คู่มือการกำหนดภาระงานบุคลากรตำแหน่งวิชาการ
แนวทางการดำเนินงานตามประกาศการกำหนดภาระงานบุคลากรตำแหน่งวิชาการ ตั้งแต่ปี 2562 [15 สค.62]
แนวทางการดำเนินงานตามประกาศการกำหนดภาระงานบุคลากรตำแหน่งวิชาการ ตั้งแต่ปี 2561
แนวทางการดำเนินงานตามประกาศการกำหนดภาระงานบุคลากรตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.2559
รายละเอียดภาระงานที่ส่วนงานกำหนด
วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
คณะการแพทย์แผนไทย
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะนิติศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการ
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส.ม.อ.)
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
สถาบันสันติศึกษา
สำนักงานอธิการบดี
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน
วิทยาเขตปัตตานี
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
คณะวิทยาการสื่อสาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
วิทยาเขตภูเก็ต
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
คณะวิเทศศึกษา
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
วิทยาเขตตรัง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการการกำหนดภาระงาน
1
ประกาศ ม.อ. เรื่อง การกำหนดภาระงานบุคลากรตำแหน่งวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2562
2
ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการดำเนินการกำหนดภาระงานบุคลากรตำแหน่งวิชาการปี 2562 ในภาระงานที่ส่วนงานประเมิน
3
ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการขอเปลี่ยนประเภทภาระงาน (track) เป็นกลุ่มเน้นบริการวิชาการ
4
ประกาศ เรื่อง ความก้าวหน้าของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.2562
5
การกำหนดภาระงานบุคลากรตำแหน่งวิชาการที่มีภาระงานบริการวิชาการโดดเด่น 2561 [มอ024/ว 337]
6
ประกาศ ม.อ.การกำหนดหลักเกณฑ์งานสร้างสรรค์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2561
7
ประกาศ ม.อ. เรื่อง การกำหนดภาระงานบุคลากรตำแหน่งวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม)
8
ประกาศ ม.อ. เรื่อง การกำหนดภาระงานบุคลากรตำแหน่งวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559
9
ประกาศ ม.อ. เรื่อง เกณฑ์ภาระงานสอนด้านนวัตกรรมการสอนของบุคลากรตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.2559
10
ประกาศ ม.อ. เรื่อง ความก้าวหน้าของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.2558
11
ประกาศ ม.อ. เรื่อง ความก้าวหน้าของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
1
TOR สายวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ใหม่
2

การกรอกข้อมูลในระบบ TOR Online สำหรับบุคลากรตำแหน่งวิชาการ และซักซ้อมความเข้าใจวิธีการคำนวณคะแนนผลการปฏิบัติราชการ
[บันทึกที่ มอ024/442ลว 8 ส.ค.59]
3
ซักซ้อมความเข้าใจในการประเมินผลการปฏิบัติงานของสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร [บันทึกที่ มอ024/ว 561 ลว 29 ก.ย.59]
ค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย
1
ประกาศ มอ. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์งานสร้างสรรค์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2563
2
ประกาศ มอ. เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2562
3
ประกาศ มอ. เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2561
4
ประกาศ มอ. เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม)
5
ประกาศ มอ. เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559
6
แนวปฏิบัติ หลักการ วิธีปฏิบัติ แนวทางการดำเนินการในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ ประจำปี 2563        แบบรายงาน 1 -3 
7
การจัดกลุ่มสาขาวิชาของส่วนงาน
8
การขอแก้ไขข้อมูลในระบบผลงานทางวิชาการ