-
อายุสมาชิกครบ 2 หรือมากกว่า แต่ไม่ครบ 5 ปี ที่มีอัตราเงินสะสม ร้อยละ 3
-
อายุสมาชิกครบ 5 ปี ที่มีอัตราเงินสะสม ร้อยละ 3
-
อายุสมาชิกครบ 5 ปี ที่มีอัตราเงินสะสม ร้อยละ 4
   รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน
1
 รายงานผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
2
 รายงานผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
3
 รายงานผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
4
 รายงานผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
5
 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560
6
 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559
7
 รายงานผลการดำเนินงาน ณ สิงหาคม 2558
8
 รายงานผลการดำเนินงาน ณ พฤษภาคม 2558
   เกี่ยวกับกองทุน
1
การเปลี่ยนแผนการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2560  [มอ026/ว 084]
2
การเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพระบบออนไลน์และปรับเปลี่ยนวิธีการจัดส่งรายงานใบรับรอง/ใบแจ้งยอดเงิน
3
แก้ไขเอกสารแนบท้ายข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกรณีสมาชิกที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ [มอ026/ว 246]
4

การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม แนวทางการหัก/จ่ายเงินสะสมและเงินสมทบ เนื่องจากลาโดยไม่ได้รับเงินเดือน
และสิทธิประโยชน์พิเศษ ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (P/A) ฟรี
[มอ026/ว 097]
5
การเปลี่ยนแปลงการนำส่งเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพออนไลน์ [มอ026/ว 369]
6
การนับอายุสมาชิก และแนวทางการหัก/จ่ายเงินสะสมและเงินสมทบของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2562
8
ข้อบังคับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
9
ประกาศ การลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในระหว่างที่ถูกกำกับวงเงินการเพิ่มค่าจ้าง พ.ศ.2552   
10
แนวทางการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย รุ่นก่อน 1 เมย.50 เข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
11
การส่งใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ของพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานเงินรายได้
12
การคืนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ให้พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้ที่ลาออกจากงาน
13

บันทึก แนวทางการหัก/จ่ายเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนของสมาชิกที่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อและไม่ได้รับเงินเดือน
เนื่องจากเป็นการลาโดยไม่ได้รับค่าจ้าง

   แบบฟอร์ม


 
สมัคร / เปลี่ยนแปลงการนำส่งเงินสะสม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Online
หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ Online
แบบแจ้งการสิ้นสุดสมาชิกภาพ
แบบคำขอโอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปยัง กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF
แบบขอคงเงินไว้ในกองทุน