หลักเกณฑ์ วิธีการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
  แบบประวัติ (แบบ ร.ด.ม.1)
  แบบเสนอผลงาน (แบบ ร.ด.ม.2)

การพิจารณาการต่อเวลาราชการของผู้เกษียณอายุราชการณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 2561

เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการตำแหน่งคณาจารย์ประจำที่เกษียณอายุอยู่ปฏิบัติงานต่อ พ.ศ.2561

ประกาศ เงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงานพิเศษ
ประกาศ การคัดเลือกรางวัลผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปี 2561        แบบฟอร์มการสมัคร/เสนอผลงาน


ประกาศ การคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ประจำปี 2561            แบบฟอร์มข้อมูล


ประกาศ การคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561                 แบบฟอร์มข้อมูล

ข้อบังคับว่าด้วยการรักษาการแทน การมอบอำนาจและการมอบอำนาจช่วงให้ปฏิบัติการแทน พ.ศ.2560

ข้อบังคับ ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมายพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560

ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
เอกสารบรรยาย   การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560
     ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ 2560
     พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ประกาศมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ/ศ. พ.ศ.2560

การให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งหรือระดับที่ดำรงอยู่และการเลื่อนเงินเดือน

ประกาศ เรื่อง การจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 2560                  ใบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล

คำสั่ง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการพัสดุ