สมัครงาน Online
[รับสมัคร/รายชื่อผู้มีสิทธิ์/ผลการคัดเลือก]         คลิกที่นี่      
  
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่รับ
หมดเขต

รับสมัคร พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
สำันักงานประกันคุณภาพ
6 ต.ค.60
ประกาศ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโททางภาษามลายู จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโททางภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอกทางภาษาอังกฤษ ตำแหน่งเลขที่ 3341 จำนวน 1 อัตรา
คณะศิลปศาสตร์
29 ก.ย.60ประกาศ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 2808 (วุฒิปริญญาเอก)
ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาเอก)
คณะศิลปศาสตร์
29 ก.ย.60

รับสมัคร พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา   
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
6 ต.ค.60

รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 8 อัตรา
คณะพยาบาลศาสตร์
8 ธ.ค.60
.
ใบสมัคร
                     ใบสมัครพนักงานเงินรายได้/ลูกจ้างชั่วคราว / ลูกจ้างโครงการ
    ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
 
   สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
ใบรับรองแพทย์    
ใบรับรองการตรวจสุขภาพจิต  
                     ใบสมัครพนักงานราชการ
                      แบบคำขอรับการแต่งตั้งตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน