การเปิดระบบ TOR Online และ Competency Online และขั้นตอนการดำเนินการต่อเนื่องสำหรับการทำข้อตกลงภาระงานประจำและสมรรรถนะรอบประเมิน 1/2560
การดำเนินการจัดทำมาตรฐานภาระงาน และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรประเภทวิชาการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
ซักซ้อมความเข้าใจในการประเมินผลการปฏิบัติงานของสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร [บันทึกที่ มอ024/ว 561 ลว 29 ก.ย.59]

การกรอกข้อมูลในระบบ TOR Online สำหรับบุคลากรตำแหน่งวิชาการ และซักซ้อมความเข้าใจวิธีการคำนวณคะแนนผลการปฏิบัติราชการ
(มติ ค.บ.ม. ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559)
แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการร้องทุกข์ต่อผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [คำสั่ง 1156/2558]
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามีผลการปฏิบัติราชการ
ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ 60)
ตอบข้อหารือการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล [มอ 024/6074]
กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วย การสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2558
      ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (บันทึกที่ มอ 024/ว 319 ลว 6 มิย.59)
ข้าราชการ
ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2559
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ฯ พ.ศ.2557 (ฉบับที่ 3)   [ยกเลิก]
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ฯ พ.ศ.2556 (ฉบับที่ 2) [ยกเลิก]
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ฯ พ.ศ.2554   [ยกเลิก]
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเริือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเริือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557  
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553
แบบประเมิน - สายสนับสนุน
1
แบบประเมิน    [ ป.2 ]
แบบประเมิน    [ ป.2 ] [ยกเลิก]
2
แบบสรุปการประเมิน   [ ส.1 ]
3
แบบสรุปรายงานคณะกรรมการ   [ ส.2 ]
ความสามารถเชิงสมรรถนะ [Competency]
ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก [Core Competency]
ความสามารถเชิงสมรรถนะ ด้านบริหาร [Managerial Competency]
ความสามารถเชิงสมรรถนะ เฉพาะงาน [Functional Competency]
แบบประเมิน - สายวิชาการ
1
แบบประเมิน   [ ป.1 ]
แบบประเมิน   [ ป.1 ] [ผู้บริหาร]
2
แบบสรุปการประเมิน   [ ส.1 ]
3
แบบสรุปรายงานคณะกรรมการ   [ ส.2 ]
ความสามารถเชิงสมรรถนะ [Competency]
ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก [Core Competency]
ความสามารถเชิงสมรรถนะ ด้านบริหาร [Managerial Competency]
ความสามารถเชิงสมรรถนะ เฉพาะงาน [Functional Competency]
 
ลูกจ้างประจำ
ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 4)  
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ พ.ศ.2557 (ฉบับที่ 3)  
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ พ.ศ.2556 (ฉบับที่ 2)  
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ พ.ศ.2554
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ (กค.0428/ว90)
แบบประเมิน - ลูกจ้างประจำ
1
แบบประเมิน   [ ปล.1 ]
แบบประเมิน   [ ปล.1 ] [ยกเลิก]
2
แบบสรุปการประเมิน   [ สล.1 ]
3
แบบสรุปรายงานคณะกรรมการ   [ สล.2 ]
ความสามารถเชิงสมรรถนะ [Competency]
ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก [Core Competency]
ความสามารถเชิงสมรรถนะ ด้านบริหาร [Managerial Competency]
ความสามารถเชิงสมรรถนะ เฉพาะงาน [Functional Competency]

พนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 (ฉบับที่ 3) [ยกเลิก] 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 (ฉบับที่ 2)  [ยกเลิก]
ประกาศ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554 [ยกเลิก]
แบบประเมิน - สายสนับสนุน
1
แบบประเมิน    [ ป.2 ]
แบบประเมิน    [ ป.2 ] [ยกเลิก]
2
แบบสรุปการประเมิน   [ ส.1 ]
3
แบบสรุปรายงานคณะกรรมการ   [ ส.2 ]
ความสามารถเชิงสมรรถนะ [Competency]
ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก [Core Competency]
ความสามารถเชิงสมรรถนะ ด้านบริหาร [Managerial Competency]
ความสามารถเชิงสมรรถนะ เฉพาะงาน [Functional Competency]
แบบประเมิน - สายวิชาการ
1
แบบประเมิน   [ ป.1 ]
แบบประเมิน   [ ป.1 ] [ผู้บริหาร]
2
แบบสรุปการประเมิน   [ ส.1 ]
3
แบบสรุปรายงานคณะกรรมการ   [ ส.2 ]
ความสามารถเชิงสมรรถนะ [Competency]
ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก [Core Competency]
ความสามารถเชิงสมรรถนะ ด้านบริหาร [Managerial Competency]
ความสามารถเชิงสมรรถนะ เฉพาะงาน [Functional Competency]

พนักงานเงินรายได้

หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติตามมติ ค.บ.ม. ครั้งที่ 7/2559 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559

[ใช้แบบประเมินของข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีชื่อตำแหน่งหรือลักษณะงานเหมือนกัน]

        มติ ค.บ.ม.

 
ลูกจ้างชาวต่างประเทศ
 
สายสนับสนุนวิชาการ
สายวิชาการ