ประเภทวิชาการ
  1. ศาสตราจารย 5. นักวิจัย
  2. รองศาสตราจารย์        5.1 นักวิจัย ระดับ 1
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์        5.1 นักวิจัย ระดับ 2
  4. อาจารย์        5.1 นักวิจัย ระดับ 3
         5.1 นักวิจัย ระดับ 4
ประเภทปฏิบัติการและวิชาชีพ
ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ
ระดับปฏิบัติการ
  1. ทันตแพทย์ 7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2. นายแพทย์ 8. แพทย์แผนไทย
  3. พยาบาล 9. นักกายภาพบำบัด
  4. เภสัชกร 10. นักเทคนิคการแพทย์
  5. นายสัตวแพทย์ 11. นักรังสีการแพทย์
  6. สถาปนิก   
ตำแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับปฏิบัติการ
  1. นักวิชาการอุดมศึกษา 5. นักวิทยาศาสตร์
  2. นักวิชาการเงินและบัญชี 6. นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  3. บรรณารักษ์ 7. วิศวกร
  4. นิติกร 8. เจ้าหน้าที่วิจัย
  5. นักตรวจสอบภายใน  
ตำแหน่งทั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน
  1. พนักงานปฏิบัติการ 3. ช่างเทคนิค
  2. พนักงานทางการแพทย์  
ประเภทปฏิบัติการและวิชาชีพ ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ
  1. ระดับชำนาญการ 3. ระดับเชี่ยวชาญ
  2. ระดับชำนาญการพิเศษ  
ประเภทปฏิบัติการและวิชาชีพ ตำแหน่งทั่วไป
ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ
  1. ระดับชำนาญงาน  
  2. ระดับชำนาญงานพิเศษ  
ประเภทบริหาร
 1. ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการส่วนงาน