รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน
1
 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560
2
 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559
3
 รายงานผลการดำเนินงาน ณ สิงหาคม 2558
4
 รายงานผลการดำเนินงาน ณ พฤษภาคม 2558
   เกี่ยวกับกองทุน
1
การนับอายุสมาชิก และแนวทางการหัก/จ่ายเงินสะสมและเงินสมทบของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2560
3
การนำส่งเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2559
4
ข้อบังคับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
5
ประกาศ การลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในระหว่างที่ถูกกำกับวงเงินการเพิ่มค่าจ้าง พ.ศ.2552   
6
แนวทางการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย รุ่นก่อน 1 เมย.50 เข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7
การส่งใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ของพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานเงินรายได้
8
การคืนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ให้พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้ที่ลาออกจากงาน
9

บันทึก แนวทางการหัก/จ่ายเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนของสมาชิกที่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อและไม่ได้รับเงินเดือน
เนื่องจากเป็นการลาโดยไม่ได้รับค่าจ้าง

   แบบฟอร์ม
1

ใบสมัคร
สมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Online
แบบแจ้งการสิ้นสุดสมาชิกภาพ
Application for Provident Fund Membership (ใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
Notification of Membership Termination (แบบแจ้งการสิ้นสุดสมาชิกภาพ)
2
แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงการนำส่งเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประจำปี 2560 (กำลังดำเนินการใช้ระบบ Online ในปี 2561)
3
หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์