ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน    
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด ปี 2559