1
ระเบียบ ม.อ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3)
2
ระเบียบ ม.อ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2555 (ฉบับที่ 2)
3
ระเบียบ ม.อ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2554
4
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2555
5
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการ การเพิ่มค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ พ.ศ.2556
 ลูกจ้างชาวต่างประเทศ /ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
1
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ
2
การจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
3
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการขอทำความตกลงการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ พ.ศ.2550
4
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ้างอาจารย์ประจำตามสัญญา
5
ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542
6
แบบประเมินผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
7
การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ หากจ้างผู้มีอายุเกินกว่า 65 ปี ไม่ต้องขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง
8
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการขอทำความตกลงการจ้างผู้ที่มีอายุครบ60 ปีบริบูรณ์แล้วเป็นลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.2555
9
บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง
  มติ ค.บ.ม.
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานเงินรายได้
การปรับอัตราค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ (5%)
การนับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งพนักงานเงินรายได้ ในการขอกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญงาน...  
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเงินรายได้ และลูกจ้างชั่วคราว
การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยเงินรายได้ของหน่วยงาน เปลี่ยนชื่อ "ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้" เป็น "พนักงานเงินรายได้"
การกำหนดตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากร ประเภทค่าจ้างชั่วคราว  
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และระบบค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้มหาวิทยาลัย