รายงานความคืบหน้าการแต่งตั้งตำแหน่งสูงขึ้น
มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562
มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562
มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562
มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562