ระบบเบิกเงินสวัสดิการ กองทุนพนักงาน (ตรวจสอบยอดเงินที่เบิกจ่าย)
   เกี่ยวกับกองทุน
1
ประกาศ การจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560
2
การเบิกค่ารักษาพยาบาลค่านวดแพทย์แผนไทย กรณีเป็นผู้ป่วยนอก ของข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
3
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559
4
ระเบียบ กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
5
ระเบียบ กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550 
6
ข้อบังคับ คณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย..เรื่องการนำเงินรายได้ของกองทุนฝากไว้กับสถาบันการเงิน 2551
7
ประกาศ หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ร้อยละ 7 พ.ศ.2554
8
ประกาศ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมทบกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
9
ประกาศ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมทบกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2551
10
ประกาศ คุณสมบัติของสมาชิกกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
11
ประกาศ คุณสมบัติของสมาชิกกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) พ.ศ.2553
   แบบฟอร์ม
1
ใบเบิกเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล   [กทพ.01 ]
2
ใบเบิกเงินสวัสดิการศึกษาบุตร       [กทพ.02 ]
3
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเบิก รุ่นก่อน 1 เมษายน 2550