แบบขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ
  เอกสารประกอบการขอรับเงิน
1
แบบขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ [5300]    
จำนวน 3 ฉบับ
2
แบบหนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ   [สรจ.3]
 
จำนวน 2 ฉบับ
3
แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษี   [สรจ.1]                        
จำนวน 2 ฉบับ
4
สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 
จำนวน 2 ฉบับ
5

สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
(ถ่ายหน้าที่มีชื่อสมาชิกให้เห็นชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีชัดเจน)
จำนวน 2 ฉบับ

6
สำเนาคำสั่งให้ออกจากราชการ 
จำนวน 2 ฉบับ
7
แบบขอรับเงินจากกองทุน  [กบข.รง 008/1/2555]  
จำนวน 1 ฉบับ
8
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด [แบบ1]
จำนวน 1 ฉบับ
9
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีถึงแก่ความตาย
จำนวน 1 ฉบับ
ให้ผู้ขอรับเงินกรอกเอกสาร และรับรองสำเนาถูกต้อง ด้วยปากกาสีน้ำเงิน
ข้อบังคับ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ