วันหยุดราชการ ประจำปี 2563
วันพุธ ที่ 1 มกราคม 2563
วันขึ้นปีใหม่
วันจันทร์ ที่ 27 มกราคม 2563
วันหยุดชดเชยวันวันตรุษจีน
วันจันทร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563
วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
วันจันทร์ ที่ 6 เมษายน 2563
วันวันจักรี
วันวันที่ 13-15 เมษายน 2563
ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ให้เลื่อนวันหยุดราชการประจำปี 2563
ในวันที่ 13-15 เมษายน 63 เพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันวันจันทร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2563
วันฉัตรมงคล
วันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม 2563
วันวิสาขบูชา
วันจันทร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2563
วันพืชมงคล
วันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2563
วันหยุดชดเชยตรุษอิดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ)
วันพุธ ที่ 3 มิถุนายน 2563
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันจันทร์ ที่ 6 กรกฏาคม 2563
วันเข้าพรรษา
วันอังคาร ที่ 7 กรกฏาคม 2563
หยุดชดเชยวันอาสาฬบูชา
วันจันทร์ ที่ 27 กรกฏาคม 2563
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ตามมติ ครม. วันที่ 30 มิ.ย.63
วันอังคาร ที่ 28 กรกฏาคม 2563
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563
วันอีฎิ้ลอัดฮา (วันรายอฮัจยี) เฉพาะวิทยาเขตหาดใหญ่ , วิทยาเขตปัตตานี
วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม 2563
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2563
วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2563
วันปิยมหาราช
วันจันทร์ ที่ 7 ธันวาคม 2563
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ธันวาคม 2563
วันรัฐธรรมนูญ
วันอังคาร ที่ 31 ธันวาคม 2563
วันสิ้นปี