ตำแหน่งวิชาการ
1. ตำแหน่งอาจารย์ 4. ตำแหน่งศาสตราจารย์
2. ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5. ตำแหน่งนักวิจัยหลังปริญญาเอก
3. ตำแหน่งรองศาสตราจารย์  
ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพทั่วไป
1.  ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 4. ตำแหน่งนิติกร
2.  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  
3.  ตำแหน่งบรรณารักษ์  
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1. ตำแหน่งทันตแพทย์ 5. ตำแหน่งเภสัชกร
2. ตำแหน่งนายแพทย์ 6. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. ตำแหน่งผู้ช่วยนายแพทย์ 7. ตำแหน่งสัตวแพทย์
4. ตำแหน่งพยาบาล  
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. ตำแหน่งวิศวกร 3. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
2. ตำแหน่งสถาปนิก  
กลุ่มผู้ช่วยปฏิบัติการทางวิชาชีพ
1. ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการ 4. ตำแหน่งพนักงานฝีมือและแรงงาน
2. ตำแหน่งพนักงานทางการแพทย์  
3. ตำแหน่งช่างเทคนิค  
ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
1. ปฏิบัติงาน 7. นักวิจัย
2. ชำนาญงาน 8. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3. ชำนาญงานพิเศษ 9. แพทย์แผนไทย
4. ปฏิบัติการ 10. นักตรวจสอบภายใน
5. ชำนาญการ  
6. ชำนาญการพิเศษ