แนวทางการดำเนินงานตามประกาศการกำหนดภาระงานบุคลากรตำแหน่งวิชาการ ตั้งแต่ปี 2561
แนวทางการดำเนินงานตามประกาศการกำหนดภาระงานบุคลากรตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.2559
การกำหนดภาระงาน
1
ประกาศ ม.อ. เรื่อง การกำหนดภาระงานบุคลากรตำแหน่งวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม)
2
ประกาศ ม.อ. เรื่อง การกำหนดภาระงานบุคลากรตำแหน่งวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559
3
ประกาศ ม.อ. เรื่อง เกณฑ์ภาระงานสอนด้านนวัตกรรมการสอนของบุคลากรตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.2559
4
ประกาศ ม.อ.การกำหนดหลักเกณฑ์งานสร้างสรรค์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559
5
ประกาศ เรื่อง ความก้าวหน้าของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 2)
6
ประกาศ เรื่อง ความก้าวหน้าของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.2558  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
1
ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2559 [ข้าราชการ]
3
ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 [พนักงานมหาวิทยาลัย]
4
ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 [พนักงานมหาวิทยาลัย]
5
ขอขยายเวลาการจัดทำข้อตกลงภาระงานเฉพาะรอบการประเมิน 1/2560 [บันทึกที่ มอ024/455 ลว16 ส.ค.59]
6

แจ้งกำหนดการรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 2/2559 การจัดทำข้อตกลงภาระงานและรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 1/2560
และนับอายุงานของบุคลากร
7

การกรอกข้อมูลในระบบ TOR Online สำหรับบุคลากรตำแหน่งวิชาการ และซักซ้อมความเข้าใจวิธีการคำนวณคะแนนผลการปฏิบัติราชการ
[บันทึกที่ มอ024/442ลว 8 ส.ค.59]
8
ซักซ้อมความเข้าใจในการประเมินผลการปฏิบัติงานของสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร [บันทึกที่ มอ024/ว 561 ลว 29 ก.ย.59]
การเลื่อนเงินเดือน
   
   
ค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย
1

หลักการ วิธีปฏิบัติ แนวทางการดำเนินการของคณะ/หน่วยงาน ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
       แบบรายงาน 1 -3
2
ประกาศ มอ. เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม)
3
ประกาศ มอ. เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559
4
แนวปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ (บันทึกที่ มอ 024/ว 053)