Documents and forms   [สำหรับชาวต่างประเทศ]
มาตรฐานตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
รวมมติ ก.บ.ม.เกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศ การจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2560             ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล   [กทพ.01 ] 
    การบริหาร / สรรหา /การจ้าง
1
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561
2
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ตำแหน่งคณาจารย์ประจำที่เกษียณอายุอยู่ปฏิบัติงานต่อ พ.ศ.2561
3
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560
4
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศเรื่องการออกจากงานเนื่องจากสิ้นสุดสัญญาจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557
5
ประกาศ เรื่อง การออกจากงานเนื่องจากสิ้นสุดสัญญาจ้าง พ.ศ.2557
6
7ประกาศ หลักเกณฑ์การสรรหา และการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554   
แบบประเมินเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ
แบบประเมินเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภททั่วไป
8
ขั้นตอนตรวจสภาพจิตอาจารย์ใหม่ /ผู้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศ (หลักเกณฑ์ใหม่) พร้อมแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์
9
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับใหม่) สำหรับผู้เริ่มจ้างตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2552
10
การแจ้งผู้ค้ำประกันเมื่อจ้างต่อ
11
ประกาศ เรื่อง การตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจทางจิตวิทยาพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.2553
12
ประกาศ การบริหารอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้กับคณะ/หน่วยงาน พ.ศ. 2551
13
ประกาศ คุณสมบัติเบื้องต้นของการรับอาจารย์ใหม่ที่ไม่ใช่วุฒิปริญญาเอก พ.ศ.2553
14
15
16
17
18
    ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน
0
ประกาศ มอ. เรื่อง เงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาล้ัยผู้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงานพิเศษ พ.ศ.2561
1
ประกาศ มอ. เรื่อง บัญชีเงินเดือนขั้นสูงพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559
2
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ [มอ024/ว 057]
3
ตารางสรุปการได้รับเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทน ของผู้บริหาร และบุคลากร
4
ประกาศ มอ. เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559
5
ประกาศ มอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 3) 2557
6
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการ การเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2555
7
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการ การเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2554  [เพิ่มค่าจ้างปีละ 2 ครั้ง]
8
การกำหนดสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการมหาวิทยาลัยเพื่อมีสิทธิได้รับพิจารณาเลื่อนเงินเดือนฯ [มอ024/ว 545/7 ต.ค.57]
9
ประกาศ มอ. เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - ขั้นสูง ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 (ฉบับที่ 3)
10
ประกาศ มอ. เรื่อง อัตราค่าจ้างแรกบรรจุตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 [1ม.ค.55 / 1 ม.ค.56]
11
ประกาศ มอ. เรื่อง อัตราค่าจ้างแรกบรรจุตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
12
ประกาศ มอ. เรื่อง อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554
13
อัตราค่าจ้างแรกบรรจุตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556  
14
อัตราค่าจ้างแรกบรรจุตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555
15
อัตราค่าจ้างแรกบรรจุตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555  
16
(บัญชีเงินเดือนเสมือน) กำหนดบัญชีเงินเดือนเพื่อใช้ในการคำนวณ เงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชยและบำเหน็จบำนาญของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554       
17
อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (วุฒิต่าง ๆ) [1เม.ย.54]        
18
อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย [1ต.ค.50]        
19
อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย [ขั้นสูง-ต่ำ]   
20
ตารางสรุปอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
21
มติ ค.บ.ม. ครั้่งที่ 11/2555 เรื่อง การปรับอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย รุ่นก่อน 1 เม.ย.2550 ที่ไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สูตรคำนวณ)
22
อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยกรณีที่คณะ/หน่วยงานประกาศรับสมัครพนักงานในอัตราค่าจ้างเดิมไปแล้ว
23
อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550
24
การปรับอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555
25
ระเบียบ ม.อ. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้บริหาร
26
ประกาศ ม.อ. เรื่อง ยกเลิกการจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยวุฒิปริญญาเอก พ.ศ.2556
27
ประกาศ ม.อ. เรื่อง เงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ.2554    
28
ประกาศ การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ได้รับอัตราค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2555
29
ประกาศ การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ได้รับอัตราค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง พ.ศ.2555
30
ประกาศ ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชาวต่างประเทศที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2551
31
ประกาศ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบริหาร พ.ศ.2550
32
ประกาศ หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้บริหาร พ.ศ.2549  
33
ประกาศ ม.อ. เรื่อง มาตรการติดตามภาระงานและผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพื่อการเลื่อนเงินเดือนและเพิ่มค่าจ้าง พ.ศ.2556
    การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1
การทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย [มอ023/ว431] 
2
ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560  
3
ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559   
    การลา
1
ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ ลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551  
2
ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 2)  
3
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
    ความก้าวหน้า /การพัฒนา / ลาศึกษา /ปรับวุฒิ/เปลี่ยนตำแหน่ง
1
ประกาศ ความก้าวหน้าของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.2558
2
ประกาศ การปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ.2557
3
ประกาศ หลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 (ฉบับที่ 2) 
4
ประกาศ หลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
5
หลักเกณฑ์การไปศึกษาต่างประเทศของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 2552  
6
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพนักงาน - เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การปรับวุฒิพนักงาน..
7


หนังสือ สกอ.เรื่อง เอกสารประกอบการพิจารณารับรองคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ
เอกสารประกอบการพิจารณารับรองคุณวุฒิ
แบบฟอร์มประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา
   เงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย
1
ประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินช่วยพิเศษในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย พ.ศ.2554
 
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ
แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีถึงแก่ความตาย  [ พนักงานมหาวิทยาลัย / พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ / พนักงานเงินรายได้]
ใบมอบฉันทะ
   อื่น ๆ
1
เครื่องแบบ เครื่องหมาย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560
2
การติดตามภาระงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2558
3
ประกาศ เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง อัตราค่าจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัยหลังปริญญาเอก
             และตำแหน่งนักวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
4
ประกาศ เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง อัตราค่าจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัยหลังปริญญาเอก
             และตำแหน่งนักวิจัย พ.ศ.2554
5
ขั้นตอนการตรวจสภาพจิตอาจารย์ใหม่ /ผู้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศ (หลักเกณฑ์ใหม่) พร้อมแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์
6
ใบนำส่งผลการตรวจสุขภาพทางจิตวิทยาและผลคะแนนภาษาอังกฤษ
7
ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์