เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560และขยายเวลาการทำข้อตกลงภาระงานการประเมิน ครั้งที่ 1/2561

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560

การกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงานพิเศษการเปลี่ยนแปลงการนำส่งเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
     
แบบฟอร์ม

การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่านวดแพทย์แผนไทย กรณีผู้ป่วยนอกของข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและกำหนดการการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์วิทยาเขตและกรรมการสภาอาจารย์

ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการและคณะอนุกรรมการสภาพนักงานวิทยาลัยสงขลานครินทร์  


มติ ก.บ.ม. เรื่อง แนวปฏิบัติการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย(พนักงานมหาวิทยาลัยเดิมและพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ)
จากสายสนับสนุนเป็นสายวิชาการหลังเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารส่วนงานที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ

มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 2/2559เรื่อง การพิจารณาการต่อเวลาราชการของผู้เกษียณอายุราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
ประกาศ การคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560
           แบบฟอร์มอาจารย์ตัวอย่าง


ประกาศ การคัดเลือกอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560
           แบบฟอร์มอาจารย์รุ่นใหม่


ประกาศ การคัดเลือกรางวัลผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560
           แบบฟอร์มรางวัลผลงานดีเด่น

ชี้แจงการเปลี่ยนสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัยและสิทธิ์ผลกระทบการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามกฎหมายใหม่