ประกาศมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ/ศ.พ.ศ.2560

การให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งหรือระดับที่ดำรงอยู่และการเลื่อนเงินเดือน

ประกาศ บุคลากรดีเด่นของสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2560

ประกาศ เรื่อง การจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 2560                  ใบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล

การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปี 60                แบบประวัติ

ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2560

คำสั่ง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการพัสดุ

คำสั่ง มอบอำนาจให้คณบดีผู้อำนวยการและหัวหน้าส่วนงานเทียบเท่าปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการพัสดุ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560

การกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงานพิเศษการเปลี่ยนแปลงการนำส่งเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
     
แบบฟอร์ม

การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่านวดแพทย์แผนไทย กรณีผู้ป่วยนอกของข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและกำหนดการการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์วิทยาเขตและกรรมการสภาอาจารย์

ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการและคณะอนุกรรมการสภาพนักงานวิทยาลัยสงขลานครินทร์  


มติ ก.บ.ม. เรื่อง แนวปฏิบัติการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย(พนักงานมหาวิทยาลัยเดิมและพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ)
จากสายสนับสนุนเป็นสายวิชาการหลังเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารส่วนงานที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ

มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 2/2559เรื่อง การพิจารณาการต่อเวลาราชการของผู้เกษียณอายุราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
ประกาศ การคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560
           แบบฟอร์มอาจารย์ตัวอย่าง


ประกาศ การคัดเลือกอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560
           แบบฟอร์มอาจารย์รุ่นใหม่


ประกาศ การคัดเลือกรางวัลผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560
           แบบฟอร์มรางวัลผลงานดีเด่น

ชี้แจงการเปลี่ยนสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัยและสิทธิ์ผลกระทบการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามกฎหมายใหม่