รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ วันคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2563
วิทยาเขตหาดใหญ่
สำนักวิจัยและพัฒนา
ศูนย์ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม
กองกิจการนักศึกษา
ศูนย์กีฬาและสุขภาพ
กองทะเบียนและประมวลผล
สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม
 อุทยานวิทยาศาสตร์
หน่วยตรวจสอบภายใน
สถาบันสันติศึกษา
กองคลัง
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
กองอาคารสถานที่
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
กองแผนงาน
คณะวิทยาการจัดการ
คณะศิลปศาสตร์
กองกลาง
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้หอสมุดคุณหญิงหลงฯ
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะการแพทย์แผนไทย
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
วิทยาเขตปัตตานี
สำนักวิทยบริการ
สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง
วิทยาการอิสลามศึกษา
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะวิทยาการสื่อสาร
คณะรัฐศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาเขตภูเก็ต
คณะวิเทศศึกษา
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
ศูนย์การเรียนรู้
สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตตรัง

 

1
2


3
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ บัญชี 41
        แบบฟอร์มประกอบการเสนอชื่อการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
4
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย (บัญชี 18)
5

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
     รายละเอียดเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
6
พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. 2484
7
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
8
ราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมายประจำปีงบประมาณ 2558-2560
9
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
10

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2538
      รายละเอียดเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
เครื่องแบบ เครื่องหมาย
1
เครื่องแบบ เครื่องหมาย พนักงานมหาวิทยาลัย
2
รูปอินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของข้าราชการ
การแต่งชุดปกติขาว
การแต่งชุดปกติขาวพนักงานมหาวิทยาลัย
สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี