กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ [GPF Web Service]
เอกสารแนบการขอรับบำเหน็จบำนาญ
 ตารางแสดงเหตุและสิทธิและเงินที่สมาชิกจะได้รับเมื่อพ้นสมาชิกภาพ (กบข.)  
 
        ข้าราชการ
1
2
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 10 ) พ.ศ.2554
3
การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคคลเพื่อขอรับบำเหน็จบำนาญ    
4
การขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ   
5
พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2553
6
พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2553
7
พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ  (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2551 
8
พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 24) พ.ศ.2551 
9
พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2539
10
พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539
11
ข้อหารือ การเป็นผู้ได้รับบำนาญ   
12
13
ลำดับการหักเงินบำนาญชำระหนี้รายเดือน (การนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน)
14
   
         ลูกจ้างประจำ
1
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ.2519
2
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2554    [บำเหน็จตกทอด]
3
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2552    [บำเหน็จรายเดือน] 
4
วิธีปฏิบัติในการขอรับบำเหน็จรายเดือนและบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้างประจำ   
5
6
วิธีปฏิบัติในการขอรับบำเหน็จรายเดือนและบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้างประจำ   
7
8
 
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
    แบบคำขอรับเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด (แบบ ค.ก.ษ)  
    แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน
         กรณีปกติ
  ข้าราชการ
1
แบบขอรับ บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ   บำเหน็จดำรงชีพ [5300] [หาดใหญ่]
2
แบบขอรับ บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ   บำเหน็จดำรงชีพ [5300]
3
แบบขอรับเงินเพิ่ม   [5316] [หาดใหญ่]
4
แบบขอรับเงินเพิ่ม   [5316]
5
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด [แบบ1 และแบบ2] [หาดใหญ่]
6
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด [แบบ1 และแบบ2]
7
แบบรายการลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญปกติ  [แบบ สรจ.1]
8
หนังสือแสดงเจตนาขอให้โอนเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลอื่น [แบบ สรจ.2]
9
หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ [แบบ สรจ.3] [หาดใหญ่]
10
หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ [แบบ สรจ.3]
11
หนังสือรับรองการได้รับอันตรายหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุปฏิบัิติราชการในหน้าที่ของข้าราชการเพื่อขอรับบำนาญพิเศษ [แบบ สรจ.4]
12
ใบปะหน้า สิ่งที่ส่งมาด้วย ในการส่งเรื่องการขอรับบำเหน็จ บำนาญ
13
หนังสือสัญญาการใช้เงินคืนการขอรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
14
แบบแสดงความเห็นแพทย์  [5303]
  ลูกจ้างประจำ
1
แบบขอรับบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน บำเหน็จพิเศษ และหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน ลูกจ้าง  [5313] [ใช้ทั้งกรณีลาออกและเสียชีวิต]
2
หนังสือแสดงเจตนาขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์เพื่อขอรับเงินบำเหน็จรายเดือนหรือเงินบำเหน็จพิเศษรายเดือน [แบบ สจป.1]
3
หนังสือแสดงเจตนาขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์เพื่อขอรับเงินบำเหน็จปกติหรือเงินบำเหน็จพิเศษ                [แบบ สจป.2]
4
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ กรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย
5
หนังสือรับรองการได้รับอันตรายหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุปฏิบัิติราชการในหน้าที่ของลูกจ้างเพื่อขอรับบำเหน็จพิเศษ [แบบ สรจ.5]  
6
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ [แบบ 1]  
7
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ [แบบ 2]  กรณีที่ต้องการยกเลิก แบบ 1
8
ใบมอบฉันทะ เพื่อยื่นหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้่างประจำ

  ข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ (เฉพาะวิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตภูเก็ต/วิทยาเขตตรัง/วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)
1
แบบขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ ของข้าราชการ [5300]
2
แบบขอรับบำเหน็จปกติ ของลูกจ้างประจำ [ ปัตตานี 5313] 

  กรณีถึงแก่ความตาย [ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ] 
1
แบบขอรับบำเหน็จตกทอด [5309]  [ข้าราชการ] [หาดใหญ่]
2
แบบขอรับบำเหน็จตกทอด [5309]  [ข้าราชการ]
3
แบบขอรับบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน บำเหน็จพิเศษ และหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน ลูกจ้าง [5313] [กรณีลาออกและเสียชีวิต] [หาดใหญ่]
4
แบบขอรับบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน บำเหน็จพิเศษ และหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน ลูกจ้าง  [5313] [กรณีลาออกและเสียชีวิต]
5
แบบขอรับบำเหน็จตกทอด [ลูกจ้างประจำ] [เฉพาะผู้รับบำเหน็จรายเดือนเสียชีวิต] [หาดใหญ่]  
6
แบบขอรับบำเหน็จตกทอด [ลูกจ้างประจำ] [เฉพาะผู้รับบำเหน็จรายเดือนเสียชีวิต]   
7
หนังสือแจ้งรายการหักเงินบำเหน็จเพื่อชำระหนี้ของส่วนราชการผู้ขอ   [แบบ สรจ.9]
8
แบบบันทึกการสอบสวนของเจ้าหน้าที่  
9
แบบรายงานขอรับบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ [แบบ บ.1]
10
แบบส่งเรื่องขอเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ  [แบบ บ.2]
 
        บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
1
แบบรายงานขอรับบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ [แบบ บ.1]
2
แบบส่งเรื่องขอเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ  [แบบ บ.2]
       สวัสดิการการรักษาพยาบาล
1
แบบแจ้งการเลือกสิทธิและเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
    แบบคำขอรับเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด (แบบ ค.ก.ษ)
    แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน
    กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  [กบข.] 
1
แบบขอรับเงินจากกองทุน (กรณีสมาชิกเป็นผู้ขอรับเงิน) แบบ กบข.รง008/1/2555
2
แบบขอรับเงินจากกองทุน (กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย) แบบ กบข.รง008/2/2551
3
ใบขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก กบข. แบบ กบข.005/2/2550
4
ใบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวสมาชิก กบข. แบบ กบข.020
5
ใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. (บรรจุใหม่) แบบ กบข.001/2/2550
6
แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้แจ้งความประสงค์ให้กองทุนบริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน แบบกบข.บต 002/2555
7
แบบแจ้งข้อมูลการกลับเข้ารับราชการใหม่  แบบ กบข.จก 001/2551
8
แบบบันทึกสอบปากคำทายาทโดยธรรม ป.พ.พ.   แบบ ป.ค.14
    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ [กสจ.]
1
แบบใบสมัครและแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์สมาชิก
2
แบบคำขอรับเงินกองทุน "กสจ" (แบบ กสจ.004/1)
3
แบบคำขอรับเงินกองทุน "กสจ"  (กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย)  (แบบ กสจ.004/2)
4
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก กสจ.
  บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
1
แบบรายงานขอรับบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ [แบบ บ.1]
2
แบบส่งเรื่องขอเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ  [แบบ บ.2]