มอบอำนาจ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
1
คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2561  [0990/2561]  
2
คำสั่ง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ปฏิบัติการแทนอธิการบดี พ.ศ.2561  [0997/2561]  
3
คำสั่ง มอบหมายอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดี เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2561  [0998/2561]  
4
คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดี  [019/2561]  
 
1
คำสั่ง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกอง ปฏิบัติการแทนอธิการบดี (การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างพัสดุ ) [0110/2561]
2
คำสั่ง การมอบอำนาจเพิ่มเติมในการปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการพัสดุ [0803/2561]
3
คำสั่ง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับพัสดุ [1612/2560]
4
คำสั่ง มอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการ และหัวหน้าส่วนงานเทียบเท่าปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการพัสดุ [1611/2560]
5
คำสั่ง มอบอำนาจดำเนินการทางวินัย  [0407/2560]  
6

คำสั่ง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ปฏิบัติการแทนอธิการบดีเพิ่มเติมในการอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน
 สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรและการรักษาพยาบาลของข้าราชการบำนาญที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
[0239/2560]  
7
คำสั่ง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ปฏิบัติการแทนอธิการบดี พ.ศ.2559  [2279/2559]  
8
มอบอำนาจให้นายกสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศของอธิการบดี [มอ 001/328 ลว 26 ก.พ.2559]
9
แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2558
10
คำสั่ง แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2558  [สภา 030/2558]
11
คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ พ.ศ.2558  [1007/2558]  
12
คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ พ.ศ.2558  [1065/2558]  
14
คำสั่ง แก้ไขการมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี พ.ศ.2558   [1438/2558]  
15
คำสั่งมอบอำนาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการให้รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆี พ.ศ.2558[1345/2558]
16
คำสั่ง มอบหมายและมอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี พ.ศ.2558   [1714/2558]  
17
คำสั่ง มอบหมายและมอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี พ.ศ.2558   [1348/2558]  
18
คำสั่ง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี  เกี่ยวกับการเงินและพัสดุ พ.ศ.2558  [0956/2558]
19
คำสั่ง มอบอำนาจการบริหารเกี่ยวกับพัสดุด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2558  [0210/2558]
20
คำสั่ง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการศูนย์กีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี พ.ศ.2558  [0211/2558]
21
คำสั่ง มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 2558 (อำนาจออกหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล) [0134/2558]
22
คำสั่ง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 2557 [0331/2557]
23

คำสั่ง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ ศูนย์ สถาบัน สำนัก วิทยาลัย ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
           เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2555  
[0995/2555]
24
25
คำสั่ง มอบอำนาจการทำลายหนังสือราชการ [1134/2538]
26
ประกาศ หลักเกณฑ์การควบคุม ติดตาม และกำกับดูแลการใช้อำนาจในการปฏิบัติราชการ
การสรรหา ประเมิน ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
1
ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2560
2
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
3
ประกาศ การประเมินผลการบริหารงานของคณะกรรมการประจำคณะและหน่วยงานเทียบเท่าและผู้บริหารระดับคณะและหน่วยงานเทียบเท่า 
4
ประกาศ โครงการสนับสนุนและติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารหน่วยงาน
5
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการแต่งตั้งคณบดี พ.ศ.2561
6
7
8