ประธานชมรม
องค์กรที่เชื่อมโยงระหว่าง ม.อ.กับผู้เกษียณ ให้มีโอกาส
พบปะสังสรรค์ เกื้อกูลกันและทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ร่วมกัน
วัตถุประสงค์ของชมรมรักษ์ ม.อ.
  1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย
  2. เพื่อให้คำปรึกษากิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
  3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างสมาชิก
      และระหว่างมหาวิทยาลัยกับสมาชิก ทั้งนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
 
 
ระเบียบ ชมรมรักษ์ ม.อ.
ใบสมัคร
รายงานประจำปี พ.ศ.2558 - 2559
รายงานประจำปี พ.ศ.2557
รายงานประจำปี พ.ศ.2556