วันหยุดราชการ ประจำปี 2563
วันพุธ ที่ 1 มกราคม 2563
วันขึ้นปีใหม่
วันจันทร์ ที่ 27 มกราคม 2563
วันหยุดชดเชยวันวันตรุษจีน
วันจันทร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563
วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
วันจันทร์ ที่ 6 เมษายน 2563
วันวันจักรี
วันวันที่ 13-15 เมษายน 2563
ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ให้เลื่อนวันหยุดราชการประจำปี 2563
ในวันที่ 13-15 เมษายน 63 เพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันวันจันทร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2563
วันฉัตรมงคล
วันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม 2563
วันวิสาขบูชา
วันจันทร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2563
วันพืชมงคล
วันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2563
วันหยุดชดเชยตรุษอิดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ)
วันพุธ ที่ 3 มิถุนายน 2563
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันจันทร์ ที่ 6 กรกฏาคม 2563
วันเข้าพรรษา
วันอังคาร ที่ 7 กรกฏาคม 2563
หยุดชดเชยวันอาสาฬบูชา
วันจันทร์ ที่ 27 กรกฏาคม 2563
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ปี 2563 ตามมติ ครม. วันที่ 30 มิ.ย.63
วันอังคาร ที่ 28 กรกฏาคม 2563
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563
วันอีฎิ้ลอัดฮา (วันรายอฮัจยี) เฉพาะวิทยาเขตหาดใหญ่ , วิทยาเขตปัตตานี
วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม 2563
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันศุกร์ ที่ 4 กันยายน 2563
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ปี 2563 ตามมติ ค.ร.ม. 14 สิงหาคม 2563
วันจันทร์์ ที่ 7 กันยายน 2563
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ปี 2563 ตามมติ ค.ร.ม. 14 สิงหาคม 2563
วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2563
วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2563
วันปิยมหาราช
วันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2563
วันหยุดตามมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 22 กันยายน 63
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ธันวาคม 2563
วันรัฐธรรมนูญ
วันศุกร์ ที่ 11 ธันวาคม 2563
วันหยุดตามมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 22 กันยายน 63
วันอังคาร ที่ 31 ธันวาคม 2563
วันสิ้นปี