รายงานการประชุม
เลขานุการประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่
งานบริหารงานบุคคล
งานทะเบียนประวัติ
งานวินัยและนิติการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม
งานธุรการ
งานสวัสดิการ *
 * เลขานุการปัจจุบัน
   เลขานุการประชุมประสานงาน
โทร. 2053

1
คุณอทิตยา ทองจืด
E-mail : atitaya.t@psu.ac.th
2
คุณอชิดา นิลรัตน์
  E-mail : achida.r@psu.ac.th
3
คุณอภิสรา อินทแก้ว
E-mail : abhisara.i@psu.ac.th
 
 
 
 
พริ้น ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระการประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่
ครั้งที่ 6/2560
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30 - 16.30 น.
Telemeeting
ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่
ห้องประชุม 1 วิทยาเขตปัตตานี
ห้องประชุมภูเก็ต วิทยาเขตภูเก็ต
ห้องประชุม 213 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ห้องประชุมตรัง วิทยาเขตตรัง
วาระที่ 1
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560
วาระที่ 2
 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
   2.1 การใช้งานระบบสารสนเทศ - ศูนย์คอมพิวเตอร
   2.2 การทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
   2.3 การให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูง
       ของตำแหน่ง หรือระดับที่ดำรงอยู่ และการเลื่อนเงินเดือน
  2.4 การจ่ายเงิน TOP UP สำหรับข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ
           ตัวอย่างการคำนวณเงิน TOP UP
  2.5 ประกาศ เรื่องมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560
  2.6 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ การยกย่องเชิดชูเกียรติพี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่
       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2560
  2.7 ประกาศ เรื่องการจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560
วาระที่ 3
เรื่องอื่น ๆ
3.1 ชี้แจงกรณีการออกคำสั่งที่คณะเป็นผู้ดำเนินการเอง
13.30 น.

ชี้แจงใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Online (ผู้เข้าฟังการเจ้าหน้าที่และ
เจ้าหน้าที่การเงินของคณะ/หน่วยงาน)