แนวทางการดำเนินงานตามประกาศการกำหนดภาระงานบุคลากรตำแหน่งวิชาการ ตั้งแต่ปี 2561 [update 16 พค.61]
แนวทางการดำเนินงานตามประกาศการกำหนดภาระงานบุคลากรตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.2559
การกำหนดภาระงาน
1
การกำหนดภาระงานบุคลากรตำแหน่งวิชาการที่มีภาระงานบริการวิชาการโดดเด่น 2561 [มอ024/ว 337]
2
ประกาศ ม.อ.การกำหนดหลักเกณฑ์งานสร้างสรรค์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2561
3
ประกาศ ม.อ. เรื่อง การกำหนดภาระงานบุคลากรตำแหน่งวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม)
4
ประกาศ ม.อ. เรื่อง การกำหนดภาระงานบุคลากรตำแหน่งวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559
5
ประกาศ ม.อ. เรื่อง เกณฑ์ภาระงานสอนด้านนวัตกรรมการสอนของบุคลากรตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.2559
6
ประกาศ เรื่อง ความก้าวหน้าของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 2)
7
ประกาศ เรื่อง ความก้าวหน้าของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.2558  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
1

การกรอกข้อมูลในระบบ TOR Online สำหรับบุคลากรตำแหน่งวิชาการ และซักซ้อมความเข้าใจวิธีการคำนวณคะแนนผลการปฏิบัติราชการ
[บันทึกที่ มอ024/442ลว 8 ส.ค.59]
2
ซักซ้อมความเข้าใจในการประเมินผลการปฏิบัติงานของสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร [บันทึกที่ มอ024/ว 561 ลว 29 ก.ย.59]
ค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย
1
ประกาศ มอ. เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2561
2
หลักการ วิธีปฏิบัติ แนวทางการดำเนินการของคณะ/หน่วยงาน ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย             แบบรายงาน 1 -3
3
แนวปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ (บันทึกที่ มอ 024/ว 053)