Documents and forms   [สำหรับชาวต่างประเทศ]
รวมมติ ค.บ.ม.เกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
    การบริหาร / สรรหา /การจ้าง
1
ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554    
2
ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554   
3
ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พนักงานมหาวิทยาลัย 2551  
4

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดระดับตำแหน่ง และแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญการพิเศษ
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
 
5ประกาศ หลักเกณฑ์การสรรหา และการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554    
แบบประเมินเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ
แบบประเมินเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภททั่วไป
6
มติ ค.บ.ม. เรื่อง การออกคำสั่งจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่จบการศึกษาวุฒิจากต่างประเทศ  
7
มติ ค.บ.ม. เรื่อง การตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจทางจิตวิทยาพนักงานมหาวิทยาลัย
8
ขั้นตอนตรวจสภาพจิตอาจารย์ใหม่ /ผู้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศ (หลักเกณฑ์ใหม่) พร้อมแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์
9
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับใหม่) สำหรับผู้เริ่มจ้างตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2552
10
การแจ้งผู้ค้ำประกันเมื่อจ้างต่อ
11
ประกาศ การออกจากงานเนื่องจากสิ้นสุดสัญญาจ้างและการเลิกจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554  
12
ประกาศ เรื่อง การตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจทางจิตวิทยาพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ
13
ประกาศ การบริหารอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้กับคณะ/หน่วยงาน
14
ประกาศ คุณสมบัติเบื้องต้นของการรับอาจารย์ใหม่ที่ไม่ใช่วุฒิปริญญาเอก
15
16
17
18
19
20
    มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
1
ประกาศ เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง อัตราค่าจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัยหลังปริญญาเอก และตำแหน่งนักวิจัย
2
3
4
5
6
7
8
    ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน
1
ประกาศ มอ. เรื่อง อัตราค่าจ้างแรกบรรจุตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 [1ม.ค.55 / 1 ม.ค.56]
2
ประกาศ มอ. เรื่อง อัตราค่าจ้างแรกบรรจุตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
3
ประกาศ มอ. เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - ขั้นสูง ของพนักงานมหาวิทยาลัย 2557 (ฉบับที่ 3)
4
ประกาศ มอ. เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - ขั้นสูง ของพนักงานมหาวิทยาลัย 2555 (ฉบับที่ 2) [ยกเลิก]
5
ประกาศ มอ. เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - ขั้นสูง ของพนักงานมหาวิทยาลัย 2554 [ยกเลิก]
6
ประกาศ มอ. เรื่อง อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 2554
7
อัตราค่าจ้างแรกบรรจุตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556  
8
อัตราค่าจ้างแรกบรรจุตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555
9
อัตราค่าจ้างแรกบรรจุตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555  
10
อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (วุฒิต่าง ๆ) [1เม.ย.54]        
11
อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย [1ต.ค.50]        
12
อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย [ขั้นสูง-ต่ำ]   
13
ตารางสรุปอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
14
มติ ค.บ.ม. ครั้่งที่ 11/2555 เรื่อง การปรับอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย รุ่นก่อน 1 เม.ย.2550 ที่ไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สูตรคำนวณ)
15
อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยกรณีที่คณะ/หน่วยงานประกาศรับสมัครพนักงานในอัตราค่าจ้างเดิมไปแล้ว
16
อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550
17
การปรับอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555
18
ระเบียบ ม.อ. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้บริหาร
19
ประกาศ ม.อ. เรื่อง ยกเลิกการจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยวุฒิปริญญาเอก  
20

ประกาศ การจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยวุฒิปริญญาเอก
                แบบกรอกข้อมูลเพื่อรับเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยวุฒิปริญญาเอก 
21
ประกาศ ม.อ. เรื่อง เงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ    
22
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการ การเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2555
23
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการ การเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2554  [เพิ่มค่าจ้างปีละ 2 ครั้ง]
24
ประกาศ การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ได้รับอัตราค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2555
25
ประกาศ การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ได้รับอัตราค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง พ.ศ.2555
26
ประกาศ ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชาวต่างประเทศที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน
27
ประกาศ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบริหาร พ.ศ.2550
28
ประกาศ หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้บริหาร 
29
ประกาศ การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ   
30
ประกาศ ม.อ. เรื่อง มาตรการติดตามภาระงานและผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพื่อการเลื่อนเงินเดือนและเพิ่มค่าจ้าง พ.ศ.2556
31
มติ ค.บ.ม. ครั้่งที่ 7/2556 เรื่อง ให้นำจำนวนเงินของผู้ที่ไม่ได้รับการเพิ่มค่าจ้างไว้ในกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
32
มติ ค.บ.ม. ครั้่งที่ 9/2556 เรื่อง การปรับค่าจ้างตามคุณวุฒิแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย ณ 1 ม.ค.55 และ 1 ม.ค.56
    การลา
1
ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ ลาของพนักงานมหาวิทยาลัย   
2
ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)  
    ความก้าวหน้า /การพัฒนา / ลาศึกษา /ปรับวุฒิ/เปลี่ยนตำแหน่ง
1
ประกาศ หลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) 
2
ประกาศ หลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย   
3
หลักเกณฑ์การไปศึกษาต่างประเทศของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 2552  
4
ประกาศ เรื่อง การปรับวุฒิและการเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งปฏิบัติการ  
5
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพนักงาน - เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การปรับวุฒิพนักงาน..
6
เอกสารประกอบการพิจารณารับรองคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ
        แบบฟอร์มประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษาของบุคลากรซึ่งสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เพื่อประกอบการพิจารณาคุณวุฒิ
7
มติ ค.บ.ม. ครั้่งที่ 2/2557 เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิืทยาศาสตร์เป็นตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
   อื่น ๆ
1
ขั้นตอน การตรวจสภาพจิตอาจารย์ใหม่ /ผู้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศ (หลักเกณฑ์ใหม่) พร้อมแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์
2
ใบนำส่งผลการตรวจสุขภาพทางจิตวิทยาและผลคะแนนภาษาอังกฤษ
3
ประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินช่วยพิเศษในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย
 
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ
แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษ
ใบมอบฉันทะ
4
ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
5
ระเบียบ ม.อ. ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการพนักงานมหาวิทยาลัย