มอบหมาย มอบอำนาจ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
1
คำสั่ง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับพัสดุ [1612/2560]
2
คำสั่ง มอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการ และหัวหน้าส่วนงานเทียบเท่าปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการพัสดุ [1611/2560]
3
คำสั่ง มอบอำนาจดำเนินการทางวินัย  [0407/2560]  
4

คำสั่ง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ปฏิบัติการแทนอธิการบดี เพิ่มเติมในการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
         และการรักษาพยาบาล ของข้าราชการบำนาญที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  [0239/2560]  
5
คำสั่ง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ปฏิบัติการแทนอธิการบดี พ.ศ.2559  [2279/2559]  
6
มอบอำนาจให้นายกสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศของอธิการบดี [มอ 001/328 ลว 26 ก.พ.2559]
7
แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2558
8
คำสั่ง แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2558  [สภา 030/2558]
9
คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ พ.ศ.2558  [1007/2558]  
10
คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ พ.ศ.2558  [1065/2558]  
11
คำสั่ง มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี พ.ศ.2558   [0954/2558]  
12
คำสั่ง แก้ไขการมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี พ.ศ.2558   [1438/2558]  
13
คำสั่ง มอบอำนาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการให้รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆี พ.ศ.2558   [1345/2558]  
14
คำสั่ง มอบหมายและมอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี พ.ศ.2558   [1714/2558]  
15
คำสั่ง มอบหมายและมอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี พ.ศ.2558   [1348/2558]  
16
คำสั่ง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี  เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2558  [0955/2558]
17
คำสั่ง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี  เกี่ยวกับการเงินและพัสดุ พ.ศ.2558  [0956/2558]
18
คำสั่ง มอบอำนาจการบริหารเกี่ยวกับพัสดุด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2558  [0210/2558]
19
คำสั่ง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการศูนย์กีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี พ.ศ.2558  [0211/2558]
20
คำสั่ง มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 2558 (มีอำนาจออกหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล) [0134/2558]
21
คำสั่ง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 2557 [0331/2557]
22
คำสั่ง มอบหมายและมอบอำนาจการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย  [1389/2555]  
23
คำสั่ง มอบอำนาจให้ รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ ศูนย์ สถาบัน สำนัก วิทยาลัย ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล [0995/2555]  
24
25
คำสั่ง มอบอำนาจให้คณบดีและหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่าคณะปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (พัสดุ) [1272/2552]
26
คำสั่ง มอบอำนาจการทำลายหนังสือราชการ [1134/2538]
27
ประกาศ หลักเกณฑ์การควบคุม ติดตาม และกำกับดูแลการใช้อำนาจในการปฏิบัติราชการ
การสรรหา ประเมิน ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
1
ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2560
2
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
3
ประกาศ การประเมินผลการบริหารงานของคณะกรรมการประจำคณะและหน่วยงานเทียบเท่าและผู้บริหารระดับคณะและหน่วยงานเทียบเท่า 
4
ประกาศ โครงการสนับสนุนและติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารหน่วยงาน
5
6
7