รายงานการประชุม
เลขานุการประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่
งานบริหารงานบุคคล *
งานทะเบียนประวัติ
งานวินัยและนิติการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม
งานธุรการ
งานสวัสดิการ
 * เลขานุการปัจจุบัน
   เลขานุการประชุมประสานงาน
โทร.
2046
นายคงพล มนวรินทรกุล
kongpol.m@psu.ac.th
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระการประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่
ครั้งที่
วันที่
ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่
และห้องประชุมทางไกล (Teleconference) ของแต่ละวิทยาเขต

วาระที่ 1
 
วาระที่ 2