คู่มือการบริหารพนักงานราชการ
                                                               การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร การจ้าง
                                                            และการลาออกจากงานของพนักงานราชการทั่วไป
                                                               ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ
                                                               การสิ้นสุดสัญญาจ้างพนักงานราชการ [ที่ นร 1008.5/15 ลว 22 ก.พ.60]
                                                               แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ.2559
 
                                                               สัญญาจ้างพนักงานราชการ
                                                               ใบสมัครพนักงานราชการ