มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการ
            การบริหารงานบุคคล (ม.อ.)
1

ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดระดับตำแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะ
                      หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ.2558
2

ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดระดับตำแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารและ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ
                      หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน พ.ศ.2558
3

ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร และประเภทวิชาชีพเฉพาะ
                       หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556
4
ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร และประเภทวิชาชีพเฉพาะ
                       หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
5
ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร และประเภทวิชาชีพเฉพาะ
                      หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2554
6
ประกาศ ม.อ. เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า พ.ศ.2555
7
ประกาศ ม.อ. เรื่อง การปรับเปลี่ยนหมุนเวียนการดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน พ.ศ.2554
8
 การดำเนินการคัดเลือกตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน พ.ศ.2552
  เงินเดือน        
1
บัญชีเงินเดือนข้าราชการ ต่ำ-สูง พ.ศ.2560
2
บัญชีเงินเดือนข้าราชการ ต่ำ-สูง พ.ศ.2558
3
การให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งหรือระดับที่ดำรงอยู่และการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2560 (ศธ 0509(5)/ว2)
4
กฎ ก.พ.อ. เรื่อง กฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560
5
กฎ ก.พ.อ. เรื่อง กฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
6
การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนท้ายกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการฯ พ.ศ.2558
7
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2551
8
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ 2550
9
การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
 เงินประจำตำแหน่ง/ค่าตอบแทน/เงินสมนาคุณ
0
การเทียบระดับตำแหน่งข้าราชการเพื่อให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 2560 [มอ024/ว 155]
1
ตารางสรุปการได้รับเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทน ของผู้บริหาร และบุคลากร
2
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558
3
ประกาศ การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งหัวหน้างานในสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
4
ประกาศ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งหัวหน้างานในสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2555
5
ประกาศ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2555 
6
ประกาศ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง พ.ศ.2554
7
ระเบียบ ม.อ. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนและค่าสมนาคุณแก่บุคลากร ม.อ. 2550
8
ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ประเภท และอัตราค่าตอบแทน กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2557
9
ระเบียบ ม.อ. ว่าด้วยค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2557
10
ตารางการเทียบตำแหน่งเพื่อการรับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ... ตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่
11
กฎ ก.พ.อ. เรื่อง การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2556
12
ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ของ ม.อ. พ.ศ.2555
13
ประกาศ อัตราการจ่ายเงินสมนาคุณและเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ในการพิจารณาประเมินผู้ขอรับเงินเพิ่ม ตำแหน่งนิติกร พ.ศ.2555
14
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ (กรณีระดับชำนาญงานพิเศษ) 2554
15
ระเบียบ ม.อ. ว่าด้วยการยกเลิกการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสืบสวนสอบสวน พ.ศ.2551 
16

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555
                                        ตัวอย่างการคำนวณเงินเพิ่มการครองชีพ 
17
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
18
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง ถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูง พ.ศ.2550
19
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ พ.ศ.2547
20
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับผู้บริหาร.........(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
21
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับผู้บริหาร........(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550 
22
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550
23
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2550
24
ระเบียบ ก.พ.อ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข 2549
25
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2527
26
การจ่ายเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาที่จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ.2558 [มอ 024/ว 045]
27
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และการจ่ายเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาที่มีตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2550
28
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และการจ่ายเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาที่มีตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2551
29
ประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวน 2550  
30
พ.ร.ก. หลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงินประจำตำแหน่งข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่3)2550
31
การแต่งตั้งผู้บริหารและการได้รับเงินประจำตำแหน่ง ..ที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย [มอ024/4678]
32
พ.ร.ก. การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ 2549 ( ฉบับที่ 9)
33
ข้อหารือ  เงินค่าตอบแทน ของข้าราชการระดับ 8 หรือเทียบเท่ากรณีที่อยู่ระหว่างลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ฯ
34
กำหนดอัตราเบี้ยประชุมตาม พ.ร.ก.เบี้ยประชุมกรรมการ
35
กำหนดอัตราเบี้ยประชุมตาม พ.ร.ก.เบี้ยประชุมกรรมการ (เพิ่มเติม) พ.ศ.2552
36
หลักการและแนวทางปฏิบัติในการเสนอขอรับสิทธิว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2521
37
ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ.2550
38
แนวทางปฏิบัติอัตราค่าตอบแทนข้าราชการบำนาญที่ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
 การเลื่อนเงินเดือน
1
หลักเกณฑ์ วิธีการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
2
ฐานการคำนวณสำหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2561
3
ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2559
4
การกำหนดสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการมหาวิทยาลัยเพื่อมีสิทธิได้รับพิจารณาเลื่อนเงินเดือน (มอ024/ว545)
5
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2558 (ชลอการเลื่อนเงินเดือน)
6
การติดตามภาระงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2558
7
ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557
8
การกำหนดสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการมหาวิทยาลัยเพื่อมีสิทธิได้รับพิจารณาเลื่อนเงินเดือนฯ พ.ศ. 2557 [มอ024/ว 545/7 ต.ค.57]
9
ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
10
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554
11
ข้อบังคับ ม.อ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2555
12
ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2555
13
ประกาศ ม.อ. เรื่อง มาตรการติดตามภาระงานและผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพื่อการเลื่อนเงินเดือนและเ้พิ่มค่าจ้าง พ.ศ.2556
14
การใช้ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน (ทบวงฯ2543)
15
การใช้ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ (มติ อ.ก.ม. ปี 2540)
16
การใช้ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ (ทบวงฯ2540)
17
ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ( มติ อ.ก.ม.ปี 2540)
18
ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ (สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี2540) 
19
ทบทวนมติ อ.ก.ม.เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในการใช้เกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น /เปลี่ยนตำแหน่ง /โอน

1
ข้อบังคับ ม.อ. ว่าด้วยการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2554  
2

ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554
3
ข้อบังคับ ม.อ. ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2554    
4
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554 
5

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553
6
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่งและการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2553
7

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับโอนข้าราชการที่มิใช่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและมิใช่ข้าราชการการเมือง
                     และการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นมาเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553
8
การดำเนินการตามประกาศ กพอ. เรื่องมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการฯ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553 (ว.3)
9
การนับประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 
10
ข้อหารือ การโอนข้าราชการ  
 การลา
1
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
2
ข้อบังคับ ว่าด้วยการลาออกจากราชการ พ.ศ.2553
3
ข้อบังคับ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการลาออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน พ.ศ.2553
4
5
6
7
8
แนวทางและขั้นตอนการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม
 คุณวุฒิ
1
เอกสารประกอบการพิจารณารับรองคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ
        แบบฟอร์มประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษาของบุคลากรซึ่งสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เพื่อประกอบการพิจารณาคุณวุฒิ
2
 ไม่รับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจาก University of South Australia....   
 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
1


2
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ บัญชี 41
        แบบฟอร์มประกอบการเสนอชื่อการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
3

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
     รายละเอียดเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
4
พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. 2484
5
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
6
ราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมายประจำปีงบประมาณ 2558-2560
 ต่อเวลาราชการ
1
การพิจารณาการต่อเวลาราชการของผู้เกษียณอายุราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
2
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ได้รับการต่อเวลาราชการของผู้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2560
3
ข้อบังคับ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2558
4
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557
5
ตอบข้อหารือ ระยะเวลาการนับผลงานทางวิชาการย้อนหลัง ของผู้ที่ต่อเวลาราชการ
       สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
1
การพิจารณาประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานกรณีตำแหน่งประเภทผู้บริหาร  2554
2
แนวทางดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเปลี่ยนผ่านระบบบริหารงานบุคคล  [ศธ 0509(2)/ว4] 2554 
3
แนวปฏิบัติในการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน  [ศธ 0509(2)/ว5]  2554
4
แนวทางปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาในการปรับระบบบริหารงานบุคคล 2553 
5
การจัดตำแหน่งและการจัดข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่
6
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
7
กฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง พ.ศ.2553
8

กฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกลับเข้ารับราชการ การนับวันรับราชการ และเงินเดือนที่จะได้รับของผู้ขอกลับเข้ารับราชการ
                เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553
9
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง ยกเลิกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ต้องการอบรมหลักสูตร
                       ที่ ก.พ.อ.รับรอง  พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553
10
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง วิธีการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษก่อนนำความกราบบังคมทูล.แต่งตั้ง พ.ศ.2553
11
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการฯ พ.ศ.2555 [สายงานนิติการ ตำแหน่งนิติกร]
12
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน..ที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่   [ศธ 0509(2)/ว7]  
13
แนวทางปฏิบัติในระหว่างการเตรียมดำเนินการตาม ระบบบริหารงานบุคคลใหม่ (ฉบับที่ 1) 2552
14
แนวทางปฏิบัติในระหว่างการเตรียมดำเนินการตาม ระบบบริหารงานบุคคลใหม่ (ฉบับที่ 2) 2552
15
การกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในระหว่างการปรับใช้ระบบบริหารงานบุคคลใหม่ พ.ศ.2552
16
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551
17
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2547
18
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร (ขยายเวลาการเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารฯ)
19
การบริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  2551   
20
การบริหารอัตราข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  2550 
21
ตอบข้อหารือ เกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
22

ข้อหารือ การบริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

23
24
25
26
27
        โครงสร้างตำแหน่งข้าราชการ
1
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2)
2
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนตำแหน่ง เปลี่ยนตำแหน่ง และการตัดโอน   (ศธ0509(2)/ว16)
3
การกำหนดโครงสร้างระดับตำแหน่งข้าราชการ...เพิ่มเติม  (ว.9 )
4
การบริหารอัตราข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
5
การกำหนดโครงสร้างตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งประเภทผู้บริหารตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ว.1 )
6
การเข้าสู่ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
(ว.2 )
7
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการตามมติคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ศธ0509.4/ว291 )  
8
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ศธ0509.4/ว4 )
9
กฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกลับเข้ารับราชการ การนับวันรับราชการ และเงินเดือนที่จะได้รับของผู้ขอกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2550
10
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลโดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ หรือเงินเดือนที่กำหนดไว้สำหรับตำแหน่ง  (ศธ0509.2/ว6)
11
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก(ศธ0509.2/ว7)
12
เรื่อง มาตรฐานการลงโทษทางวินัย/การสอบสวน/การสั่งพักหรือสั่งให้ออก/อุทธรณ์ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ....
13
การกำหนดโครงสร้างตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ (ว.2 )
14
ข้อบังคับ ก.พ.อ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ กรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการ 2549
 อื่น ๆ
1
ระเบียบการขอพระราชทานเพลิงศพ
2
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการนับอายุบุคคล [ มอ 024/6910 ]
3
ตอบข้อหารือการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล [มอ 024/6074]
4
อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของข้าราชการที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่
5
เครื่องแบบข้าราชการหญิงมุสลิม
6
บุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน
7
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการไม่แจ้งยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ  
8
9
10
พ.ร.ก. เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553