คณะ/ภาควิชา

สาขาวิชา
วันที่ดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์
    คณะทรัพยากรธรรมชาติ
     ภาควิชาวาริชศาสตร์

1.  ศาสตราจารย์เสาวภา  อังสุภานิช


วาริชศาสตร์


22 พฤษภาคม 2548
     ภาควิชาพืชศาสตร์
2.  ศาสตราจารย์ธีระ  เอกสมทราเมษฐ์
พืชศาสตร์
1 พฤศจิกายน 2554
3. ศาสตราจารย์ สมปอง เตชะโต
พืชศาสตร์
26 มกราคม 2555
     ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
4.  ศาสตราจารย์บัญชา สมบูรณ์สุข

5.  ศาสตราจารย์สมยศ ทุ่งหว้า
ส่งเสริมการเกษตร

พัฒนาการเกษตร
2 ธันวาคม 2556

19 พฤษภาคม 2559
 
   คณะแพทยศาสตร์
      ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
6 .  ศาสตราจารย์ประยงค์  เวชวนิชสนอง   (ได้รับเงินเดือนขั้นสูง)

7 .  ศาสตราจารย์สมจิตร์  จารุรัตนศิริกุล

กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์
(ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม)
23 พฤษภาคม 2543

7 มกราคม 2545
      ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
8 . ศาสตราจารย์พิเชฐ  อุดมรัตน์   (ได้รับเงินเดือนขั้นสูง)

9 . ศาสตราจารย์สาวิตรี อัษณางค์กรชัย 

จิตเวชศาสตร์

จิตเวชศาสตร์


20 สิงหาคม 2552

22 ตุลาคม 2557

     ภาควิชาพยาธิวิทยา
10 . ศาสตราจารย์วิญญู  มิตรานันท์

พยาธิวิทยา

5 สิงหาคม 2545
     ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
11. ศาสตราจารย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์   (ได้รับเงินเดือนขั้นสูง)

เวชศาสตร์ชุมชน

19 พฤศจิกายน 2545
     ภาควิชาศัลยศาสตร์
12. ศาสตราจารย์นครชัย เผื่อนปฐม

13. ศาสตราจารย์สงวนสิน  รัตนเลิศ

ประสาทศัลยศาสตร์

ประสาทศัลยศาสตร์

12 มิถุนายน 2541

11 สิงหาคม 2546
     ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
14. ศาสตราจารย์วิฑูร  ลีลามานิตย์

โสต ศอ นาสิกวิทยา

14 พฤศจิกายน 2548

     ภาควิชาอายุรศาสตร์
15. ศาสตราจารย์สุเทพ  จารุรัตนศิริกุล

16.  ศาสตราจารย์ขจรศักดิ์  ศิลปโภชนากุล
      (เกษียณอายุราชการแล้ว)

17. ศาสตราจารย์คณิตพงษ์ ปราบพาล


อายุรศาสตร์ (เภสัชวิทยาคลินิก)

อายุรศาสตร์


อายุรศาสตร์


6 กรกฎาคม 2543

25 กันยายน 2549


2 มีนาคม 2558

       ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
18.  ศาสตราจารย์หเทิญ  ถิ่นธารา

19. ศาสตราจารย์อุ่นใจ  กออนันตกุล

20. ศาสตราจารย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง

21. ศาสตราจารย์โสภณ ชีวะธนรักษ์

22. ศาสตราจารย์ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล


สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา


9 มีนาคม 2547

9 มิถุนายน 2551

22 เมษายน 2553

16 พฤษภาคม 2557

24 กรกฎาคม 2558

      หน่วยระบาดวิทยา
23.
 ศาสตราจารย์วิภาวี  นิตยานันทะ
       (พนักงานมหาวิทยาลัย)

ทันตแพทย์

9 ตุลาคม 2544
      ภาควิชาอายุรศาสตร์
24.
 ศาสตราจารย์กรีฑา ธรรมคำภีร์

อายุรศาสตร์

24 ตุลาคม 2550
      ภาควิชารังสีวิทยา
25.
 ศาสตราจารย์สิริพร หิรัญแพทย์

รังสีวิทยาวินิจฉัย

17 กันยายน 2550
      ภาควิชาจักษุวิทยา
26.
 ศาสตราจารย์แมนสิงห์ รัตนสุคนธ์


จักษุวิทยา


31 พฤษภาคม 2559
 

    คณะอุตสาหกรรมเกษตร
       ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
27.  ศาสตราจารย์สุทธวัฒน์  เบญจกุล (ได้รับเงินเดือนขั้นสูง)

28.  ศาสตราจารย์ภาวิณี ชินะโชติ
      (พนักงานมหาวิทยาลัย)

29. ศาสตราจารย์เบญจมาส เชียรศิลป์

30. ศาสตราจารย์อรัญ หันพงศ์กิตติกูล

31. ศาสตราจารย์พูนสุข ประเสริฐสรรพ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร


เทคโนโลยีชีวภาพ

เทคโนโลยีชีวภาพ

เทคโนโลยีชีวภาพ24 กรกฎาคม 2549

 


21 มกราคม 2558

2 มกราคม 2557

5 กรกฎาคม 2556

 
    คณะเภสัชศาสตร์
       ภาควิชาเภสัชเคมี
32.  ศาสตราจารย์วิมล  ตันติไชยากุล

33.  ศาสตราจารย์ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง


เภสัชกรรม

เำภสัชศาสตร์


17 มกราคม 2550

7 ตุลาคม 2558
 
    คณะวิทยาศาสตร์
       ภาควิชาเคมี
 
34.  ศาสตราจารย์วัชรินทร์  รุกขไชยศิริกุล


เคมีอินทรีย์


5 กันยายน 2549
        ภาควิชาชีวเคมี 
35.  ศาสตราจารย์อมรรัตน์ พงศ์ดารา

36.  ศาสตราจารย์รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล

ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล

ชีวเคมี

3 กรกฎาคม 2551

16 ธันวาคม 2551

        ภาควิชจุลชีววิทยา 
37.  ศาสตราจารย์วราภรณ์ วุฑฌะกุล

38. ศาสตราจารย์ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย (ได้รับเงินเดือนขั้นสูง)

39. ศาสตราจารย์ดวงพร คันธโชติ


จุลชีววิทยา

จุลชีววิทยา

จุลชีวิทยา


21 ตุลาคม 2552

13 กรกฎาคม 2553

26 พฤษภาคม 2557

 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์
       ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
 
40.  ศาสตราจารย์พิชัย ธานีรณานนท์

41. ศาสตราจารย์สุชาติ ลิ่มกตัญญู


วิศวกรรมโยธา (การขนส่ง)

วิศวกรรมโยธา


25 มกราคม 2550

30 มีนาคม 2559
 

    คณะทันตแพทยศาสตร์
       ภาควิชาโอษฐวิทยา
 
42.  ศาสตราจารย์รวี เถียรไพศาล

      ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์
43. ศาสตราจารย์บุญเลิศ กู้เกียรติตระกูลจุลชีววิทยาช่องปาก

ทันตกรรมบูรณะ5 มกราคม 2553

2 พฤษภาคม 2557

 

    คณะพยาบาลศาสตร์
       ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล

44. ศาสตราจารย์เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย

45. ศาสตราจารย์ศศิธร พุมดวงพยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตร์27 สิงหาคม 2556

9 มิถุนายน 2559

 

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    ภาควิชาภูมิศาสตร์

46.  ศาสตราจารย์ครองชัย หัตถา

47. ศาตราจารย์ดวงมน จิตร์จำนงค์

48. ศาสตราจารย์ปริศวร์ ยิ้นเสนภูมิศาสตร์

ภาษาไทย

เกาหลีศึกษา14 ธันวาคม 2550

16 กันยายน 2556

29 พฤศจิกายน 2555

    คณะการแพทย์แผนไทย
   

49.  ศาสตราจารย์ฉวีวรรณ จั่นสกุลสรีรวิทยา20 มีนาคม 2560