รายงานความคืบหน้าการแต่งตั้งตำแหน่งสูงขึ้น
มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562