับรางวัลคุณภาพ Thailand Kaizen Award 2020 09.30 - 10.00 น.
โดย คุณสุภาภรณ์ มานีวัน พยาบาลชำนาญการพิเศษ

 วาระที่ 3
สืบเนื่อง
 
3.1

หลักเกณฑ์การจัดสรรและอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา
และประธานหลักสูตร (งานบริหารภาระงานและค่าตอบแทน)
วาระที่ 4
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
 
4.1
ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องแบบประเมินผลงานทางวิชาการ
4.2

อาจารย์วิจัย (งานบริหารทรัพยากรบุคคล)
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
4.3


ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อพ้นสามปี
-ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพฯ

(งานบริหารทรัพยากรบุคคล)
4.4
ฐานข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสายสนับสนุน (งานบริหารทรัพยากรบุคคล)
4.5
ขอเลข HN เพื่อขอขึ้นทะเบียนสิทธิญาติสายตรงฯ (งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์)
4.6

โครงการพัฒนาภาวะผู้นำผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วยเทคนิคการประเมิน Assessment System (งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
4.7
HR Service Center (หัวหน้าโครงการฯ)
4.8 แบบสำรวจความผูกพันบุคลากร PSU Engagement Survey ภายใต้เครื่องมือ EMO - Meter

- แบบสำรวจของแต่ละส่วนงาน (งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
4.9
การกำกับวงเงินเลื่อนเงินเดือนฯ (งานบริหารภาระงานและค่าตอบแทน)
วาระที่ 5
เพื่อพิจารณา
 
5.1

ขั้นตอนการแต่งตั้งพี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่ (งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
- ร่างขั้นตอนการแต่งตั้งพี่เลี้ยงอาจารย์ใหม
วาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ