หลักเกณฑ์ วิธีการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 เมษายน 2561

 
 

ทบทวนหลักเกณฑ์การนับภาระงานในส่วนของผลงานวิชาการและการที่ปรึกษา ร่วมคุมวิทยานิพนธ์ พ.ศ.2561

ประกาศ การกำหนดหลักเกณฑ์งานสร้างสรรค์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2561

ประกาศ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2561


ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ                     ตัวอย่าง

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การพิจารณาให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุอยู่ปฏิบัติงานต่อณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561หลักเกณฑ์ วิธีการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 เมษายน 2561


การรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและการเปลี่ยนแปลงการขยายเวลาการรายงานผลการปฏิบัติงานและ
การทำข้อตกลงภาระงานของบุคลากร
             เอกสาร 1

ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการแต่งตั้งคณบดี พ.ศ.2561

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2561

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561

การให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งหรือระดับที่ดำรงอยู่และการเลื่อนเงินเดือน