ข้าราชการ
            การบริหารงานบุคคล (ม.อ.)
1

ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดระดับตำแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะ
                      หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ.2558
2

ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดระดับตำแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารและ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ
                      หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน พ.ศ.2558
3

ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร และประเภทวิชาชีพเฉพาะ
                       หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556
4
ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร และประเภทวิชาชีพเฉพาะ
                       หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
5
ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร และประเภทวิชาชีพเฉพาะ
                      หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2554
6
ประกาศ ม.อ. เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า พ.ศ.2555
7
ประกาศ ม.อ. เรื่อง การปรับเปลี่ยนหมุนเวียนการดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน พ.ศ.2554
8
 การดำเนินการคัดเลือกตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน พ.ศ.2552
       สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
1
การพิจารณาประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานกรณีตำแหน่งประเภทผู้บริหาร  2554
2
แนวทางดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเปลี่ยนผ่านระบบบริหารงานบุคคล  [ศธ 0509(2)/ว4] 2554 
3
แนวปฏิบัติในการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน  [ศธ 0509(2)/ว5]  2554
4
แนวทางปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาในการปรับระบบบริหารงานบุคคล 2553 
5
การจัดตำแหน่งและการจัดข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่
6
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
7
กฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง พ.ศ.2553
8

กฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกลับเข้ารับราชการ การนับวันรับราชการ และเงินเดือนที่จะได้รับของผู้ขอกลับเข้ารับราชการ
                เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553
9
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง ยกเลิกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ต้องการอบรมหลักสูตร
                       ที่ ก.พ.อ.รับรอง  พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553
10
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง วิธีการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษก่อนนำความกราบบังคมทูล.แต่งตั้ง พ.ศ.2553
11
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการฯ พ.ศ.2555 [สายงานนิติการ ตำแหน่งนิติกร]
12
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน..ที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่   [ศธ 0509(2)/ว7]  
13
แนวทางปฏิบัติในระหว่างการเตรียมดำเนินการตาม ระบบบริหารงานบุคคลใหม่ (ฉบับที่ 1) 2552
14
แนวทางปฏิบัติในระหว่างการเตรียมดำเนินการตาม ระบบบริหารงานบุคคลใหม่ (ฉบับที่ 2) 2552
15
การกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในระหว่างการปรับใช้ระบบบริหารงานบุคคลใหม่ พ.ศ.2552
16
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551
17
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2547
18
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร (ขยายเวลาการเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารฯ)
19
การบริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  2551   
20
การบริหารอัตราข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  2550 
21
ตอบข้อหารือ เกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
22

ข้อหารือ การบริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

23
24
25
26
27
        โครงสร้างตำแหน่งข้าราชการ
1
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2)
2
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนตำแหน่ง เปลี่ยนตำแหน่ง และการตัดโอน   (ศธ0509(2)/ว16)
3
การกำหนดโครงสร้างระดับตำแหน่งข้าราชการ...เพิ่มเติม  (ว.9 )
4
การบริหารอัตราข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
5
การกำหนดโครงสร้างตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งประเภทผู้บริหารตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ว.1 )
6
การเข้าสู่ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
(ว.2 )
7
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการตามมติคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ศธ0509.4/ว291 )  
8
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ศธ0509.4/ว4 )
9
กฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกลับเข้ารับราชการ การนับวันรับราชการ และเงินเดือนที่จะได้รับของผู้ขอกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2550
10
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลโดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ หรือเงินเดือนที่กำหนดไว้สำหรับตำแหน่ง  (ศธ0509.2/ว6)
11
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก(ศธ0509.2/ว7)
12
เรื่อง มาตรฐานการลงโทษทางวินัย/การสอบสวน/การสั่งพักหรือสั่งให้ออก/อุทธรณ์ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ....
13
การกำหนดโครงสร้างตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ (ว.2 )
14
ข้อบังคับ ก.พ.อ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ กรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการ 2549
 ต่อเวลาราชการ
1
การพิจารณาการต่อเวลาราชการของผู้เกษียณอายุราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
2
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ได้รับการต่อเวลาราชการของผู้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2560
3
ข้อบังคับ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2558
4
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557
5
ตอบข้อหารือ ระยะเวลาการนับผลงานทางวิชาการย้อนหลัง ของผู้ที่ต่อเวลาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
    การบริหาร / สรรหา /การจ้าง
1
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561
2
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560
3
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศเรื่องการออกจากงานเนื่องจากสิ้นสุดสัญญาจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557
4
ประกาศ เรื่อง การออกจากงานเนื่องจากสิ้นสุดสัญญาจ้าง พ.ศ.2557
5
6
ประกาศ การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัยหลังปริญญาเ้อก และตำแหน่งนักวิจัย 
7ประกาศ หลักเกณฑ์การสรรหา และการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554   
แบบประเมินเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ
แบบประเมินเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภททั่วไป
8
ขั้นตอนตรวจสภาพจิตสำหรับอาจารย์ใหม่
9
ใบนำส่งผลการตรวจสุขภาพทางจิตวิทยาและผลคะแนนภาษาอังกฤษ
10
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับใหม่) สำหรับผู้เริ่มจ้างตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2552
11
การแจ้งผู้ค้ำประกันเมื่อจ้างต่อ
12
ประกาศ เรื่อง การตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจทางจิตวิทยาพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.2553
13
ประกาศ การบริหารอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้กับคณะ/หน่วยงาน พ.ศ. 2551
14
ประกาศ คุณสมบัติเบื้องต้นของการรับอาจารย์ใหม่ที่ไม่ใช่วุฒิปริญญาเอก พ.ศ.2553
15
16
17
18
19
     ต่อเวลาราชการ
1
การพิจารณาการให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุอยู่ปฏิบัติงานต่อ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 [มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 2/2561 ลว. 6 ก.พ.61]
2
ประกาศ เรื่องเกณฑ์คุณสมบัติเกี่ยวกับภาระงานและผลงานทางวิชาการในการพิจารณาให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุอยู่ปฏิบัติงานต่อ พ.ศ.2561
3
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ตำแหน่งคณาจารย์ประจำที่เกษียณอายุอยู่ปฏิบัติงานต่อ พ.ศ.2561
 
ลูกจ้างประจำ
1
การบริหารอัตรากำลัง ลูกจ้างประจำ (2553)
2
การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (หน้าที่โดยย่อ) (2553)
3
การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ  (2554)
4
การกำหนดอัตราค่าจ้างและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งลูกจ้างประจำที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือนข้าราชการ พ.ศ.2549
5
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำ พ.ศ.2537
 
พนักงานราชการ
1
 การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร การจ้าง และการลาออกจากงานของพนักงานราชการทั่วไป
2
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ
3
การสิ้นสุดสัญญาจ้างพนักงานราชการ [ที่ นร 1008.5/15 ลว 22 ก.พ.60]
4
 แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ.2559
   สัญญาจ้างพนักงานราชการ
  ใบสมัครพนักงานราชการ
 
พนักงานเงินรายได้และอื่น ๆ
1
ระเบียบ ม.อ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3)
2
ระเบียบ ม.อ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2555 (ฉบับที่ 2)
3
ระเบียบ ม.อ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2554
 ลูกจ้างชาวต่างประเทศ
1
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ
2
การจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
3
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการขอทำความตกลงการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ พ.ศ.2550
4
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ้างอาจารย์ประจำตามสัญญา
5
ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542
6
แบบประเมินผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
7
การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ หากจ้างผู้มีอายุเกินกว่า 65 ปี ไม่ต้องขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง
8
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการขอทำความตกลงการจ้างผู้ที่มีอายุครบ60 ปีบริบูรณ์แล้วเป็นลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.2555